Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza historie událostí (event history analýza) - možnosti a základní principy při studiu životních drah [Event history analysis - possibilities and the basic principles for study life-courses]. / Anna Šťastná - In: Data a výzkum - SDA Info. - ISSN 1802-8152 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 59-83 (25 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních desetiletích je ve společenských vědách stále rozšířenější technika modelování historie událostí. Okruh aplikací zahrnuje demografické a sociologické analýzy, studie trhu práce, mobility a migrace i analýzy v rámci politických věd. Cílem analýzy životních drah je popsat, vysvětlit a předpovědět hlavní události, které lidé prožívají. Tento článek se zaměřuje na koncepci analýzy historie událostí, její základní principy, metody a nezbytná data včetně ukázky základních typů výstupů a jejich interpretačních možností. Autorka použila tento přístup pro analýzu procesu opouštění domova rodičů s využitím dat z výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (2005). Závěrečná část studie diskutuje některé klíčové otázky spojené s použitím přístupu historie události při analyzování socio-demografických témat v českém kontextu.
 
Anotace v angličtině:  Event history modelling techniques have become increasingly widespread in the social sciences over the last few decades and the range of applications includes demographic and sociological analyses, labour market studies, mobility and migration studies, as well as analyses within political science. This article devotes attention to the concept of event history analysis in terms of data considerations, basic principles and methods of analysis. In order to discuss the basic methods and their potential to interpret results, the author applied the event-history approach to an analysis of the process of leaving the parental home using data from the Czech Generations and Gender Survey [2005]. The final part of this study discusses some key issues involved in using the event history modelling within analyzing socio-demographic topics in Czech context.
Klíčová slova: dráhy životní; statistika; metody; analýza historie událostí; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: life course; event history analysis; life-history data; transition to adulthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1581
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns [Otcovství v měnící se společnosti: posuny ve vzorcích mužské plodnosti]. / Renata Kyzlinková, Anna Šťastná - In: Sociological Research Online. - ISSN 1360-7804 - Roč. 23, č. 2 (2018), s. 328ľ353 (26 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Model plodnosti v České republice, stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy, prošel v poslední čtvrtině století dynamickou transformací. Cílem této studie je přispět k diskusi o vlivu strukturálních a situačních proměnných na plodnost v zemích s nízkou plodností a rozšířit diskusi zavedením pohledu na mužskou reprodukci. Cílem je identifikovat faktory ovlivňující přechod k otcovství mezi českými muži a diskutovat mezigenerační změny v reprodukčních vzorcích. Použité údaje jsou převzaty z českého průzkumu generací a gender (2008). Přechod k prvnímu dítěti byl analyzován metodou modelování historie událostí. Výsledky ukázaly, že přechod k otcovství je pozitivně ovlivněn partnerským soužitím (zejména manželstvím), ukončením terciárního vzdělávání a samostatným životem. Naopak pravděpodobnost je výrazně snížena statusem studenta, absencí vztahu a podstatně starším partnerem. S využitím kohortního přístupu bylo stanoveno, že faktory, které ovlivňují přechod mužů k prvnímu narození dítěte, se mění v
čase. Pouze manželství si zachovává svou dominantní roli při přechodu k otcovství napříč všemi kohortami.
 
Anotace v angličtině:  The fertility pattern in the Czech Republic, as in other central and eastern European countries, has undergone dynamic transformation over the last quarter of a century. This study aims to contribute to the debate on the influence of structural and situational variables on fertility in low-fertility countries and extends the debate by introducing the viewpoint of male reproduction. The aim is to identify the factors influencing the transition to fatherhood among Czech men and to discuss intergenerational changes in reproductive patterns. The data employed are taken from the Czech Generations and Gender Survey (2008). The transition to first child was analysed using the event history modelling method. The results revealed that the transition to fatherhood is positively influenced by co-residence partnerships (especially marriage), by having completed a tertiary-level education and by living independently. Conversely, the likelihood is significantly reduced by student status, the absence of a relationship, and
having a considerably older partner. Employing the cohort approach, it was determined that the factors which influence male transition to first birth change over time. The clear linear impact of education on the transition to fatherhood apparent with respect to older cohorts no longer applies. Moreover, the influence of the family of origin, which made up a significant factor with respect to older cohorts, has all but disappeared in the youngest cohorts. Only marriage retains its dominant role with concern to predicting the transition to fatherhood across all cohorts.
Klíčová slova: ČR; vzdělání; analýza historie události; otcovství; první narození; plodnost mužů

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education; event history analysis; fatherhood; first birth; male fertility
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.1177/1360780418754565
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT