Publikační činnost: 2019
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče ČR [Analysis of Social Services and Healthcare Services Providing Long-term Care in the Czech Republic]. / Petr Wija, Jan Žofka, Pavel Bareš - Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s.,, 2019. - 102 s. - ISBN 978-80-907662-2-8

[ Wija, Petr - Žofka, Jan - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace analyzuje dostupné statistické údaje o sociálních a zdravotních službách dlouhodobé péče. Zaměřuje se na pět klíčových oblastí dlouhodobé péče: demografický vývoj a zdravotní stav, dávky podmíněné zdravotním stavem (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku), poskytovatelé a kapacity sociálních a zdravotních služeb, včetně dotací krajů a obcí na vybrané sociální služby, struktura uživatelů sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče a pracovníci a vybrané profese působící v dlouhodobé péči.
 
Anotace v angličtině:  The publication analyzes available statistical data on social and health services of long-term care. It focuses on five key areas of long-term care: demographic development and health, health-related benefits (care allowance, mobility allowance, disability card, special aid allowance), providers and capacities of social and health services, including subsidies of regions and municipalities for selected social services, structure of users of social and health services of long-term care and workers and selected professions active in long-term care.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče zdravotní; vývoj demografický; klienti; financování

Klíčová slova v angličtině: long-term care; health care; social services; demographic development; client; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Atlas dlouhodobé péče ČR [Atlas of Longterm Care in the Czech Republic]. / Petr Wija, Jan Žofka, Pavel Bareš - Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s., 2019. - 104 s. - ISBN 978-80-907662-1-1

[ Wija, Petr - Žofka, Jan - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace obsahuje mapové výstupy, do nichž byly pro sledované územní celky (kraje ČR, respektive správní obvody obcí s rozšířenou působností) zaneseny statistické údaje o sociálních a zdravotních službách dlouhodobé péče. Zaměřuje se na pět klíčových oblastí dlouhodobé péče: demografický vývoj a zdravotní stav, dávky podmíněné zdravotním stavem (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku), poskytovatelé a kapacity sociálních a zdravotních služeb, včetně dotací krajů a obcí na vybrané sociální služby, struktura uživatelů sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče a pracovníci a vybrané profese působící v dlouhodobé péči.
 
Anotace v angličtině:  The publication contains maps which capture statistical data on social and health services of long-term care in selected territorial units (regions, administrative districts of municipalities with extended powers). It focuses on five key areas of long-term care: demographic development and health, health-related benefits (care allowance, mobility allowance, disability card, special aid allowance), providers and capacities of social and health services, including subsidies of regions and municipalities for selected social services, structure of users of social and health services of long-term care and workers and selected professions active in long-term care.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče zdravotní; služby sociální; vývoj demografický; klienti; financování

Klíčová slova v angličtině: long-term care; health care; social services; demographic development; client; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR [Summary research report of mixed research on health care and the health status of foreigners in the Czech Republic]. / Danica SCHEBELLE, Jan KUBÁT, Jarmila MAREŠOVÁ, Ivana OLECKÁ, Jan ŽOFKA - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 245 stran - ISBN 978-80-7416-381-4

[ SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Jarmila - OLECKÁ, Ivana - ŽOFKA, Jan ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Souhrnná výzkumná zpráva přináší poznatky o specifikách veřejné zdravotní péče a zdravotním stavu cizinců z třetích zemí. Klade si za cíl přispět k již provedeným výzkumům v této oblasti a posunout hranici poznání o aktuální poznatky získané prostřednictvím smíšeného výzkumu, zaměřeného na vybrané oblasti vypovídající o důvěře cizinců v kvalitu poskytované zdravotní péče, jejich strategie při řešení zdravotních problémů a osobní přístup i zodpovědnost k vlastnímu zdraví. Smíšený výzkum zahrnoval vůbec poprvé realizovanou analýzu dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému pro celou ČR a pro specifické skupiny cizinců z třetích zemí a cizinců z členských zemí EU (mimo zemí EHP), provedenou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, jejíž výstupy jsou předmětem samostatné zprávy "Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců na území ČR z dat NZIS 2009-2018".
Další významnou částí smíšeného výzkumu byla realizace dotazníkového šetření kvótním výběrem, který zahrnoval zkoumaný soubor 1 000 respondentů - cizinců se státní příslušností Ukrajiny, Vietnamu a Ruské federace pobývajících na území pěti vybraných krajů ČR. Zjištění získaná v rámci smíšeného výzkumu byla dále obohacena a rozšířena o zkušenosti expertů z lékařské praxe.
Vzhledem k období realizace smíšeného výzkumu nereflektuje souhrnná a dílčí výzkumná zpráva situaci v období šíření onemocnění covid-19, nicméně publikovaná zjištění mají vysoký potenciál pro formulaci adekvátních integračních opatření týkajících se zdravotního stavu a čerpání zdravotní péče cizinci a rovněž potenciál pro meziresortní jednání.
 
Anotace v angličtině:  The summary research report provides information on the specifics of public health care and the health status of foreigners from third countries. It aims to contribute to the research already done in this area and push the boundaries of knowledge about current knowledge gained through mixed research method, focused on selected areas of foreigners' confidence in the quality of health care, their strategies for solving health problems and personal approach and responsibility for own health. The mixed research included for the first time an analysis of available data sources of the National Health Information System for the whole Czech Republic and for specific groups of foreigners from third countries and foreigners from EU member states (outside EEA countries) performed by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. The outputs of the analysis are the subject of a separate report "Health care and health status of foreigners in the Czech Republic from NHIS 2009-2018 data". Another
important part of the mixed research was the realization of a questionnaire survey by quota sampling, which included a surveyed set of 1 000 respondents - foreigners with the citizens of Ukraine, Vietnam and the Russian Federation with place of residence in the territory of five selected regions of the Czech Republic. The findings of the mixed research were further enriched and expanded with the experience of experts from the medical practice.
Due to the period of realization of mixed research, the summary and partial research report does not reflect the situation in the period of covid-19 spread, however the published findings have a high potential for formulating adequate integration measures concerning the health status and health care of foreigners as well as potential for interdepartmental negotiations.
Klíčová slova: integrace; cizinci z třetích zemí; péče zdravotní o cizince; stav zdravotní; migrace; statistika zdravotnická

Klíčová slova v angličtině: integration; third-country nationals; health care for foreigners; health statistics; health condition; migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EF681519 Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-382-1 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT