Publikační činnost: 2012: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace sociálních služeb [Optimization of social services]. / Ladislav Průša, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012; Praha: Národní centrum sociálních studií, o.p.s., 2012. - 130 s. - ISBN 978-80-7416-099-8

[ Průša, Ladislav - Víšek, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené monografie je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze této oblasti vytvoření komunikační platformy. Jejím cílem není kritika nebo konfrontace praktických kroků MPSV a jeho legislativních návrhů v oblasti sociálních služeb, ale pokus o nezávislý rozbor procesů, jevů a situací s ambicí vytvořit pro MPSV zdroj podnětů a informací pro vlastní řídící, metodickou i koncepční činnost.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to carry out the draft of the social services optimization and to propose the concept of the database of this area by creating a communication platform. The study attempts to independent analysis of processes, phenomena and matters with the ambition to create a source of ideas and information for managerial, methodological and conceptual activity of the MLSA, rather than criticism or confrontation of practical steps of the MLSA and its legislative proposals in the field of social services.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu; sociálně-demografická analýza; statistická sledování

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; care allowance; subsidy from state budget; socio-demographic analysis; statistical monitoring
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6257/11 Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Alchymie nepojistných sociálních dávek [Alchemy of non-insurance social benefits]. / Ladislav Průša, Petr Víšek, Robert Jahoda - Praha: Wolters Kluwer, 2014. - 280 s. - ISBN 978-80-7478-528-3

[ Průša, Ladislav - Víšek, Petr - Jahoda, Robert ]

Anotace:  Publikace předkládá soubor otázek, postupů a principů pro tvorbu dávek a ukazuje na příkladech, jak snadno se naruší rovnováha jednotlivých vlivů a změní se podstata a působení dávky. V problematice nepojistných sociálních dávek jde často o informace, popřípadě zkušenosti, které nejsou nikde v odborné literatuře zaznamenány a publikovány. Dávky jsou koncipovány odborně jen uvnitř decizního orgánu a v procesu legislativní tvorby. Informace o těchto dějích a zkušenostech se přenášejí ústně jako osobní know-how a zkušenost tvůrců systémů. Jejich znalosti a zkušenosti jsou poprvé zachyceny v této publikaci.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents a set of questions, procedures and principles for creating benefit systems and shows examples of how easily the balance of individual effects is disrupted and the nature and effect of the benefit is changed. At the issue of non-insurance social benefits is often information or experiences that are never reported and published in the professional literature. Benefits are professionally designed just inside decision making body and in the process of legislative work. Information about these actions and experiences are transmitted orally as a personal know-how and experience of system developers. Their knowledge and experience are captured for the first time in this publication.
Klíčová slova: dávky sociální; dávky sociální nepojistné; podpora sociální; rodina; dávky hmotné nouze; příspěvek na péči; srovnání mezinárodní; financování; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: social benefits; non-insurance social benefits; social support; family; benefits of assistance in material need; care allowance; international comparison; funding; legislation process
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity [Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness]. / Martin Holub, Jan Mertl, Pavlína Millionová, Milan Šlapák, Jaroslav Vostatek, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 266 s. - ISBN 978-80-7416-355-5

[ Holub, Martin - Mertl, Jan - Millionová, Pavlína - Šlapák, Milan - Vostatek, Jaroslav - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Monografie vychází z členění dávek sociálního zabezpečení na pojistné a nepojistné. Kritérium pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení je odborníky i občany často používané, ukazuje se, že je v teoretické hierarchii vysoko postavené, avšak z hlediska rozlišovací schopnosti poměrně hrubé. Teoretická analýza identifikovala dimenze problému pojistných a nepojistných dávek v sociální politice, význam věcného přístupu k dávkám z hlediska zabezpečení jednotlivých životních situací a využití principů ekvivalence v sociálním pojištění. Následně byla provedena dekompozice členění pojistné/nepojistné na dílčí kritéria a byly vyhodnoceny existující dávky pomocí těchto kritérií. Významným metodologickým prvkem je též mezinárodní komparace, a to jak na úrovni jednotlivých dávek, tak i sociálních modelů a jejich využití ve vyspělých zemích. Bylo provedeno rozčlenění nepojistných dávek podle jejich role v systému (chudinské dávky sociální potřebnosti versus selektivní podpora uznaných sociálních situací). Byl
důkladně zmapován vývoj českého systému s ohledem na významné determinující události pro konstrukci systému dávek. Cílem studie nebylo navrhovat reformu konkrétních dávek, ale poukázat na to, kde se nastavení systému dostává do rozporu s jednotlivými kritérii používanými pro klasifikaci dávek. Dalším cílem bylo teoreticky a prakticky vymezit základní principy pro dávky ve vazbě na skutečnou situaci řešenou prostřednictvím sociálního zabezpečení. Místy se ukázalo, že dílčí charakteristika konkrétní dávky se odlišuje od "čistých" charakteristik, které jsme identifikovali v rámci dekompozice a shrnuli do přehledné tabulky. Tehdy je to buď podnět ke zvážení charakteru dávky, jejího zařazení a existence, nebo je potřeba dobře zdůvodnit, proč zákonodárce, respektive tvůrce veřejné politiky takové řešení zvolil. Dále bylo identifikováno využití sociálních modelů v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, doplněné konkrétními charakteristikami dávek vybraných zemí. Byly též zjištěny trendy v objemech pojistn
ých a nepojistných dávek, jakož i analyzovány podstatné změny s vlivem na ekvivalenci a solidaritu v dávkovém systému. To bylo provedeno za všechny hlavní oblasti veřejných financí a sociálního zabezpečení. Hlavní výzkumná zjištění jsou diskutována a shrnuta v šesté kapitole. Text obsahuje doporučení pro veřejnou správu, jak s dávkovými systémy zacházet, a u vybraných dávek jsme poukázali na charakter jejich nastavení z pohledu pojistných a nepojistných prvků.
 
Anotace v angličtině:  The monograph is based on the division of social security benefits into their insurance and non-insurance elements. While the insurance and non-insurance social security benefits criterion is often employed by both professionals and non-professionals, and it appears to occupy a high position in the theoretical hierarchy, it is relatively unrefined in terms of distinguishing capacity. The theoretical analysis identified the extent of the problem of insurance and non-insurance benefits in the field of social policy, the importance of the material approach to benefits in terms of securing individual life situations and the use of equivalence principles in social insurance. Subsequently, a breakdown was performed of the division of insurance/non-insurance benefits into sub-criteria, based on which the various benefits were assessed. International comparison provides a further methodological approach in this context, both at the individual benefits level and in terms of the wider social models applied in developed
countries. Non-insurance benefits were disaggregated according to their role in the system (social benefits in case of poverty versus selective support for recognised social situations). The development of the Czech system was mapped in detail with regard to significant events that determined the design of the benefits system. Rather than to suggest specific reforms to the benefits system, the main aim of the study was to highlight in which contexts the settings of the system are in conflict with the various criteria applied in the classification of benefits. A further aim was to define both theoretically and practically the basic principles governing benefits in relation to real situations addressed through the social security system. In some cases, it was apparent that the partial characteristics of particular benefits differed from the "pureö characteristics that we identified in the breakdown and summarised in tabular form, which provided both a stimulus for the consideration of the nature of the respecti
ve benefits, their classification and, indeed, their existence, and the necessity to justify why the legislator or public policy-maker chose such a solution. Further, the study identified the use of social models in various social security subsystems, supplemented with a description of the specific characteristics of benefits provided in selected countries. Moreover, trends in terms of the content of both insurance and non-insurance benefits were identified, as were significant changes that exerted an impact on the equivalence and solidarity of the benefits system; this was performed for all the major areas of public finance and social security. The main research findings are discussed and summarised in chapter six. The study provides recommendations for public administration institutions on the approach to adopt with respect to benefits systems and describes the approach to the setting of selected benefits from the perspective of their insurance and non-insurance elements.
Klíčová slova: dávky sociální; pojištění sociální; modely sociální; zab. sociální

Klíčová slova v angličtině: social benefits; social insurance; social models; social security
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči [Effect of child tax deduction and child allowance on socio-economic situation of families with dependent children and their reflection by parents]. / Sylva Höhne, Jana Godarová, Robert Jahoda, Věra Kuchařová, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 166 s. - ISBN 978-80-7416-353-1

[ Höhne, Sylva - Godarová, Jana - Jahoda, Robert - Kuchařová, Věra - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému by měla být nastavena tak, aby posilovala sociálně-ekonomickou situaci rodin a neovlivňovala negativně život jednotlivců, potažmo rodin. Studie je věnována hlavním nástrojům dávkové a daňové podpory rodin s dětmi (přídavku na dítě a daňovému zvýhodnění na dítě), ale i významu státní finanční pomoci a jejích dílčích složek pro rodiny. Je sledován jak vliv této podpory na příjmovou situaci rodiny, tak její možné působení na rozhodování jedinců ohledně rodičovských plánů a na motivaci k práci na příkladu legalizace pracovního příjmu. Hodnocení vychází z vytvořených teoretických modelů, které mohou předpovědět redistribuční efekty daňově dávkového systému, a z výsledků výběrového šetření mezi rodiči nezaopatřených dětí zaměřeného na jejich reflexi státní finanční podpory.
V rámci modelového srovnání byly do analýzy zahrnuty jak nejčetnější typy rodin, tak rodiny spíše méně běžné a specifické. Výsledky ukazují v čase se snižující význam přídavku na dítě, proměnu jeho role i dopad selektivního zvýšení částek v roce 2018, který je výrazně ovlivněn provázaností sociálních systémů. Naproti tomu dokládají rostoucí váhu daňové podpory v příjmech rodin. Zatímco daňové zvýhodnění na dítě v sobě skrývá spíše motivační potenciál k legálnímu uplatnění na trhu práce, daňová sleva na manžela či manželku působí spíše demotivačně. Finanční podpora státu je pro rodiče důležitá, uznávají ale potřebnost i jiných forem pomoci.
 
Anotace v angličtině:  Support for families with children through the tax-benefit system should be designed so as to strengthen the socio-economic situation of families and not to adversely affect the lives of individuals or families. The study is devoted both to the main benefit and tax support tools available for families with children (the child allowance and the child tax allowance) and the importance of state financial assistance and its various sub-components for families. The study monitors both the influence of this support on the income situation of families and its potential effect on the decision-making process of individuals with regard to parenting plans and on the motivation to work based on the example of the legalisation of work income. The assessment is based on the creation of theoretical models that are able to predict the redistribution effects of the tax-benefit system, as well as on the results of a sample survey of parents of dependent children that focused on their attitudes to state financial support.
The most numerous types of families as well as less common and specific family types were included in the analysis of the model comparison. The results indicated the decreasing importance of the child allowance, the change in the role of this allowance over time and the impact of its selective increase in 2018, all of which have been influenced significantly by the interconnection of social systems. Conversely, the results illustrate the increasing importance of tax support in family income. While the child tax deduction acts as a motivational element for legal employment in the labour market, the tax deduction available for the taxpayers with a low-earning spouse appears to be somewhat demotivating. Although financial support from the state is seen as important for parents, they also recognise the need for other forms of assistance.
Klíčová slova: politika rodinná; dovolená rodičovská; dávkový systém; daňový systém; simulační model TAXBEN; pracovní pobídky

Klíčová slova v angličtině: benefits system; tax system; family policy; TAXBEN simulation model; work incentives; parental leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70604 Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Dopady digitalizace automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů - rešerše dokumentů [The impact of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on the education and social sectors - documents searches]. / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 88 stran - ISBN 978-80-7416-370-8

[ Kotíková, Jaromíra - Kraus, Arno - Modrá, Jarmila - Šťastnová, Pavlína - Váňová, Jana - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Text pojednává o dopadech zavádění nových technologií na poměr úkolů zajišťovaných člověkem a úkolů zajišťovaných strojem, zaměřuje se rovněž na charakter možných změn, jejich rozsah nebo rychlost aplikace. Cílem textu je podat, pokud možno, ucelený přehled změn a scénářů očekávaného vývoje v souvislosti s intenzitou zavádění digitálních technologií, automatizace a robotizace, které byly publikovány odborníky v doposud publikovaných významných analytických studiích zaměřených primárně na Českou republiku.
 
Anotace v angličtině:  This text discusses the impacts of the implementation of new technologies on the ration of tasks provided by employees and tasks provided by those technologies, it also focuses on the possible changes nature, their scope and speed of application. The aim of the text is to provide a comprehensive overview of changes and possible scenarios of expected development in the light with the intensity of the digital technologies, automatization and robotics introduction. This overview is provided on the basis of previously published major analytical studies focused primarily on the Czech Republic.
Klíčová slova: digitalizace; trh práce; vzdělávání-výcvik; systémy sociální; robotizace; automatizace; flexibilní formy zaměstnávání; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: digitalization; labour market; flexible forms of employment; education and training; social systems; robotization; automatization; new forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Dopady digitalizace automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů - zahraniční poznatky [The impact of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on the education and social sectors - international experiences]. / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 81 stran - ISBN 978-80-7416-369-2

[ Kotíková, Jaromíra - Kraus, Arno - Modrá, Jarmila - Šťastnová, Pavlína - Váňová, Jana - Víšek, Petr - Vychová, Helena ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Text pojednává o přístupech, reakcích, očekáváních a přípravných opatřeních, která jsou ve vybraných zemích EU realizovány s cílem správně reagovat na probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci, respektive reagovat efektivně na změny a nové trendy, které již nyní mají nebo budou v blízké budoucnosti mít vliv na jednotlivce, ale i celé ekonomiky sledovaných států. Snahou je popsat, jak jednotlivé státy k technologickým změnám přistupují, jak jsou na ně klíčoví aktéři připraveni, jaké jsou očekávány dopady na jednotlivé sektory, pracovní pozice, jednotlivé systémy, včetně systémů sociálních.
 
Anotace v angličtině:  The text discusses the approaches, responses, expectations and preparatory actions that are being taken in selected EU countries to respond correctly to the ongoing Fourth Industrial Revolution. More precisely the ambition of the report is to zoom on the reactions on changes and new trends that are already or will have an impact in the near future on each individual, but also on entire economy of the states. The aim is to describe how countries are approaching technological change, how key actors are prepared for them, what are the expected impacts on individual sectors, jobs, individual systems, including social systems.
Klíčová slova: digitalizace; trh práce; vzdělávání-výcvik; systémy sociální; robotizace; automatizace; flexibilní formy zaměstnávání; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: digitalization; labour market; flexible forms of employment; education and training; social systems; robotization; automatization; new forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? [The coronavirus pandemic as a stimulus for a new social contract?]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Petr VÍŠEK - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 2-3 (2 strany).

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VÍŠEK, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zamýšlí nad sociálně politickými i dalšími dopady současné koronavirové pandemie a nastiňuje některá opatření vhodná ke zvládnutí jejích důsledků.
 
Anotace v angličtině:  The article discusses the social and other impacts of the current coronavirus pandemic and outlines a number of measures aimed at addressing its various consequences.
Klíčová slova: ČR; politika sociální; ochrana sociální; stát sociální; odpovědnost sociální; spravedlnost sociální; soudržnost sociální; krize ekonomická; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social policy; social protection; welfare state; social responsibility; social justice; social cohesion; economic crisis; COVID-19
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět [The Fourth Industrial Revolution and the coronavirus pandemic are changing the world]. / Petr VÍŠEK - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 2-5 (4 strany).

[ VÍŠEK, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Na změny probíhající v důsledku uplatnění nejmodernějších technologií je třeba dívat se v širších dějinných souvislostech a je nutné předpokládat závažné dlouhodobé důsledky. Čtvrtá průmyslová revoluce přináší mnoho nadějí, ale i nejistot. Bude se měnit povaha práce a pracovněprávních vztahů. Budou se měnit role státu a obcí. Budou se uplatňovat nové životní trajektorie, například bude nezbytné změnit pojetí nezaměstnanosti a chápat ji jako období přípravy na nové povolání a chránit dosažený sociální status. To vyvolá zcela nové požadavky na sociální systém i na vzdělání. Je nutné předpokládat růst sociální polarizace a rizik s ní spojených. Závislost na moderních technologiích vytváří i nové výzvy a nebezpečí. Koronavirová pandemie se v daném kontextu projevuje diferencovaně jako brzda i jako akcelerant.
 
Anotace v angličtině:  The changes underway as a result of the application of state-of-the-art technologies must be considered in the broader historical context and the serious longterm consequences that can be expected. While many hopes are associated with the Fourth Industrial Revolution, there are also uncertainties. The nature of both work and labour relations will change, as will the roles of the state and local municipalities. It will lead to new life trajectories, for example it will be necessary to reconsider the concept of unemployment and to understand it as a period of preparation for a new profession and the protection of attained social status. This will impose entirely new demands on the social and education systems. Moreover, one must assume an increase in social polarisation and the risks associated with it. The dependence on modern technologies will also create new challenges and dangers. In this context, the coronavirus pandemic can be seen both as a brake and an accelerator.
Klíčová slova: globalizace; trh práce; digitalizace; COVID-19; vztahy pracovní; kvalita pracovního života; spravedlnost sociální; automatizace; potřeby pracovních sil

Klíčová slova v angličtině: globalization; labour market; digitalization; COVID-19; labour relations; quality of working life; social justice; automation; labour demand
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 [The Fourth Industrial Revolution, the labour market and Covid-19]. / Arno KRAUS, Petr VÍŠEK - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 27-30 (4 strany).

[ KRAUS, Arno - VÍŠEK, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší první poznatky z výzkumného úkolu "Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a vzdělávání". Zároveň se příspěvek snaží zohlednit dopady koronavirové pandemie. Podle autorů bude mít čtvrtá průmyslová revoluce zásadní vliv na zaměstnanost, na povahu práce i na vznik nových pracovněprávních vztahů a v důsledku toho i na život celé společnosti. Digitalizace ekonomiky vyvolá nutnost změn ve vzdělání a přinese i rizika, jako je růst sociální polarizace společnosti. Pandemie covidu-19 do tohoto procesu zasáhla diferencovaně. Omezením sociálních kontaktů poškodila aktivity a celá odvětví, od nichž se očekávalo, že postupně vstřebají pracovní sílu uvolněnou automatizací. Na druhé straně výrazně akcelerovalo využití digitálních technologií a rozvoj pracovních vztahů, které je využívají. Nadále budou ovlivňovat vývoj tři vlivy: nesporný a dynamický rozvoj moderních technologií, diferencované důsledky pandemie na různé sektory a důsledky útl
umu ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The article considers the initial findings from the "Comprehensive solutions to the impacts of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on society and education" research project. At the same time, the article attempts to take into account the effects of the coronavirus pandemic. According to the authors, the Fourth Industrial Revolution will exert a major impact on employment, the character of work and the emergence of new employment relationships and, consequently, life in society as a whole. The digitalisation of the economy will necessitate changes in the field of education and will also present risks such as the growth of social polarisation in society. The Covid-19 pandemic exerted contrasting impacts on this process. By reducing social contact, it had a negative effect on activities and entire industries that were expected to gradually absorb the workforce released by automation. On the other hand, the application of digital technologies and the development of wor
king relationships based on these technologies have accelerated significantly. Three factors will continue to influence development going forward: the indisputable and dynamic development of modern technologies, differing impacts of the pandemic on various sectors and the consequences of the economic downturn.
Klíčová slova: automatizace; digitalizace; průmysl; COVID-19; trh práce; zdroje lidské; zaměstnanost; potřeby pracovních sil; spravedlnost sociální; společnost; výzkum

Klíčová slova v angličtině: automation; digitalization; industry; COVID-19; labour market; human resources; employment; labour demand; social justice; society; RESEARCH
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální politika v éře digitalizace, nové výzvy, nová rizika [Social policy in the age of digitization, new challenges, new risks]. / Petr VÍŠEK - In: Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století : Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 14. sociální konference / Milada NÁDVORNÍKOVÁ, Ilona KUČEROVÁ, Renata ŠULCOVÁ, Jana DOLEŽALOVÁ. - Zubří : Social Education, s. r. o., 2020. - ISBN 978-80-906223-1-9. - s. 9-12 (4 strany).

[ VÍŠEK, Petr ]

Akce: Současnost a perspektiva sociální péče '2020 : CST - roč.14, Litomyšl, 02.09.20 - 04.09.20
Anotace:  Autor se ve svém příspěvku zabývá digitalizací a jejím vlivem na život lidí a jejich bezpečnost. Tento pojem nejprve charakterizuje, poté se věnuje jejímu masivnímu vlivu a důsledkům na lidi. Zvolna přechází na téma jakým je růst sociální polarizace společnosti. V neposlední řadě se zamýšlí nad novými výzvami, riziky umělé inteligence.
Klíčová slova: ČR; digitalizace; robotizace; společnost; nerovnost sociální; konference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; robotization; digitalization; society; social inequality
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT