Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Comparison of consumer expenditures of household of employees and retirees in the CR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: RELIK 2016 Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4. - s. 641-653 (13 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : mezinárodní, Praha, 2016-11-10, Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje a srovnává spotřební výdaje domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004 až 2014 a to na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů. Obě skupiny vykazují rozdílný vývoj, jak v době ekonomické konjunktury, tak v době ekonomické krize. Domácnosti zaměstnanců nesly plnou tíži ekonomické krize, což se plně projevilo na jejich spotřebních výdajích, které v té době reálně klesaly a přesouvaly se směrem ke statkům nezbytným. Naopak, domácnosti důchodců jsou vzhledem ke stavu důchodového zabezpečení v ČR (cca 95 % veškerých příjmů pochází z vládního důchodového zabezpečení typu PAYG) prakticky zcela imunní k vnějšímu ekonomickému vývoji, což se plně projevuje v jejich spotřebních výdajích. S ekonomickým oživením po roce 2014 lze očekávat návrat k vývoji před rokem 2008, kdy se rozdíl mezi spotřebou na osobu v obou typech domácností zvyšoval ve prospěch domácností zaměstnanců.
 
Anotace v angličtině:  The study analyzes and compares the consumer expenditures of households of employees and those of seniors in years from 2004 through 2014 based on data provided by the CZSO in the Statistics of family accounts. The groups show different developments, both in time of an economic boom and in time of an economic crisis. Household of employees bore the full weight of an economic crisis, that fully manifested itself in their consumption expenditures, which at that time decreased and shifted towards necessities. On the contrary, the households of seniors are due to the state pension security in the CR (about 95 % of all revenue comes from a government pension-type PAYG) virtually insulated from external economic development, and it is reflected in their consumption expenditures as well. With an economic recovery after 2014 it is expected the behavior to resume the pattern from before 2008, when the difference between the consumption per person in both types of households increased in favor of the household of emplo
yees.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; spotřeba; příjmy; skupiny věkové

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; incomes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Consumer expenditures of household of employees and retirees in the ČR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: MMK 2016 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník VII. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7. - s. 284-292 (9 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: mezinárodní konference, Hradec Králové, 2016-12-12 Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje a srovnává spotřební výdaje domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004 až 2014 a to na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů. Obě skupiny vykazují rozdílný vývoj, jak v době ekonomické konjunktury, tak v době ekonomické krize. Domácnosti zaměstnanců nesly plnou tíži ekonomické krize, což se plně projevilo na jejich spotřebních výdajích, které v té době reálně klesaly a přesouvaly se směrem ke statkům nezbytným. Naopak, domácnosti důchodců jsou vzhledem ke stavu důchodového zabezpečení v ČR (cca 95 % veškerých příjmů pochází z vládního důchodového zabezpečení typu PAYG) prakticky zcela imunní k vnějšímu ekonomickému vývoji, což se plně projevuje v jejich spotřebních výdajích. V průběhu tzv. finanční krize došlo v roce 2014 téměř k vyrovnání spotřebních výdajů na osobu v obou typech domácností.
 
Anotace v angličtině:  The study analyzes and compares the consumer expenditures of households of employees and those of seniors in years from 2004 through 2014 based on data provided by the CZSO in the Statistics of family accounts. The groups show different developments, both in time of an economic boom and in time of an economic crisis. Household of employees bore the full weight of an economic crisis, that fully manifested itself in their consumption expenditures, which at that time decreased and shifted towards necessities. On the contrary, the households of seniors are due to the state pension security in the CR (about 95 % of all revenue comes from a government pension-type PAYG) virtually insulated from external economic development, and it is reflected in their consumption expenditures as well. During an economic downturn, in the year 2014 consumption expenditures per person in both types of households virtually equated.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; spotřeba; skupiny věkové; majetek

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; property
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence [Development of GPG and its determinants in the Czech Republic - empirical evidence]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) / Jitka Langhamrová. - Praha : VŠE, 2017. - ISBN 978-80-245-2238-8. - s. 503-512 (10 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) : mezinárodní konference, Praha, 9.-10.11.2017, Externí odkaz
Anotace:  Otázka příčin a povaha přetrvávajícího rozdílu v odměňování žen a mužů (Gender Pay Gap - GPG) je hlavní a má dlouhodobé důsledky pro jednotlivce i společnost jako celek. V ČR neexistuje žádný právní základ pro jakýkoli druh diskriminace, nicméně empirické údaje ukazují podstatné rozdíly v průměrném příjmu mezi muži a ženami. Tento rozdíl trvale dosahuje více než 20 % v neprospěch žen jako znevýhodněné skupiny. Mzdové rozdíly se liší podle konkrétní části trhu práce. Základní kategorie, které lze vysledovat při analýze GPG, jsou: vzdělání, typ zaměstnání, věk a počet dětí. GPG je řízen mnoha faktory, mezi kterými dominuje přerušení zaměstnání v důsledku mateřské dovolené nebo péče o starší rodinné příslušníky, výběr profesí s nízkými příjmy samotnými ženami, vyšší averze k riziku u žen a upřednostňování jistoty na nižší úrovni hierarchie.
 
Anotace v angličtině:  A question of causes and a nature of persistent Gender Pay Gap (GPG) is a major one having long-term consequences for individuals and for the society as a whole. In the Czech Republic there is no legal basis for any kind of discrimination, however, empirical data show substantial differences in average income between men and women. The gap persistently amounts to more than 20 % with women as a disadvantageous group. Wage gap differs according to a particular part of a labor market. Basic categories that can be traced when analyzing GPG are: education, type of employment, age and number of children. GPG is driven by many factor of which a dominant ones are the interruption of employment due to maternal leave or due to care for elder family members, self-selection of women to low ľ income professions dominated by them, a higher risk aversion of women and preference for certainty at lower level of hierarchy.
Klíčová slova: příjmy; ženy; muži; gender mzdové rozdíly; faktory ovlivňující; vývoj

Klíčová slova v angličtině: pay gap; gender gap; wages; development; determinants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Poznámka:  celkem 512 s.
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT