Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004. (Vypracováno pro část grantového projektu äSpolečnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzděláváníô.) [The report about state and development of the model for the forecasting of education and training needs ROA - CERGE in 2004.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2004. - 28 s.

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva popisuje stav modelu ROA - CERGE pro předvídání vzdělanostních potřeb k listopadu 2004. Podrobně jsou vysvětleny nové postupy zavedené do modelu a jednotlivé složky poptávky po práci a jejich predikce jsou exaktně definovány.
 
Anotace v angličtině:  This is a technical report realizing the state of the ROA - CERGE model for the forecasting of education and training needs as of November 2004. The new facilities of the model are explained and all parts of the demand on the labour market are exactly defined.
Klíčová slova: ČR; trh práce; prognózování potřeby prac. sil; potřeby vzdělanostní; potřeby trhu práce; absolventi

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LABOUR MARKET; FORECASTING; LABOUR DEMAND; EDUCATIONAL ATTAINMENT; SCHOOL-LEAVERS
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dlouhodobě nezaměstnaní absolventi škol a zkušenost sociální exkluze. [Long-term unemployed graduates and the experience of social exclusion.]. / Jana Havlíková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 10-21 (CD - 12 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem příspěvku je nejprve na pozadí specifik životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů škol diskutovat adekvátní pojetí konceptu sociální exkluze pro tuto sociální skupinu a význam lidského a sociálního kapitálu pro zmírnění rizika sociálního vyloučení. Druhým cílem je prostřednictvím případových studií životní situace dvou dlouhodobě nezaměstnaných absolventů přiblížit komplexitu a typovou specifičnost sociální zkušenosti, jíž tito lidé procházejí, a to se zaměřením na přítomné či nepřítomné formy sociálního vyloučení v jejich zkušenostech a na roli zmíněných kapitálů.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of the paper is primarily to discuss an adequate notion of the concept of social exclusion for the social group of long-term unemployed school graduates based on specific life situation, and to explore the significance of human and social capital for reducing the risks of social exclusion. The second aim is to confront case studies of the life situations of two long-term unemployed graduates and to present the complex nature and the specific types of social experiences these people have. The article focuses both on the forms of social exclusion present in the interviewees´ experiences, as well as on the role of the previously mentioned forms of capital.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; absolventi; absolventi VŠ; vyloučení sociální; zdroje lidské; kapitál sociální; mládež; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: long-term unemployment; graduates; unemployment of graduates; experience of social exclusion; human capital; social capital; case studies; transition to adulthood; youth
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1.1.2009 [Towards Law Amendment on Employment in force from 1.1.2009.]. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 23-25.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek představuje zásadní změny, které přináší novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; cizinci; politika migrační; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; podmínky zaměstnání; trh práce; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; zaměstnanost skrytá; definice; rekvalifikace; absolventi; doba započitatelná; zaměstnávání podporované; děti; práce-děti; kontrola; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; foreigners; migration policy; employment policy; labour offices; job seekers; conditions of employment; labour market; unemployment insurance; social assistance; clandestine employment; definition; retraining; school-leavers; countable period; supported employment; children; child labour; control; temporary agency work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Novelizace zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 40, č. 1 (2009), s. 5-7.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Upozornění na hlavní změny, které od 1. ledna 2009 přinesla novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 382/2008 Sb.) -"Vážné důvody", které úřady práce mohou zohlednit pro účely zákona o zaměstnanosti. Nelegální práce cizince a zpřísnění jejího postihu. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Osvědčování skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Snižování administrativní zátěže podnikatelů. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem karty. Doba důchodového pojištění nejvhodnějším kritériem pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Absolventi škol nebudou považování za znevýhodněné na trhu práce. Rozšíření náhradních dob zaměstnání. Vyšší procentní sazba podpory v nezaměstnanosti a kratší podpůrčí doba.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; zaměstnanost skrytá; uchazeči o práci; práce-postižení; zaměstnavatelé; zab. v nezaměstnanosti; absolventi; doba započitatelná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; clandestine employment; job seekers; employment-disabled; employers; unemployment insurance; school-leavers; countable period
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnaných absolventů učebních oborů z Brna a okolí. [The Transition to Adulthood as Experienced by Long-Term Unemployed Graduates of Vocational Programmes in Brno and Surrounding Areas.]. / Jana Havlíková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 46, č. 1 (2010), s. 73-99 (27 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem tohoto článku je poskytnout vhled do životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů z hlediska jejich přechodu do dospělosti. Analytický rámec použitý pro tento výzkum je teorie životního běhu, podle které je možné přistupovat k přechodu z mládí do dospělosti jako k vícenásobnému přechodu. To odpovídá i s realitě, protože mladí lidé sledují nejméně tři trajektorie na své cestě k dospělosti: ze školy do práce, z původní rodiny k založení vlastní rodiny a od závislosti k nezávislosti
 
Anotace v angličtině:  The aim of this article is to provide insight into the circumstances of long-term unemployed graduates from the perspective of their transition to adulthood. The analytical framework used for this research is life course theory, according to which it is possible to approach the transition from youth to adulthood as a multiple transition. This point corresponds well with reality because young people follow at least three trajectories on their way to adulthood: from school to work, from family of origin to family of procreation, and from dependence to independence.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost dlouhodobá; absolventi; učni; nezaměstnaní; dráhy životní; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: CR; long-term unemployment; long-term unemployed; graduates of vocational programmes; transition to adulthood; graduates of vocational programmes; life course theory
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb. [Estimating educational requirements.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy, Jaromíra Kotíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 8-13 (6 s.).

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr - Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Studie popisuje, jak se odhaduje poptávka po pracovnících s určitou úrovní vzdělání v blízké budoucnosti. Základní principy modelování vzdělanostních potřeb. Porovnání poptávky s adekvátní nabídkou práce. Výsledkem je odhad šancí absolventů na získání zaměstnání, které odpovídá jejich vzdělání, a šanci na získání vhodně vzdělaných zaměstnanců. Tyto výsledky mohou být v řadě případů velmi užitečné. Vzdělání obyvatelstva je faktorem, který má pozitivní vliv na bohatství společnosti. Vhodné volby studijního oboru mohou snížit strukturální nezaměstnanost. Význam porovnání budoucí nabídky a poptávky pro kvalifikované ovlivňování struktury školství s ohledem na uplatnění absolventů a potřeby hospodářství.
 
Anotace v angličtině:  The paper describes how the demand for workers with a certain standard of education in the near future is estimated. Basic principles of modeling educational requirements. This demand is compared with the corresponding labour supply. The outcome is an estimate of school-leavers chance of finding a job that matches their education and the chance of recruiting a suitably educated employee. These results can be very useful in a number of cases. Education of population is a factor that has a positive impact on the wealth of society. A suitable choice of study field can reduce structural unemployment. Importance of comparison of future supply and demand for qualified influencing of the structure of education with regard to the school-leavers employment and the needs of the economy.
Klíčová slova: trh práce; potřeba kvalifikovaných pracovníků; nabídka a poptávka; absolventi; prognózování vzdělanostních potřeb

Klíčová slova v angličtině: labour market; educational requirements; labour supply; school-leavers; estimates; choice of study field; labour demand; forecasting of education needs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT