Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity [Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness]. / Martin Holub, Jan Mertl, Pavlína Millionová, Milan Šlapák, Jaroslav Vostatek, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 266 s. - ISBN 978-80-7416-355-5

[ Holub, Martin - Mertl, Jan - Millionová, Pavlína - Šlapák, Milan - Vostatek, Jaroslav - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Monografie vychází z členění dávek sociálního zabezpečení na pojistné a nepojistné. Kritérium pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení je odborníky i občany často používané, ukazuje se, že je v teoretické hierarchii vysoko postavené, avšak z hlediska rozlišovací schopnosti poměrně hrubé. Teoretická analýza identifikovala dimenze problému pojistných a nepojistných dávek v sociální politice, význam věcného přístupu k dávkám z hlediska zabezpečení jednotlivých životních situací a využití principů ekvivalence v sociálním pojištění. Následně byla provedena dekompozice členění pojistné/nepojistné na dílčí kritéria a byly vyhodnoceny existující dávky pomocí těchto kritérií. Významným metodologickým prvkem je též mezinárodní komparace, a to jak na úrovni jednotlivých dávek, tak i sociálních modelů a jejich využití ve vyspělých zemích. Bylo provedeno rozčlenění nepojistných dávek podle jejich role v systému (chudinské dávky sociální potřebnosti versus selektivní podpora uznaných sociálních situací). Byl
důkladně zmapován vývoj českého systému s ohledem na významné determinující události pro konstrukci systému dávek. Cílem studie nebylo navrhovat reformu konkrétních dávek, ale poukázat na to, kde se nastavení systému dostává do rozporu s jednotlivými kritérii používanými pro klasifikaci dávek. Dalším cílem bylo teoreticky a prakticky vymezit základní principy pro dávky ve vazbě na skutečnou situaci řešenou prostřednictvím sociálního zabezpečení. Místy se ukázalo, že dílčí charakteristika konkrétní dávky se odlišuje od "čistých" charakteristik, které jsme identifikovali v rámci dekompozice a shrnuli do přehledné tabulky. Tehdy je to buď podnět ke zvážení charakteru dávky, jejího zařazení a existence, nebo je potřeba dobře zdůvodnit, proč zákonodárce, respektive tvůrce veřejné politiky takové řešení zvolil. Dále bylo identifikováno využití sociálních modelů v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, doplněné konkrétními charakteristikami dávek vybraných zemí. Byly též zjištěny trendy v objemech pojistn
ých a nepojistných dávek, jakož i analyzovány podstatné změny s vlivem na ekvivalenci a solidaritu v dávkovém systému. To bylo provedeno za všechny hlavní oblasti veřejných financí a sociálního zabezpečení. Hlavní výzkumná zjištění jsou diskutována a shrnuta v šesté kapitole. Text obsahuje doporučení pro veřejnou správu, jak s dávkovými systémy zacházet, a u vybraných dávek jsme poukázali na charakter jejich nastavení z pohledu pojistných a nepojistných prvků.
 
Anotace v angličtině:  The monograph is based on the division of social security benefits into their insurance and non-insurance elements. While the insurance and non-insurance social security benefits criterion is often employed by both professionals and non-professionals, and it appears to occupy a high position in the theoretical hierarchy, it is relatively unrefined in terms of distinguishing capacity. The theoretical analysis identified the extent of the problem of insurance and non-insurance benefits in the field of social policy, the importance of the material approach to benefits in terms of securing individual life situations and the use of equivalence principles in social insurance. Subsequently, a breakdown was performed of the division of insurance/non-insurance benefits into sub-criteria, based on which the various benefits were assessed. International comparison provides a further methodological approach in this context, both at the individual benefits level and in terms of the wider social models applied in developed
countries. Non-insurance benefits were disaggregated according to their role in the system (social benefits in case of poverty versus selective support for recognised social situations). The development of the Czech system was mapped in detail with regard to significant events that determined the design of the benefits system. Rather than to suggest specific reforms to the benefits system, the main aim of the study was to highlight in which contexts the settings of the system are in conflict with the various criteria applied in the classification of benefits. A further aim was to define both theoretically and practically the basic principles governing benefits in relation to real situations addressed through the social security system. In some cases, it was apparent that the partial characteristics of particular benefits differed from the "pureö characteristics that we identified in the breakdown and summarised in tabular form, which provided both a stimulus for the consideration of the nature of the respecti
ve benefits, their classification and, indeed, their existence, and the necessity to justify why the legislator or public policy-maker chose such a solution. Further, the study identified the use of social models in various social security subsystems, supplemented with a description of the specific characteristics of benefits provided in selected countries. Moreover, trends in terms of the content of both insurance and non-insurance benefits were identified, as were significant changes that exerted an impact on the equivalence and solidarity of the benefits system; this was performed for all the major areas of public finance and social security. The main research findings are discussed and summarised in chapter six. The study provides recommendations for public administration institutions on the approach to adopt with respect to benefits systems and describes the approach to the setting of selected benefits from the perspective of their insurance and non-insurance elements.
Klíčová slova: dávky sociální; pojištění sociální; modely sociální; zab. sociální

Klíčová slova v angličtině: social benefits; social insurance; social models; social security
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Důchodová reforma a lidský kapitál [Pension Reform and Human Capital]. / Jaroslav VOSTATEK - In: Sborník příspěvků RELIK 2020. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : Oeconomica, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - s. 617-627 (11 stran).

[ VOSTATEK, Jaroslav ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference RELIK 2020: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : WRD - roč.13, Praha, 05.11.20 - 06.11.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Nesrozumitelnost a neústavnost jsou základními problémy českých veřejných důchodů; obojí by bylo možné eliminovat důchodovou reformou založenou na změně několika málo parametrů a/nebo na rozdělení veřejných důchodů do dvou pilířů. V české důchodové politice dominuje marketing a lobbování, proto není jisté, zda se vláda v letošním roce bude alespoň na malé důchodové reformě schopna dohodnout. Velká důchodová reforma by měla zohlednit současné pojetí starobního, invalidního a pozůstalostního důchodu, jakož i související investice do lidského kapitálu. Nejde v ní jen o prodloužení pracovní činnosti starších, ale také o celé koncepce rodinné a vzdělávací politiky. Tyto sociální politiky vytvářejí nejen veřejné a soukromé výdaje, ale také hospodářský rozvoj s dopadem na důchodovou politiku a její potenciál. Nejlepším řešením je schválení koherentního moderního konceptu / modelu sociální politiky.
Cílem příspěvku je představení politiky vhodné pro české podmínky, včetně vazby na politiku daňovou. Taková velká důchodová reforma také definuje prostor pro zaměstnanecké a osobní důchody a jejich fiskální režimy, které jsou v Česku přemrštěné a neústavní.
 
Anotace v angličtině:  Non-intelligibility and unconstitutionality are the basic problems of the Czech public pensions; both may be eliminated with a small pension reform based on a change of several parameters and/or on split of public pensions into two pillars. Marketing and lobbying dominate the Czech pension policy and thus it is not sure that this year the government agrees on a small pension reform at least. A large pension reform should also consider the contemporary concepts of old-age, disability, and survivor pensions as well as the associated human capital investments. It is not only about the lengthening of working activity of elderlies but also about the whole concepts of family and education policies. These social policies generate not only public and private expenses but also economic development, with impact on pension policy and its potentials. The approval of a coherent modern social policy concept/model is the best solution.
The aim of the paper is a presentation of such a policy for Czech conditions, including the link to the tax policy. Such a large pension reform also defines the space for the occupational and personal pensions and their fiscal regimes which have been exorbitant and unconstitutional in Czechia.
Klíčová slova: reforma důchodová; kapitál lidský; systém sociální; politika rodinná; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: pension reform; human capital; social system; family policy; education policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT