Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných [Assessment of the short-term and medium-term impacts of selected ALM programs implemented in 2014 with an emphasis on the situation of the long-term unemployed]. / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2018. - 151 s. - ISBN 978-80-7416-336-4

[ Hora, Ondřej - Suchanec, Miroslav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná evaluační studie se zabývá vybranými programy APZ, jež byly poskytnuty uchazečům o zaměstnání v roce 2014. Ve studii jsou sledovány programy Odborných praxí pro mladé lidi do 30 let, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Kromě jejich dopadu na zaměstnanost se studie zaměřuje na analýzu opatření z hlediska cílenosti (tj. ke kterým skupinám nezaměstnaných byly jednotlivé programy směřovány) a z hlediska řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílenost a dopady programů na účastníky vyhodnocuje na základě dat o všech uchazečích o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR. Na základě provedené analýzy se celkově jeví účinnost programů APZ jako dobrá, zejména pokud jde o účinky SÚPM, a v případě dlouhodobě nezaměstnaných. Účinnost programů Praxe pro mladé do 30 let, Rekvalifikace a VPP na odchod z registru se také částečně projevuje, ale není ve srovnání s kontrolní skupinou příliš výrazná. V případě Praxí pro mladé a Rekvalifikací to lze chápat též jako důsledek nízké cíl
enosti k více znevýhodněným uchazečům, v případě VPP je to důsledek charakteristik programu (záměrně jde jen o dočasné umístění).
 
Anotace v angličtině:  In this study, we assessed chosen measures of active labour market policy realised in the Czech Republic in 2014. This included Professional traineeships for young people, training programs, subsidised workplaces in private sector and subsidised workplaces in public sector. We used administrative data from unemployment registers of Labour office. Our specific focus was aimed to considering situation of long term unemployed in both analysis of targeting of programs to specific groups of unemployed and analysis of impacts of the program. Impact of the programs were interpreted as good for subsidised workplaces in private sector and generally for long-term unemployed. Impacts of other programs including training programs, professional traineeships and subsidised workplaces in public sector were interpreted as moderate or modest. We suppose that these less pronounced effects are also consequence of low targeting of these programs to more disadvantaged groups of unemployed, for subsidised workplaces in public sect
or it was a consequence of temporal character of the placement in public sector.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; ČR

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; impact assessment; assessment of targeting; the Czech Republic
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  Monografie je součástí projektu CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089 "Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace opatření APZ", který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/zhodnoceni-kratkodobych-a-strednedobych-dopadu-vybranych-programu-apz-realizovanych-v-roce-2014-s-durazem-na-situaci-dlouhodobe-nezamestnanych/?wpdmdl=4629
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 [Evaluation of Re-qualification Programs Implemented in the Czech Republic in 2016]. / Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslav SUCHANEC, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 164 stran - ISBN 978-80-7416-383-8

[ HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 jako specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): především hodnotíme dopady rekvalifikačních programů na základě kontrafaktuální evaluace, dále cílenost rekvalifiČkací a další faktory, které dopady ovlivňují. V kvantitativní části hodnocení pracujeme s databází ÚP ČR OKpráce. Vedle toho při analýze faktorů ovlivňujících dopady vycházíme z poznatků z individuálních a fokusních rozhovorů s vybranými zaměstnanci ÚP ČR.
Oba typy rekvalifikací, tedy jak ty zabezpečované prostřednictvím ÚP ČR, tak ty zvolené, jsou méně zacílené na skupiny účastníků se základním vzděláním, starší nezaměstnané a v případě zvolených rekvalifikací také na účastníky se zdravotními obtížemi. Dopady rekvalifikačních programů jsou celkově mírně pozitivní. Nejvíce pomáhají tam, kde jsou směřovány k osobám znevýhodněným na trhu práce a když jsou zaměřeny na získání konkrétní kvalifikace. Naopak, u uchazečů s kratší dobou evidence či vyšší úrovní vzdělání zjištění naznačují značný podíl mrtvé váhy. Možnosti zvýšit dopady a cílenost k znevýhodněným skupinám spočívají v dalším rozvoji individuální práce s uchazeči a kvalit rekvalifikačních programů samotných.
 
Anotace v angličtině:  The study aims to assess re-qualification programs implemented in 2016 as a specific tool of labour market policy (ALMP): in particular, we assess the impacts of re-qualification programs, based on contra-factual evaluation, then targeting of re-qualifications and other factors that affect these impacts. In quantitative assessment we work with databases from Employment Office of the Czech Republic OKprace/ OKwork. In parallel, when analysis the factors influencing the impacts of re-qualifications, we come from information collected in the individual and focus groups interviews with the selected staff of Employment Office.
Both types of re-qualifications, this means those realised by the Employment Office, and those chosen by the unemployed themselves elsewhere, are less targeted at the unemployed categories with only basic education level, older unemployed, and, in the case of "chosen re-qualificationsö at the disabled. The impacts of the re-qualification programs are slightly positive. They help most when targeted at the unemployed disadvantaged in the labour market and when aiming to provide specific skills/ qualification. In contrast, our finding indicate considerable deadweight in the case of short-term unemployed and with higher education level. The possibilities to improve impacts and targeting at the disadvantaged groups may be found in further development of the individual work with the unemployed and developments of the qualities of re-qualification programs themselves.
Klíčová slova: rekvalifikační programy; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; individuální práce; ČR

Klíčová slova v angličtině: re-qualification programs; impact assessment; assessment of targeting; individual work; Czech Republic
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-384-5 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 [Evaluation of the Impact and Targeting of the Program of Community Service in 2016]. / Jiří VYHLÍDAL, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ, Markéta HORÁKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 94 stran - ISBN 978-80-7416-426-2 (print), - ISBN 978-80-7416-427-9 (pdf)

[ VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - HORÁKOVÁ, Markéta ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je popsat dopady programu veřejně prospěšných prací (VPP) v České republice v roce 2016. Pokud není uvedeno jinak, všechny výstupy a výsledky uvedené v této studii pocházejí z analýz provedených na souboru administrativních dat sbíraných v souvislosti s evidencí uchazečů o zaměstnání a administrací programů aktivní politiky zaměstnanosti na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (OKPrace). Programy tvorby pracovních míst ve veřejném sektoru (VPP) jsou z velké části určeny uchazečům, kteří jsou obvykle ve vztahu k trhu práce označováni jako outsideři. Cílem těchto programů není vždy nutně nebo především umístění absolventů zpět na trhu práce. Mohou například plnit funkci prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo také prevence zapojení uchazečů v nelegální ekonomice. Mohou také sloužit jako prostředek zlepšení finanční situace osob a domácností dlouhodobě závislých na systému sociální podpory.
Z naznačené mnohosti cílů s tímto typem programu spojených vyplývá i jistá obtíž při evaluaci jejich dopadu. A mnohostranné zaměření těchto programů se může projevit i v případě analýzy cílenosti. Jakkoli tedy existují oficiální dokumenty, které definují cíle programu a způsoby jeho implementace, nakonec bylo možné až z výsledků analýz určit, jakým cílům či účelům byla při implementaci dána přednost. Do programu VPP vstoupilo v průběhu roku 2016 celkem 15 884 uchazečů, což představuje necelá dvě procenta (1,87 %) z celé sledované kohorty nezaměstnaných, tzn. z těch, kteří byli v registru ÚP v roce 2016 alespoň jeden den. Účastníky VPP byli nejčastěji muži ve věku nad 50 let, bez nezaopatřených dětí, s nižším dosaženým vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. V jejich pracovní anamnéze je možné najít buďto jedno nebo několik málo poměrně dlouhých, nebo více opakovaných kratších období nezaměstnanosti. Do programu však často nastupovali po relativně krátkém období sledované evidence.
Hodnocení dopadu programu VPP je založeno na aplikaci quasi-experimentálního kontrafaktuálního přístupu, založeného na párování členů intervenční skupiny (uchazečů, kteří absolvovali program VPP v roce 2016) a kontrolní skupiny (uchazečů, kteří žádný program APZ v roce 2016 neabsolvovali). Z porovnání výsledků intervenční a kontrolní skupiny vyplývá, že účast v programu VPP ve větší míře vede k opětovné evidenci v období po skončení programu. Z absolventů programu VPP se po skončení programu v monitorovaném období vrátila zpět do evidence takřka polovina (49,9 %). A čtvrtina z těch, kteří se vrátili do evidence, tak učinila bezprostředně po skončení účasti v programu VPP. Další čtvrtina do 6 měsíců. Do roka se do evidence vrátily tři čtvrtiny z nich. Z kontrolní skupiny se v monitorovaném období, trvajícím 22 měsíců, zpět do evidence vrátila jen o málo více než čtvrtina uchazečů (28 %). A i tempo jejich návratu bylo pomalejší než u absolventů VPP.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to describe the impacts of the program of public sector job creation in the Czech Republic in 2016. Unless otherwise stated, all outputs and results presented in this study come from analyzes performed on a set of administrative data collected in connection with the registration of job seekers and administration of ALMPs at contact workplaces of the Labor Office of the Czech Republic (OKPrace). Public sector job creation program is largely aimed at jobseekers, who are usually referred to as "outsiders" in relation to the labor market. The goal of these programs is not always necessarily or, above all, to place participants back on the labor market. For example, the program can serve as a prevention of long-term unemployment, or also a prevention of the involvement of job seekers in the illegal economy. Program can also serve as a means of improving the financial situation of people and households being long-term dependent on the social support system.
The indicated number of objectives associated with this type of program also results in a certain difficulty in the evaluation of its impact. And the outcome of targeting analysis is also affected by the multifaceted focus of the program. Thus, although there are official documents that define the objectives of the program and the methods of its implementation, in the end it was only possible to determine from the results of the analyzes which objectives or purposes were given priority during the program implementation. In the course of 2016, 15.884 job seekers (1.87% of the entire monitored cohort of the unemployed) took part in the program of public sector job creation. Program participants were most often men over the age of 50, without dependent children, with lower educational attainment and in good health. In their work history can be often identified either one or a few relatively long or more repeated shorter periods of unemployment.
However, they frequently joined the program after a relatively short period of monitored registration. The evaluation of the program impact is based on the application of a quasi-experimental counterfactual approach, based on the matching of members of the intervention group (applicants who started participation in the program in 2016) and the control group (applicants who did not attend any ALMP program in 2016). A comparison of the results of the intervention and control groups shows that participation in the program leads to a greater extent to re-registration in the period after the end of the program. Almost half of the graduates of the program (49.9%) returned to the register in the monitored period in the monitored period. And a quarter of those who returned to the register did so immediately after their participation in the VPP program ended. Another quarter within 6 months. Within a year, three quarters of them returned to the register.
In the monitored period, lasting 22 months, only just over a quarter of applicants (28%) from the control group returned to the register. And the pace of their return was slower than that of the program participants.
Klíčová slova: práce; nezaměstnanost; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: work; unemployment; Evaluation; analysis; Targeting; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT