Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Social Dialogue on Pension Reforms in EU Applicant Countries. [Sociální dialog o penzijních reformách v kandidátských zemích EU.]. / Aleš Kroupa, Renata Vašková, Jaroslav Hála, Markéta Vylítová, Sylva Vyhňáková - Praha: VÚPSV, 2002. - 28 s.

[ Kroupa, Aleš - Vašková, Renata - Hála, Jaroslav - Vylítová, Markéta - Vyhňáková, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě iniciativy ILO bylo uskutečněno anketní šetření mezi sociálními partnery a zástupci státní administrativy států ucházejících se o členství v EU s cílem zjistit jejich postoje a názory na úlohu sociálního dialogu při penzijních reformách. Studie má dvě části. První část obsahuje vyhodnocení ankety uskutečněné mezi účastníky semináře "High Level Tripartite Seminar on Pension Restructuring in Central Europe and Mediterranean", který byl organizován Mezinárodní organizací práce, vládou Kypru a Evropskou unií pod španělským předsednictvím na Kypru 21. a 22. března 2002. Druhá část obsahuje dvě případové studie popisující postoje a úlohu sociálních partnerů při penzijních reformách v České republice a Polsku. Případové studie byly uskutečněny na základě kvalitativních strukturovaných rozhovorů s představiteli sociálních partnerů v těchto dvou zemích.
 
Anotace v angličtině:  On ILO´s initiative was organized the survey on social partners and representatives of the states in the EU applicant countries concerning pension reforms in these countries. The aim of the survey was to find out their attitudes and opinions on the role of social dialogue in the area of pension reforms in candidate countries. The study has two parts. The first one contains an assessment of the questionnaire-based survey conducted among participants of the "High Level Tripartite Seminar on Pension Restructuring in Central Europe and Mediterranean On Strengthening Social Dialogue" organized by the International Labour Organization, the Cyprus Government and by the European Union under Spanish Presidency and held in Cyprus on 21 and 22 March 2002. The second part contains two case studies describing the role and attitudes of the social partners to pension reforms in the Czech Republic and in Poland. These case studies were carried out on the base of qualitative structured interviews with representatives of th
e social partners in these two countries.
Klíčová slova: pojištění důchodové; reforma; dialog sociální; státy kandidátské

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension reform; social dialogue; EU Applicant Countries
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Část čtvrtá: Doplňkové formy sociálního zabezpečení v Evropské unii, jejich souvislosti a dopady pro českou ekonomiku s důrazem na vztah daňového a pojistného (důchodového) systému. [Fourth Section: Supplementary fForms of Social Security in the European Union, Their Relations and Effects on the Czech Economy with an Emphasis on the Relationship with the Tax and Insurance (Pensions) Systems.]. / Milan Šlapák, Martin Mácha, Markéta Vylítová - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. / Antonín Slaný, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 146-170.

[ Šlapák, Milan - Mácha, Martin - Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Tato zpráva se zabývá vzájemným vztahem daňového a důchodového systému a s tím související problematikou zdaňování důchodových dávek. Zaměřuje se na soukromá i veřejná důchodová schémata, odvody pojistného, daňové úlevy soukromého připojištění a vykontrahování ze základních schémat, rozdíly v daňových úlevách mezi jednotlivými státy a na rozdíly ve zdaňování důchodů z veřejných a ze soukromých schémat. Analýza též směřovala k problematice rovnosti zacházení - volný pohyb osob, služeb a kapitálu. Mezi sledované země jsou zahrnuty Německo, Švédsko a Velká Británie.
 
Anotace v angličtině:  This report is about the mutual relationship between the tax and pension systems and the related issues of taxing pension benefits. It aimed on the private and public pension schemes, insurance deductions, tax breaks for private supplementary insurance and contracting out of the basic schemes, differences in tax breaks between different countries and differences in taxation of private and public pension schemes. The analysis also centred on the issues of equal treatment - free movement of individuals, services and capital. The monitored countries include Germany, Sweden and the United Kingdom.
Klíčová slova: důchody; daně; pojištění důchodové; důchod doplňkový; schémata zaměstnanecká

Klíčová slova v angličtině: pensions; taxes; pension insurance; compementary pension; employees´ schemes; Pan-European pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Věková hranice odchodu do starobního důchodu ve světle mezinárodních zkušeností. / Markéta Vylítová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 9 (2000), s. II-III příl..

[ Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Ekonomická aktivita osob v předdůchodovém věku. Vývoj schémat a využívání předčasných odchodů do důchodu. Porovnání podílu osob pobírajících předčasné důchody v zemích EU. Poměr důchodu k předchozí mzdě. Předčasný důchod jako alternativa řešení nezaměstnanosti. Nástroje řešení zvyšujícího se tlaku na penzijní systémy v souvislosti se stárnutím pracovní síly.
Klíčová slova: EU; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková; důchod starobní; nezaměstnaní; pracovníci starší; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: EU; retirement; early retirement; retirement age; old age pension; unemployed; older workers; ageing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. [Comparative study on partial components of pension insurance system affected the revenue of the system, amount of benefit and expediture including the relation both of the social insurance system, pension insurance and sickness insurance.]. / Markéta Vylítová, Martin Holub, a kol. - Praha: Konsorcium VÚPSV - William M. Mercer, 2001. - 51 s.

[ Vylítová, Markéta - Holub, Martin - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo shromáždit data a informace o penzijních reformách, politikách a strategiích v různých zemích. Projekt na základě srovnávacích analýz poskytuje doporučení pro reformu českého penzijního systému.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was collected data and information about pension reforms, politics and strategies in several countries. The project gave in virtue of comparative analysis recomendations for Czech case of pension reform.
Klíčová slova: pojištění důchodové; systém; reforma; financování; staří; srovnání mezinárodní; zab. nemocenské; důchody-výše; valorizace důchodů; samostatní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension insurance systems; reforms; financing; elderly; comparative analysis; sickness insurance; PENSIONS-AMOUNT; pensions adjustment; SELF EMPLOYED; legislation
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy [Analysis of the pension reforms from the point of view of the Czech pension reform]. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 66 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo shromáždit data a informace o penzijních reformách, politikách a strategiích v různých zemích se zaměřením na penzijní systém v České republice. Vyhodnocení českého penzijního systému s ostatními systémy poskytlo dostatek informací pro doporučení k jeho reformě.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was collected data and information about pension reforms, politics and strtegies in several countries with wpecial focus on the Czech Republic pension system. Evaluation of the Czech pension system in compare with others systems brought enough information for recommendation for its modification.
Klíčová slova: pojištění důchodové; reforma; staří; srovnání mezinárodní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; reforms; elderly; comparative analysis; legislation; RESEARCH
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy; HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření). [Special systems of old-age pension insurance.]. / Markéta Vylítová, Martin Holub, a kol. - Praha: VÚPSV - Technická univerzita v Liberci, 2002. - 93 s.

[ Vylítová, Markéta - Holub, Martin - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je členěna na dva logické celky, kdy jeden se zabývá možnými odchylkami v důchodovém zabezpečení státních (veřejných) zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a druhý jde po linii důchodového zabezpečení příslušníků ozbrojených sil. Zatímco u prvních dvou zmíněných skupin osob nebývá jejich vydělení ze základního systému důchodového pojištění pravidlem a pokud je, pak je spíše pozůstatkem historického vývoje, příslušníci ozbrojených složek mají zvláštní systém (či alespoň zacházení) ve všech zemích našeho výběru. Důchodové pojištění bývá také nedílnou součástí komplexu výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek a jako s takovou je na něj nahlíženo.
 
Anotace v angličtině:  The study is divided into two logical parts. One of them concentrates on possible differences in social security of civil/public servants and self-employed persons from the general scheme. The second one deals with pension insurance of the armed forces. In case of the first two groups, there are basically not many differences from basic schemes. And if so, than it is only because of historical development. On the other hand, the armed forces have special pension schemes (or at least special treatment) in all studied countries. Pension insurance is in this case an evitable component of the complex system of social security of the armed forces and as such is treated differently.
Klíčová slova: pojištění důchodové; pojištění důchodové starobní; systémy speciální; zaměstnanci státní; samostatní; vojáci

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; old-age pension insurance; civil servants; SELF EMPLOYED; armed forces
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS79/01 - Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření)
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace organizační struktury a řídících funkcí služeb zaměstnanosti. [Optimization of organizational structure and managerial duties of employment services]. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2000. - 182 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie bylo zhodnotit stávající organizační postavení služeb zaměstnanosti v ČR, schopnost návaznosti na nové územní uspořádání, předpoklady pro vedení nových agend, zjistit optimum vlivu a zapojení tripartitních i nových regionálních orgánů do procesu oživení trhu práce, zejména regionálních trhů práce, a připravit a zhodnotit variantní návrhy na změnu uspořádání služeb zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The general aim of the study is to assess the current position of employment services in the CR, their ability to adapt to the new regional arrangement, conditions for a management of new duties, and to find an adequate extent of impact and engagement of tripartite and new regional bodies into a process of labour market stimulation (especially regional labour markets), and to prepare and to assess alternative suggestions for a change of employment services arrangement.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; struktura organizační; optimalizace

Klíčová slova v angličtině: employment services; optimization; organisational structure; managerial duties of employment services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  4. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti. [Problems of early retirement and work activities in personable age with respect to an expected pension system development and employment development.]. / Jiří Šandera, Martin Mácha, Milan Polívka, Jaromíra Kotíková, Markéta Vylítová - Praha: STEM, 2000; Praha: VÚPSV, 2000. - 14 sv.

[ Šandera, Jiří - Mácha, Martin - Polívka, Milan - Kotíková, Jaromíra - Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Šetření osob starších 55let, které ztratily zaměstnání (jejich rozhodování o řešení této situace různými sociálními dávkami). Šetření mezi vybranými podniky (využívání předčasných odchodů do důchodu při restrukturalizaci). Analýzy nákladů na různé formy zajištění sociálními dávkami osob předdůchodového věku, které ztratily zaměstnání. Mezinárodní komparace úprav předčasného odchodu a jeho využití jako stabilizačního nástroje vzhledem k situaci na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  Survey of older persons (55 and over) who have lost their jobs (their decisions on solutions of theirsituation by means of diferent social benefits). Survey of selected companies (how to use early retirement measures during their transformation). Expenditure analysis on diferent forms of security of older workers (before personable age) who have lost their employment. International comparison of early retirement regulations and their use as a stabilizing tool with respect to labour market situation.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; výzkum; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; pracovníci starší; nezaměstnaní; dávky sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; international; pension insurance; retirement; early retirement; older workers; unemployed; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV52/99 - Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 114 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; MPSV; grant; zab. důchodové; systém; reforma; Francie; Itálie; Maďarsko; SRN; Polsko; Rakousko; Slovinsko; Švédsko; Švýcarsko; V. Británie; USA

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; Ministry of Labour and Social Affairs; grant; pension insurance; system; reform; France; Italy; Hungary; FRG / Germany; Poland; Austria; Slovenia; Sweden; Switzerland; Great Britain; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT