Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Navrhované změny v agenturním zaměstnávání. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 7 (2008), s. 7-9. lit.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; zaměstnávání agenturní; právo pracovní; koncepce budoucí; agentury práce; inspekce práce; práce-cizinci

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; temporary agency work; labour law; future conception; employment agencies; labour inspection; employment-foreigners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Navrhované změny v agenturním zaměstnávání od 1.1.2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 5 (2008), s.47-48.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; příležitosti pracovní; úřady práce; agentury práce; zaměstnávání agenturní; zaměstnavatelé; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; koncepce budoucí; práce-cizinci; inspekce práce; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment opportunities; labour offices; employment agencies; temporary agency work; employers; employment; employment policy; future conception; employment-foreigners; labour inspection; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Novelizace zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 17, č. 11 (2008), s. 3-12.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; práce-cizinci; zaměstnanost skrytá; uchazeči o práci; úřady práce; zab. v nezaměstnanosti; agentury práce; práce-postižení; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; employment-foreigners; clandestine employment; job seekers; labour offices; unemployment insurance; employment agencies; employment-disabled; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v agenturním zaměstnávání od 1.1.2009. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 11 (2008), s. 20-22.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; agentury práce; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment agencies; legislation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Novelizace zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 12 (2008), s. 37-44.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Rozšíření definice nelegální práce cizince a zpřísnění postihu nelegální práce. Nová definice pojmu povolání pro účely zákona o zaměstnanosti. Posuzování zdravotního stavu účastníka rekvalifikace. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Osvědčování skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Postup při převádění evidence uchazeče o zaměstnání při změně bydliště. Upřesnění situací a změny při vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání. Snižování administrativní zátěže podnikatelů při plnění oznamovacích povinností. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty. Doba důchodového pojištění - nejvhodnější kritérium pro splnění podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti. Absolventi škol nebudou považováni za skupinu znevýhodněnou na trhu práce. Rozšíření výčtu náhradních dob zaměstnání. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti se zvyšuje a podpůrčí doba se zkracuje. Změna v poskytování podpory při rekvalifikaci. Změny v právní úpravě agenturn
ího zaměstnávání. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Administrativní zátěž zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců na území ČR se snižuje. Právní úprava rekvalifikace a akreditování vzdělávacích programů se upřesňuje. Uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jejich přehodnocení. Zpřesnění právní úpravy výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a správního trestání. Společná ustanovení.
Klíčová slova: zaměstnanost; nezaměstnanost; uchazeči o práci; rekvalifikace; práce-postižení; práce-cizinci; zab. důchodové; zab. v nezaměstnanosti; agentury práce; práce-absolventi; politika zaměstnanosti; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment; unemployment; job seekers; retraining; employment of disabled people; employment of foreigners; pension insurance; unemployment insurance; employment of school leavers; unemployment benefits; employment agencies; employment policy; labour law; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce novelou zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - Praha: BMSS-Start, spol. s.r.o., 2008. - 159 s.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Autorka seznamuje čtenáře se zásadními změnami, které přináší novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009. Rozšíření definice nelegální práce cizince. Nová definice pojmu povolání. Změny v působnosti MPSV ČR a úřadů práce. Posuzování zdravotního stavu účastníka rekvalifikace. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Změny v evidenci uchazečů o zaměstnání. Změny při vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty. Náhradní doby zaměstnání, procentní sazba podpory. Změna v poskytování podpory při rekvalifikaci. Změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů. Rekvalifikace a akreditování vzdělávacích programů. Uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Umělecká, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost dítěte. Kontrolní činnost a správní trestání. Společná ustanovení.
Klíčová slova: zaměstnanost; zákonodárství; zaměstnanost skrytá; definice; doba započitatelná; agentury práce; práce-postižení; uchazeči o práci; práce-cizinci; úřady práce; rekvalifikace

Klíčová slova v angličtině: employment; legislation; clandestine employment; definition; countable period; employment agencies; employment of disabled people; job seekers; employment of foreigners; retraining; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v roce 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 3 (2009), s. 12-17.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled přestupků, kterých se mohou dopustit fyzické osoby a přehled správních deliktů právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. Stanovení výše pokut, které mohou úřady práce za tyto správní deliikty uložit (viz zákon č. 435/2006 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti (úřady práce, MPSV, celní správy). Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přestupky týkající se pracovní diskriminace, zprostředkování zaměstnání bez povolení, vykonávání nelegální práce, umožnění vykonávání nelegální práce, nedostatečné evidence volných pracovních míst a evidence zaměstnávání cizinců, neplnění povinností vůči zaměstnávání postižených osob atd. Povinnosti zdravotnických zařízení v oblasti zaměstnanosti. Zánik odpovědnosti za správní delikty podle zákona o zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; samostatní; úřady práce; právo pracovní; kontrola; MPSV; zákonodárství; vztahy pracovní; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; agentury práce; postižení; politika zaměstnanosti; cizinci; služba posudková; správa

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; self employed; labour offices; labour law; control; Ministry of Labour and Social Affairs; legislation; labour relations; labour discrimination; clandestine employment; employment agencies; disabled; employment policy; foreigners; assessment of disability; administration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zaměstnávání cizinců v době hospodářské recese. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 10 (2009), s. 42-49.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Cizinec - vymezení pojmu. Žádost o vydání povolení k zaměstnání cizince. Role úřadu práce. Náležitosti povolení k zaměstnání. Platnost povolení k zaměstnání a jeho prodloužení. Kdy se povolení k zaměstnání nebo zelená karta nevyžaduje. Kdy povolení k zaměstnání nelze vydat. Kdy zaniká platnost povolení k zaměstnání. Povinnosti tuzemského zaměstnavatele. Mezinárodní pronájem pracovní síly. Evidence občanů EU a cizinců vedená úřadem práce. Obsahové náležitosti evidence. Informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty. Nařízení č. 64/2009 Sb., omezující agenturní práci cizinců.
Klíčová slova: ČR; práce-cizinci; zákonodárství; agentury práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment-foreigners; legislation; employment agencies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Labour migration in the Czech Republic in the context of the economic crisis. [Pracovní migrace v České republice v kontextu ekonomické krize.]. / Milada Horáková - In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize - výzvy budoucnosti. - Ostrava-Poruba : VŠB ľ TU Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-2022-4. - 12 s. .

[ Horáková, Milada ]

Akce: Trojanovice, 16.-18.9.2009, EUR
Anotace:  Od roku 1990 se Česká republika stala atraktivní destinací pro cizince v důsledku jejich pozitivních očekávání, spojených s transformací společnosti na demokratický politický systém a plánované ekonomiky na tržní ekonomiku. Charakteristika nejnovějšího vývoje na českém trhu práce. Zaměstnávání cizinců v období 1993 ľ 2009. Migrační politika české vlády v období ekonomické krize. Implementace projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Program zelených karet. Politika pracovních povolení.
 
Anotace v angličtině:  Since 1990 the Czech Republic has become an attractive destination for foreigners because of their positive expectations associated with the transformation both of society to a politically democratic system and a planned economy to a market-based economy. The characteristics of the latest Czech labour market developments. Employment of foreigners during the period 1993 ľ 2009. The migration policy of the Czech government during the economic crisis. Implementation of the project Selection of qualified foreign workers. Green card programme. Work permit policy.
Klíčová slova: trh práce; krize ekonomická; situace ekonomická; nezaměstnanost; zaměstnanost; zaměstnanost cizinců; migrace pracovní; politika migrační; agentury práce; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: labour market; economic crisis; economic situation; unemployment; employment; employment of foreigners; employment agencies; labour migration; migration policy; work permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Atypical Employment in Aviation : Final Report [Atypické zaměstnávání v letectví: Závěrečná zpráva]. / Veverková, Soňa ľ national expert. / Veverková, Soňa ľ national expert - Brussels: European Commission, 2015. - 287 s.

[ Jorens, Yves - Gillis, Dirk - Valcke, Lien - De Coninck, Joyce - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje atypické formy práce ve vybraných členských zemích EU, dopad atypické práce na bezpečnost a podnikové kultury, prostředky, kterými je atypická práce regulována a v případě nutnosti potírána, a její důsledky na individuální a kolektivní reprezentaci. Studie se skládá z 5 rozdílných částí: 1. Rozsah a metodologie. 2 Evropský sektor letecké dopravy (charakteristika současného stavu). 3. část objasňuje závěry provedeného šetření a 4. část je analyzuje. 5. Konečné závěry a doporučení.
Klíčová slova: EU; letectví; práce netypická; flexibilita pracovní; zákonodárství; právo pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek; zaměstnání atypické; agentury práce; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; aviation; atypical employment; atypical work; labour flexibility; legislation; labour law; employment conditions; temporary agency work; temporary employment; part-time employment; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9136/15 Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku
Poznámka:  Veverková, Soňa - national expert
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT