Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Výkon sociální správy. [Exercise of social administration.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 138-155 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Pravidla pro způsoby činnosti sociální správy se označují souhrnně pojmem výkon. Obecné principy. Výkon sociální správy zahrnuje: sběr informací o jevech a jejich analyzování; sledování vývoje jevů ľ monitorování; dohled nad dodržováním pravidel; posuzování a ovlivňování jevů; rozhodování o dalším vývoji jevů; výkon a vymáhání rozhodnutí; příprava legislativy.
 
Anotace v angličtině:  The exercise of social administration takes place according rules governing social administration work methods. General principles. The exercise of social administration encompasses: collecting and analysing information about phenomena; monitoring the development of phenomena; supervising compliance with the rules; assessing and influencing phenomena; deciding on the further development of phenomena; the execution and enforcement of decisions; preparing legislation.
Klíčová slova: správa veřejná; ochrana sociální; sběr informací; analýza; rozvoj sociálních služeb; obce; monitorování; kontrola; informovanost občanů; odpovědnost; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: public administration; social administration; social protection; information collection; analysis; development of social services; communities; monitoring; control; responsibility; legislation; awareness
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pandemie covidu-19 z pohledu zdravotníků v nelékařských zdravotnických profesích [The Covid-19 Pandemic from the Perspective of Health Care Professionals in Non-medical Health Professions]. / Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 4 (2022), s. 19-24 (6 stran).

[ KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší výsledky kvalitativní analýzy zkoumající dopady pandemie onemocnění covid-19 na zdravotnické profesionály v nelékařských profesích. Tito pracovníci byli jedni z těch, kteří čelili dosud neznámé celosvětové situaci v tzv. první linii. Během velmi krátké doby museli změnit zavedené pracovní postupy a při práci začít dodržovat přísná opatření. Pandemie dopadla kromě sféry pracovní i na jejich osobní životy. Někteří měli pocit, že jejich osobní život přestal existovat, některým se rozpadly vztahy, čelili nepřijetí ze strany rodiny a problémy měli i se skloubením své profesní role s rolí rodiče. Nemalá část se potýkala se zdravotními komplikacemi v důsledku pracovního přetížení. Třetí rovinou, ve které na zdravotníky pandemie dopadla, byla rovina pocitová a emoční, vyznačující se především strachem z neznámého, zvýšenou mírou stresu, pocity beznaděje a zlobou na nezodpovědný přístup části veřejnosti k dodržování protiepidemických opatření.
 
Anotace v angličtině:  The article considers the results of a qualitative analysis that examined the impact of the Covid-19 pandemic on healthcare professionals in non-medical professions. These workers were among those in the "front line" of a hitherto unknown global situation. In a very short period of time, they were required to adapt their established work procedures and to start observing strict measures in the workplace. In addition to the working environment, the pandemic also affected their personal lives. Some felt that their personal lives had ceased to exist, some suffered relationship breakdowns and/or faced rejection from their families and some had major problems combining their professional and parenting roles. A significant number struggled with health complications as a result of work overload.
The third level in which the pandemic affected health workers concerned their feelings and emotions, which were characterised above all by a fear of the unknown, increased stress levels, and feelings of hopelessness and angr at the irresponsible approach of part of the public to compliance with anti-epidemic measures.
Klíčová slova: ČR; analýza; zdravotníci; profese; sladění pracovního a rodinného života; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; medical personnel; profession; reconciliation of family and work life; COVID-19
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT