Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. / Věra Kuchařová, Alena Nedomová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 1999. - 88 s.

[ Kuchařová, Věra - Nedomová, Alena - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Studie se skládá ze tří samostatných částí, které každá z jiného úhlu pohledu reagují na nové trendy demografického - zejména reprodukčního - chování. Snaží se přispět k jeho pochopení a k diskusím o jeho možném budoucím vývoji. První část se zaměřuje především na postoje mladé generace k manželství a rodičovství a na její životní plány.Druhá část přibližuje na pozadí demografických i jiných statistik a mezinárodních srovnání různé názory na současný populační vývoj v ČR. V poslední části je zvláštní pozornost věnována oblasti bydlení jako důležité podmínce samostatnosti mladých rodin. V kontextu analýzy provedených výzkumů je diskutován způsob a míra intervence státu a dalších subjektů (nejen) sociální politiky při řešení tohoto problému.
 
Anotace v angličtině:  The study consists of three independant but complementary parts, each tackling the issue from different points of view. Each perspective wants to give a different emphasis and attentions to various aspects of recent changes in demographic trends, with a special interest to the reproductive behavior of the young generation. The first part focuses mainly on attitudes of young people towards the institutions of family and marriage and on their life plans. The second part discusses different opinions about results of the second demographic transition in the Czech republic and compares them with discussion in other countries facing the same problem. The last part deals with the acute housing problem which the young people are struggling with. In the context of various research analysis it rises above the question about the advisable ways and the degree of state interventions. Eventually, it examines the possibilities of participation of other subjects.
Klíčová slova: ČR; demografie; sňatečnost; porodnost; mládež; soužití nesezdané; politika populační; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; demography; marriage rate; birth rate; young people; cohabitation; population policy; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. [Equal Opportunities of Women and Men on the Labour Market.]. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 2000. - 105 s.

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Rovnost příležitostí pro muže a ženy patří k hlavním prioritám politiky EU. Týká se především postavení žen a mužů ve sféře práce a oblastech s ní souvisejí-cích. Výzkum realizovaný v roce 1999 se zaměřuje na tuto problematiku s cílem jednak zmapovat důležité podmínky profesního postavení a pracovního uplat-nění žen, a jednak zjistit jaké předpoklady pro zajišťování rovnoprávných pod-mínek žen a mužů dává v této oblasti přístup zainteresovaných subjektů, tzn. shromáždit prvotní informace o jejich dnešních znalostech o relevantních otáz-kách, o očekáváních a připravenosti na plnění požadavků rovnoprávnosti v intencích doporučení EU. Hlavními námi sledovanými subjekty jsou zaměst-navatelé, úřady práce a odbory.
 
Anotace v angličtině:  Equal Opportunities of Women and Men belong to the main priorities of the EU policy. It concerns especially the employment situation of women and men and the connected with it spheres. The research carried out in 1999 deals with this topic with an aim to explore important conditions of employment and profes-sional status of women as well as to find out how the relevant subjects are pre-pared to ensure equal conditions for women and men. Our intention was to col-lect initial information on their present knowledge of the relevant questions, on their expectations and preparedness concerning the task to meet the equality requirements defined in the EU recommendations in the given field. The main subjects in our surveys were employers, labour offices and trade unions.
Klíčová slova: práce-ženy; ženy; zaměstnanost; podmínky pracovní; gender; rovnost; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment of women; labour conditions; gender differences; gender equity; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Aktuální otázky postavení žen v ČR. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 3 (1999), s. 1-25 příl..

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Zpráva zpracovaná v rámci projektu "Postavení žen v ČR - aktuální problémy"; využito dat z několika výzkumů realizovaných zejména v rámci VÚPSV. Výzkum sociálního postavení žen v ČR z historického hlediska. Společenské postavení žen v subjektivní reflexi mužů a žen. Vzdělání žen. Pracovní uplatnění žen; zaměstnanost a nezaměstnanost žen, profesní kariéra žen, soukromé podnikání žen, účast na řízení, právní aspekty zaměstnání, diskriminace v zaměstnání. Příjmy a odměňování. Ženy mezi prací a rodinou - pohled žen; hodnotové orientace mužů a žen s ohledem na hodnoty rodiny a práce, dvojí role žen, rozdělení rolí v rodině, situace žen s vysokoškolským a s nižším vzděláním, výhledy do budoucna. Aspirace a účast žen ve společensko-politické oblasti. Vnímání otázek násilí vůči ženám. Opatření na vylepšení sociálního postavení žen v budoucnu.
Klíčová slova: ženy; rovnost; práva lidská; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; násilí v rodině; rodina; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; human rights; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; family violence
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 2 (2000), s. 14-16.

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Dynamika změn demografického chování mladých lidí v průběhu 90. let. Charakteristika dvou typů partnerského a natalitního chování mladých lidí - tradičního a alternativního. Vývoj reprodukčního chování a otázka jeho souvislosti s transformačními procesy.
Klíčová slova: ČR; demografie; chování demografické; sňatečnost; porodnost; mládež; soužití nesezdané; politika populační; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; demography; marriage rate; birth rate; young people; cohabitation; population policy; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vliv sociálních služeb a jejich rozvoje na trh práce. / Lenka Zamykalová, Pavel Veselský - Praha: VÚPSV, 2001. - 49 s., příl.

[ Zamykalová, Lenka - Veselský, Pavel ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Autoři se ve svém výzkumu pokusili nalézt odpovědi na následující otázky: Jaká je stávající situace na trhu pracovníků sociálních služeb v ČR? Mohou být pro nás inspirací otázky i způsoby řešení objevující se v jiných evropských zemích? A především: Jaký je potenciál tvorby nových pracovních míst v sociálních službách a jaké jsou podmínky jeho efektivního využití? Předkládaný text se skládá ze dvou základních částí. První je popisem vývoje a směřování sociálních služeb v zahraniční, zejména zemích EU, a to s důrazem na dopady tohoto vývoje na tamější trh práce. Druhá sleduje situaci v ČR, a to z pohledu několika hlavních aktérů: úřadů práce, nezaměstnaných a zaměstnavatelů (tedy poskytovatelů sociálních služeb). Tato část je svým charakterem mnohem empiričtěji pojata a přibližuje stávající situaci na trhu pracovních míst v sociálních službách i jeho budoucí potenciál. Vychází z dotazníkového šetření všech úřadů práce zaměřeného na rekvalifikace v oblasti sociálních služeb, dotazníkového šetření nezaměstnanýc
h v otázce jejich zájmu o práci v sociálních službách, dotazníkového šetření poskytovatelů zacílené na složení jejich zaměstnanců a způsob jejich výběru a sedmi případových studií fungování sociálních služeb ve vybraných okresech s důrazem na spolupráci místních úřadů, úřadů práce a poskytovatelů. Celkově lze výslednou zprávu charakterizovat jako mozaiku složenou z mnoha různých pohledů, které z různých perspektiv nahlížejí oblast sociálních služeb a jejich propojení s trhem práce.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; služby sociální; trh práce; pracovníci sociální; VÚPSV; šetření

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; International; social services; labour market; social workers; RILSA; opinion polls
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. / Zuzana Havrdová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 2001. - 113 s.

[ Havrdová, Zuzana - Zamykalová, Lenka ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Závěrečnou zprávu lze rozdělit do dvou částí. Mezi úvodní patří kapitoly informativního charakteru (2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém celoživotního vzdělávání v existujících materiálech o sociálních službách: Standardy kvality a 3. Vzdělávací programy připravující na práci v sociálních službách), jejichž cílem je nabídnout stručný popis situace v sociálních službách z hlediska jejich členění, obsahu a studijních oborů na ně připravujících. Následují kapitoly (4. Návrh jednotné struktury pracovníků v sociálních službách, 5. Náměty k tvorbě systému celoživotního vzdělávání v sociálních službách a 6. Aktuální úkoly a doporučení), jsou výsledkem naší analýzy a tvoří hlavní část výzkumné zprávy. Ke zprávě jsou přiloženy informativní přílohy, které se týkají především stávají struktury vzdělávacích programů a návrhu interních předpisů pro proces registrace poskytovatelů. Výsledná analýza a návrh profesní struktury s kvalifikačními požadavky a systémem celoživotního případně dalšího specializační
ho vzdělávání je míněna jako model určený k diskusi, nikoli jako závazný popis toho, äjak věci jsouô nebo dokonce äjak mají určitě býtô. Nutnou podmínkou vypracování modelu aplikovatelného v praxi je podrobný výzkum terénu, v rámci něhož by bylo možné využít některé naše návrhy jako svého druhu metodologický nástroj.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; služby sociální; pracovníci sociální; školství sociální; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; social services; social workers; social educational system; life long education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT