Publikační činnost: 2020
BAV

Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) [The autonomy of decision-making by street-level workers in public employment services in South Moravian Region (Factorial Survey Experiment)]. / Jiří VYHLÍDAL, Blanka PLASOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 111 stran - ISBN 978-80-7416-343-2

[ VYHLÍDAL, Jiří - PLASOVÁ, Blanka ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Rychle se měnící sociální, technologické i ekonomické podmínky produkce i reprodukce vyžadují vysoký stupeň mobility a schopnost rychlé adaptace. V reakci na tyto požadavky zaměstnavatelů vyspělé země transformují své sociální státy z pasivních na aktivní a implementují aktivizační politiky. Úspěšnost implementace tohoto typu politik je kriticky závislá na liniových pracovnících, na jejich schopnostech správně diagnostikovat klienty a rozhodovat o odpovídajících způsobech intervence. Linioví pracovníci jsou stále častěji vnímáni nikoli jako ti, kdo politiky pouze implementují, ale jako ti, kteří je vytvářejí.
Předkládaná studie si klade za cíl zjistit, jakým směrem a v jaké míře vybraný soubor charakteristik fiktivních uchazečů o zaměstnání ovlivňuje rozhodování liniových pracovníků VSZ o jejich zařazení či nezařazení do vybraných nástrojů APZ. Odpovědi na tyto otázky se snaží nalézt prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného v populaci liniových pracovníků ÚP ČR, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají zprostředkováním a poradenstvím. Z důvodu možnosti identifikovat kauzální vliv jednotlivých charakteristik na rozhodování liniových pracovníků byl zvolen experimentální design šetření: Factorial Survey Experiment.
Autonomie rozhodování liniových pracovníků zabývajících se zprostředkováním a poradenstvím byla operacionalizována jako proces probíhající ve třech fázích (diagnóza, usuzování a intervence), z nichž dvě (diagnostickou a intervenční) se v této studii usilujeme učinit zjevnými a popsat, jakým způsobem jsou ovlivňovány ze strany charakteristik fiktivních uchazečů, respondentů samotných a respondenty vnímanými charakteristikami organizačního prostředí.
 
Anotace v angličtině:  The rapidly changing social, technological and economic conditions of production and reproduction require a high degree of mobility and ability to adapt quickly. In response to these employers' demands, developed countries are transforming their welfare states from passive to active and implementing activation policies. The success of implementing this type of policy is critically dependent on street-level workers, their ability to correctly diagnose clients, and to decide on the appropriate means of intervention. Street-level workers are increasingly perceived not as those who only implement policies, but as those who create them.
The present study aims to find out in which direction and to what extent the selected set of characteristics of fictitious job seekers influences the decision-making of street-level workers of the PES. Answers to these questions are sought through a questionnaire survey conducted in the population of street-level workers of the Labour Office of the Czech Republic, who are engaged in mediation and counselling as part of their job description. In order to identify the causal influence of individual characteristics on street-level workers' decision making, the experimental design of the survey was chosen: Factorial Survey Experiment.
The autonomy of decision-making by street-level workers dealing with mediation and counseling has been operationalized as a three-stage process: diagnosis, reasoning and intervention. Two of these processes (diagnosis and intervention) are sought to be made clear and described how they are influenced by the characteristics of fictious applicants, respondents themselves and respondents perceived characteristics of the organizational environment.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; Factorial Survey Experimen; pracovníci linioví; autonomie rozhodování; aktivizace; kauzalita

Klíčová slova v angličtině: public employment services; Factorial Survey Experiment; street-level workers; discretion; activation; causality
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 [Employer Strategies during the Covid-19 Pandemic ]. / Jiří VYHLÍDAL - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 15, č. 6 (2021), s. 8-15 (8 stran).

[ VYHLÍDAL, Jiří ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek nabízí pohled na strategie zaměstnavatelů v České republice bezprostředně před pandemií covidu-19 (v roce 2019) a v jejím průběhu (v roce 2020). V první části se věnuje propouštění a přijímání zaměstnanců v roce 2020 a předkládá srovnání této situace s rokem 2019. Ve druhé části je analyzována spolupráce zaměstnavatelů s úřadem práce zejména ohledně vnímání rizik při zaměstnávání osob doporučených úřadem práce a spolupráce na realizaci opatření souvisejících s pandemií covidu-19. Autor zjistil, že průměrný počet propuštěných zaměstnanců u jednotlivých kategorií zaměstnavatelů v roce 2020 oproti roku 2019 vzrostl, v některých kategoriích i o více než 50 %. Přesto nedošlo v roce 2020 k dramatickému nárůstu nezaměstnanosti. Významnou roli v tom sehrály jednotlivé režimy programu Antivirus.
 
Anotace v angličtině:  The article presents an overview of strategies adopted by employers in the Czech Republic immediately prior to the outbreak of (2019) and during the Covid 19 pandemic (2020). The first part addresses redundancies and the hiring of employees in 2020 and presents a comparison in this respect with the situation in 2019. The second part provides an analysis of the cooperation of employers with the Labour Office, especially with regard to the perception of risks involved in the employment of persons recommended by the Labour Office and cooperation on the implementation of measures aimed at containing the pandemic. The author determined that the average number of employees laid off in various employer categories increased in 2020 compared to 2019, in some categories by more than 50%, despite no dramatic increase in unemployment being recorded in 2020. The various components of the national Antivirus programme undoubtedly played an important role in this connection.
Klíčová slova: trh práce; politika; dopadové hodnocení; efektivnost; aktivizace

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market activation; policy; impact assessment; efficiency
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané [Evaluation of Active Employment Policy Instruments in 2019 and 2020, with Regard to the Long-term Unemployed]. / Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA, Miroslav SUCHANEC, Robert TRBOLA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 83 stran

[ HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V tomto textu se zabýváme zhodnocením situace z hlediska vzniku a trvání nezaměstnanosti a programů APZ realizovaných v letech 2019 a 2020. Tyto roky byly pro analýzu vybrány se specifickým záměrem. Během roku 2019 byla z hlediska nezaměstnanosti situace na trhu práce dlouhodobě velmi dobrá. Epidemie covidu-19 proto znamenala náhlý a prudký zásah do trhu práce, ale i do vlastní realizace aktivní politiky zaměstnanosti. V době rané fáze pandemie covidu-19 mohlo z důvodu omezení podnikání docházet k růstu nezaměstnanosti i ke strukturálním změnám na trhu práce. V určitém ohledu zároveň můžeme chápat rok 2019 a jako výchozí období pro srovnání s rokem 2020, kdy vypukla pandemie covidu-19.
 
Anotace v angličtině:  In this text, we deal with the evaluation of the situation in terms of the origin and duration of unemployment and Active labour market policy programmes implemented in 2019 and 2020. These years were selected for analysis with a specific purpose. During 2019, the situation on the labour market was very good in the long run. Therefore, the covid-19 epidemic meant a sudden and sharp intervention in the labour market, but also in the actual implementation of active employment policy. During the early phase of the covidu-19 pandemic, unemployment may have risen as well as structural changes in the labour market due to business constraints. In some respects, we can also see 2019 and the starting point for comparison with 2020, when the covidu-19 pandemic broke out.
Klíčová slova: ČR; trh práce; COVID-19; aktivizace; politika; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; COVID-19; activation policy; employment; unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prohloubení a aktualizace metodiky "Náklady na nezaměstnaného I" [Deepening and Updating the Methodology "Costs of the Unemployed I"]. / Robert JAHODA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021.

[ JAHODA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumné zprávy je poskytnout pravidelně aktualizovaný odhad nákladů na nezaměstnaného a po diskusi se zadavatelem nabídnout odhady pro dílčí skupiny nezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to provide a regularly updated estimate of the cost per unemployed person and to offer estimates for subgroups of the unemployed.
Klíčová slova: ČR; trh práce; aktivizace; politika; dopadové hodnocení; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour market activation; activation policy; effectiveness
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT