Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi [Senior citizens as a social group threatened with debt foreclosure]. / Jana Vrabcová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 4 (2016), s.19-23 (5 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Anotace:  V posledních letech roste zadlužení celé populace České republiky a nevyhýbá se ani seniorům. Senioři jsou specifickou skupinou, která je také ohrožena exekucemi. Mnoho z nich má se svými dluhy problém a dostává se do fáze předlužení, kdy již nejsou schopni hradit své závazky. V tom případě nastupuje instituce exekuce, která je uvalena na starobní důchod. Cílem této práce je ověřit, zda jsou senioři skutečně skupinou ohroženou exekucemi, případně identifikovat důvody, které k takovému stavu vedou, analyzovat tyto důvody a navrhnout, jakým způsobem vzniklou situaci řešit.
 
Anotace v angličtině:  In recent years there has been an increase in the level of indebtedness across all sections of the Czech population, which has also affected the elderly. Senior citizens make up a specific group that is also often at risk of debt foreclosure. Many of them have problems with their debts and have entered such a stage of over-indebtedness that they are no longer able to meet their repayment obligations. In such cases debt foreclosure proceedings are implemented with respect to old-age pension income. The aim of this study is to verify that senior citizens really do make up a group at risk of debt foreclosure, to identify the reasons that lead to such a situation, to present an analysis of the various reasons and to suggest how the situation might be resolved.
Klíčová slova: staří; zadlužení; exekuce

Klíčová slova v angličtině: elderly; indebtedness; debt foreclosure
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil. / Jana Vrabcová - In: Statistika a my. - ISSN 1804-7149 - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 32-33 (2 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Počet exekučních srážek na důchod se zvyšuje. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.
Klíčová slova: důchodci; situace sociální; důchody; exekuce; zadlužení

Klíčová slova v angličtině: pensioners; pensions; social situation; executions; debt
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Věková struktura cizinců v ČR [Age structure of foreigners in the Czech Republic]. / Jana Vrabcová - In: Migrace a demografické výzvy: Sborník vybraných příspěvků z XLVI. konference České demografické společnosti. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. - ISBN 978-80-245-2183-1. - s. 59-67 (9 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Akce: Jindřichův Hradec, 2016-05-26-27 Externí odkaz
Anotace:  K 31. 12. 2015 žilo v České republice 464 670 cizinců. Podíl cizinců na obyvatelstvu České republiky tvořil 4,3 % obyvatel. Většina cizinců byla ve věku 15?59 dokončených let. Věková struktura cizinců žijících na území České republiky se liší od domácího obyvatelstva, liší se také věková struktura cizinců jednotlivých krajů v závislosti na převládající národnosti. Značná část cizinců přichází za prací a studiem.
 
Anotace v angličtině:  The number of foreigners living in the Czech Republic is gradually increasing. December 31, 2015 lived in the Czech Republic 464,670 foreigners, their share accounted for 4.3% of the Czech Republic population. Most foreigners were aged 15-59 years completed. Age structure of foreigners living in the Czech Republic differs from the age structure of the domestic population. Among the foreigners is predominance of men of working age. Foreigners come to the Czech Republic, mostly for work or for study.
Klíčová slova: cizinci; migrace; struktura věková

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; age structure
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Poznámka:  viz uložené 2028
celkem 113 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT