Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. [Czech Labor Market and European Employment Strategy.]. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.) - Brno: FSS MU v Brně, 2004. - 241 s. - ISBN 80-210-3565-X

[ Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin - (eds.) ]

Anotace:  Autoři sborníku pojednávají s oporou v empirických datech o sociálních, ekonomických a organizačních podmínkách realizace Evropské strategie zaměstnanosti v České republice v období jejího vstupu do Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  Authors deal with an establishment of the European Employment Strategy in the Czech Republic. They focus especially in social, economic, and organizational circumstances.
Klíčová slova: trh práce; evropská strategie zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; akční plány individuální; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: labour market; European Employment Strategy; system of public employment services; individual action plan; active labor market policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HB09-03 Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Individuální akční plány. Zhodnocení poznatků z pilotních projektů. [Individual action plans. Evaluation of findings from the pilot projects.]. / Tomáš Sirovátka - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / Jiří Winkler, Martin Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 196-216.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Text se zabývá rozborem zkušeností při pilotním projektu uplatnění individuálních akčních plánů.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the experiences from application of the Individual Action plans in the Czech Republic.
Klíčová slova: akční plány individuální; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: individual action plan; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The individual approach in activation policy in the Czech Republic. [Individuální přístup v rámci aktivační politiky v České republice.]. / Tomáš Sirovátka - In: Making it Personal. Individualising activation services in the EU. / Rik van Berkel, Ben Valkenburg. - Bristol : University of Bristol, 2007. - ISBN 978-1-86134-797-8. - s. 193- 216 (24 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Cílem kapitoly je vyhodnotit aktivační strategie, aplikované na trhu práce v České republice. Nejdřív je zkoumána úloha individuálního přístupu v rámci aktivačních politik. Dále se zkoumá implementace individualizované aktivační strategie v ČR ve formě Individuálních akčních plánů (IAP) prostřednictvím úřadů práce. Příspěvek analyzuje, do jaké míry je zavádění plánů ovlivněno specifickým povědomím a pojednáním aktivačních strategií a do jaké míry specifickými institucionálními podmínkami implementace. Tato analýza je založena na případových studiích vypracovaných 5 místními úřady práce, kde IAP program probíhá.
 
Anotace v angličtině:  This chapter aims to evaluate the activation strategies applied in the Czech Republicĺs labour market. First, it explores the role of the individual approach within activation policies. Second, it examines the implementation of individualised activation strategy in the Czech Republic in the form of Individual Action Plans (IAPs) implemented by labour offices. It analyses the extent to which the plans´ implementation is influenced by the specific notion and discourses of activation strategies, and by the specific institutional conditions of implementation. This analysis is based on case studies carried out at five local labour offices that run the IAP programme.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; trh práce; akční plány individuální; strategie zaměstnanosti; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: employment policy; labour market; Individual Action Plans; activation strategy; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

"Zemřely" na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? [Have Individual Employment Action Plans "Died" in the Czech labour Offices?]. / Markéta Horáková, Pavel Horák, Tomáš Sirovátka - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 7-13 (7 s.).

[ Horáková, Markéta - Horák, Pavel - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Prezentovaná esej se věnuje různým metodám využívání a zavádění nového nástroje aktivní politiky trhu práce - individuální akční plán (IAP) - v ČR od r. 2003. IAP by měl pomoci motivovat mladé a dlouhodobě nezaměstnané lidi registrované na úřadech práce k hledání zaměstnání. Tento požadavek lze splnit pouze pod podmínkou, že IAP jsou běžným personálem pracovních úřadů poskytovány profesionálně. Empirický výzkum ukazuje, že IAP lze poskytovat jak profesionálně, tak byrokraticky. Předkládaný text se pokouší tuto skutečnost testovat. Jakým způsobem zavádějí IAP běžní zaměstnanci 4 vybraných úřadů práce v různých regionech v rámci daných podmínek zavádění v r. 2003 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  The presented essay is concerned with the various methods of utilizing and implementing the new introduced instrument of active job market policy - the individual action plan (IAP) - in the Czech Republic since 2003. The IAP should help motivate young and long-term unemployed people on record at the labour offices to find employment. This claim can be achieved only under the condition that IAPs are provided professionally by regular labour office staff. Empirical research shows that it is possible to provide IAP both professionally and bureaucratically. The presented text tries to test this fact. In what way do regular employees of 4 selected labour offices in various regions implement IAPs under the given implementation conditions in these regions in 2003 and 2006.
Klíčová slova: akční plány individuální; evropská strategie zaměstnanosti; profesionalismus; byrokracie

Klíčová slova v angličtině: individual action plans; European employment strategy; bureaucracy; professionalism
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT