Publikační činnost: 2003
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Nezaměstnanost a pracovní pobídky. / Tomáš Sirovátka, Martin Žižlavský - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 3 (2003), s. 391-406.

[ Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Teorie hledání práce. Empirická zjištění o roli pobídek. Poměry náhrady v ČR v mezinárodním srovnání (systémy podpor a sociálních dávek). Specifikace poměrů náhrady (zahrnuty všechny hlavní dávky kompenzující pracovní příjmy v nezaměstnanosti). Vymíněné mzdy. Další faktory, které zvyšují vymíněné mzdy.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; nezaměstnanost; nezaměstnaní; politika zaměstnanosti; trh práce; mzdy; domácnosti; příjmy-domácnosti; podpora sociální; dávky v nezaměstnanosti; daně; příležitosti pracovní; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; international; job creation; employment opportunities; taxes; unemployment benefits; social support; household income; employment; unemployed; unemployment; labour market; wages; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. [Czech Labor Market and European Employment Strategy.]. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.) - Brno: FSS MU v Brně, 2004. - 241 s. - ISBN 80-210-3565-X

[ Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin - (eds.) ]

Anotace:  Autoři sborníku pojednávají s oporou v empirických datech o sociálních, ekonomických a organizačních podmínkách realizace Evropské strategie zaměstnanosti v České republice v období jejího vstupu do Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  Authors deal with an establishment of the European Employment Strategy in the Czech Republic. They focus especially in social, economic, and organizational circumstances.
Klíčová slova: trh práce; evropská strategie zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; akční plány individuální; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: labour market; European Employment Strategy; system of public employment services; individual action plan; active labor market policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HB09-03 Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. / Jiří Winkler, Pavel Horák, Martin Žižlavský - In: Český trh práce a politika zaměstnanosti. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 216-230.

[ Winkler, Jiří - Horák, Pavel - Žižlavský, Martin ]

Klíčová slova: služby zaměstnanosti; reforma

Klíčová slova v angličtině: employment services; reform
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Český trh práce ve druhé polovině 90. let. / Tomáš Sirovátka, Martin Žižlavský - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 3 (2002), s. 419-435.

[ Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Etapy vývoje trhu práce v ČR v 90.letech. Změny zaměstnanosti a nezaměstnanosti ve druhé polovině devadesátých let. (Mj. Změny zaměstnanosti podle kategorie zaměstnání v letech 1996, 1999 a 2000. Nezaměstnaní podle kategorie předchozího zaměstnání v letech 1996, 1999 a 2000). Důsledky pro postavení pracovní síly: role lidského kapitálu. Flexibilita pracovní síly. (Mj. Vývoj nezaměstnanosti a podílu dlouhodobě nezaměstnaných v letech 1995-2000). Hystereze (strnulost) trhu práce. (Mj. Míra nezaměstnanosti a podíl dlouhodobě nezaměstnaných v 77 okresech. Posuny UV křivky v letech 1996-2000). Důsledky hystereze trhu práce. 8.Aktivní politika na trhu práce a hystereze. (Mj. nezaměstnanost, volná pracovní místa a aktivní politika zaměstnanosti v období 1995-2000. Korelace vybraných charakteristik pracovního trhu a aktivní politiky zaměstnanosti v 77 okresech v roce 2000).
Klíčová slova: ČR; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; vzdělanost; kvalifikace odborná; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; employment; unemployment; long term unemployment; education standard; employment policy; qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. [mes in local labour markets, their purpose, importance and implementation. Special program]. / Jiří Winkler, Lenka Klimplová, Martin Žižlavský - Brno: Masarykova univerzita, 2005. - 218 s. - ISBN 80-210-3867-5

[ Winkler, Jiří - Klimplová, Lenka - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Cíle monografie se zobrazují také ve skladbě jejích částí. Úvodní část je věnována významu lokálních programů a racionálním předpokladům procesu jejich tvorby. Druhý oddíl se zaměřuje na analýzu potřeb vybraných kategorií ohrožených nezaměstnaností, a to konkrétně na problematiku osob zdravotně handicapovaných, žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené, osob nízkokvalifikovaných a absolventů škol. Ve třetí části pak odborníci ze zainteresovaných úřadů práce prezentují zkušenosti se svými lokálními projekty směřujícími k (znovu)začlenění těchto kategorií osob na pracovní trh. Závěr přináší komparaci akademického a praktického pohledu na tvorbu a realizaci účelových lokálních programů.
 
Anotace v angličtině:  The objectives of the monograph are reflected in the structure of its parts. The introduction focuses on the importance of local programmes and the rational pre-requisites for the process of their development. Part two analyses the needs of selected categories most exposed to unemployment, and particularly the issues of the disabled or handicapped, women returning to work after maternity leave, low-skill labour force and the graduates. Part three contains presentations of experts from relevant authorities regarding their experience in local projects to (re-) integrate these labour categories to the labour market. The conclusion presents a comparison of the academic and the practical views regarding the development and implementation of special (targeted) local programmes.
Klíčová slova: partnerství místní; trh práce; skupiny znevýhodněné; osoby obtížně umístitelné

Klíčová slova v angličtině: local partnership; labour market; disadvantages goups on labour market; hard-to-place persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT