Publikační činnost: 2003
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Czech pension reform: Encouraging later exit from the labour force. [Česká penzijní reforma: Podpora pozdějšího odchodu z trhu práce.]. / Štěpánka Pollnerová, Sylva Vyhňáková - Antwerp: ISSA, 2003. - 17 s

[ Pollnerová, Štěpánka - Vyhňáková, Sylva ]

Akce: Antverpy, 5.-7.5. 2003, WRL Externí odkaz
Anotace:  Zpráva prezentovaná na konferenci ISSA ä Social security in a long life societyô se zabývá analýzou důchodového systému v České republice a jeho reformami v průběhu 90. let i návrhem další reformy. Pozornost je věnována dopadu těchto důchodových reforem na motivaci k předčasnému odchodu do důchodu a míru ekonomické aktivity starších osob.
 
Anotace v angličtině:  This report presented at the ISSA conference ôSocial Security in a Long Life Societyö analyses the pension system in the Czech Republic and its reforms during the nineties and proposals for further reforms. Attention is paid to the effects of these pension reforms on motivation to early retirement and on the level of economic activity of older people.
Klíčová slova: ČR; odchod do důchodu; hranice věková; pojištění důchodové; reforma; odchod do důchodu předčasný; systém penzijní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; retirement age; pension reform; early retirement; pension system
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Social Dialogue on Pension Reforms in EU Applicant Countries. [Sociální dialog o penzijních reformách v kandidátských zemích EU.]. / Aleš Kroupa, Renata Vašková, Jaroslav Hála, Markéta Vylítová, Sylva Vyhňáková - Praha: VÚPSV, 2002. - 28 s.

[ Kroupa, Aleš - Vašková, Renata - Hála, Jaroslav - Vylítová, Markéta - Vyhňáková, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě iniciativy ILO bylo uskutečněno anketní šetření mezi sociálními partnery a zástupci státní administrativy států ucházejících se o členství v EU s cílem zjistit jejich postoje a názory na úlohu sociálního dialogu při penzijních reformách. Studie má dvě části. První část obsahuje vyhodnocení ankety uskutečněné mezi účastníky semináře "High Level Tripartite Seminar on Pension Restructuring in Central Europe and Mediterranean", který byl organizován Mezinárodní organizací práce, vládou Kypru a Evropskou unií pod španělským předsednictvím na Kypru 21. a 22. března 2002. Druhá část obsahuje dvě případové studie popisující postoje a úlohu sociálních partnerů při penzijních reformách v České republice a Polsku. Případové studie byly uskutečněny na základě kvalitativních strukturovaných rozhovorů s představiteli sociálních partnerů v těchto dvou zemích.
 
Anotace v angličtině:  On ILO´s initiative was organized the survey on social partners and representatives of the states in the EU applicant countries concerning pension reforms in these countries. The aim of the survey was to find out their attitudes and opinions on the role of social dialogue in the area of pension reforms in candidate countries. The study has two parts. The first one contains an assessment of the questionnaire-based survey conducted among participants of the "High Level Tripartite Seminar on Pension Restructuring in Central Europe and Mediterranean On Strengthening Social Dialogue" organized by the International Labour Organization, the Cyprus Government and by the European Union under Spanish Presidency and held in Cyprus on 21 and 22 March 2002. The second part contains two case studies describing the role and attitudes of the social partners to pension reforms in the Czech Republic and in Poland. These case studies were carried out on the base of qualitative structured interviews with representatives of th
e social partners in these two countries.
Klíčová slova: pojištění důchodové; reforma; dialog sociální; státy kandidátské

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension reform; social dialogue; EU Applicant Countries
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Licencování v sociálních službách. / Martina Filipová, Sylva Vyhňáková - Praha: VÚPSV, 2003. - 31 s.

[ Filipová, Martina - Vyhňáková, Sylva ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie bylo zjistit možný přínos již existujících způsobů licencování v jiných odvětvích pro vytvoření tohoto systému pro oblast sociálních služeb v ČR. Práce za prvé podává přehled vybraných systémů licencování v ČR, za druhé monitoruje zkušenosti s udělováním licencí v oblasti sociálních služeb v zahraničí. Předkládá výsledky analýzy dostupných dokumentů především z resortu práce a sociálních věcí, zdravotnictví a školství v ČR a z oblasti sociálních služeb ve vybraných evropských zemích. Práce ukazuje, že obecná pravidla udělování licencí v jiných odvětvích, případně v zahraničí, lze s přiměřenými úpravami a se zřetelem na konkrétní situaci v ČR aplikovat do budoucího systému licencování v sociálních službách.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; služby sociální; kvalita sociálních služeb; kontrola

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; International; social services; quality of social services; control
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT