Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Česká rodina a sociální dávky. [Czech family and social benefits]. / Tomáš Sirovátka, Mirka Wildmannová, Andrea Bubnová - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 8, č. 2 (2000), s. 8-12.

[ Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea ]

Anotace:  Stať se zabývá funkcí rodinných dávek v ČR v letech 1989-1999.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the functions of fanmily related benefits in the Czech Republic in years 1989-1999.
Klíčová slova: ČR; podpora sociální; přídavky rodinné; daně; příjmy-domácnosti; deti; domácnosti nízkopříjmové; úroveň životní; rodina neúplná

Klíčová slova v angličtině: CR; social support; family allowances; taxes; income of households; children; low income; standard of living; one parent family
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Financování sociálních služeb v ČR ve světle legislativy EU [The Funding of Social Services in the Czech Republic in the Light of EU Legislation]. / Ladislav Průša, Mirka Wildmannová - In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X - Roč. 43, č. 4 (2014), s. 507-515 (9 s.).

[ Průša, Ladislav - Wildmannová, Mirka ]

Externí odkaz
Anotace:  Česká republika vstoupila do EU v květnu 2004 a jednou z podmínek členství bylo sladit právní prostředí v ČR tak, aby bylo v součinnosti s jednotným trhem EU. Od té doby se právní prostředí vyvíjelo v reakci na nové změny. V roce 2006 byla přijata Směrnice o službách na vnitřním trhu (Directive on services in the internal market), která mimo jiné specifikuje pravidla pro spravedlivou soutěž. Tato pravidla státní podpory limitují schémata financování, které mají zakladatelé organizací poskytujících sociální služby k dispozici na financování těchto organizací. Pozornost je věnována překážkám, které právní předpisy EU způsobily dostupným schématům financování sociálních služeb v České republice a případným rozporům, které přináší rozdílnost v nastavení financování sociálních služeb dle národní legislativy ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  The Czech Republic joined the European Union in May 2004 and one of the conditions for membership was to reconcile the legal environment in the Czech Republic so that it would be in synergy with the single market of the EU. Since then, the legal environment has evolved in response to newly arising changes. In 2006, the Directive on services in the internal market was adopted, which among other things specifies the rules governing fair competition. These state aid rules limit the funding schemes that founders of organisations providing social services have available for the financing of these organisations. Attention will be paid to obstacles created by EU legislation to the schemes available for social services funding in the Czech Republic and possible discrepancy with implementing EU law making into the requirements of the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; EU; služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; zákonodárství; sluzby veřejné; podpora veřejná; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social services; social services funding; subsidies from the state budget; care allowance; public services; public support
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  viz Do 1588
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT