Publikační činnost: 2018
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Systémy hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců. / Lenka Říhová, Július Szabo - In: . - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2018. - 33 s..

[ Říhová, Lenka - Szabo, Július ]

Akce: workshop Praha, MPSV ČR, 25. 5. 2018 Externí odkaz
Anotace:  Význam hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a činností ve společenském kontextu, vpracovních a obdobných vztazích a vsystémech odměňování. Analytická metoda hodnocení prací. Dílčí zjištění a probíhající práce: etalon prací, testování metody, plánované výstupy. Testování současné analytické metody v ČR.
Výstup z workshopu, který se konal 25. 5. 2018 v Praze.
Klíčová slova: odměňování; analýza práce; hodnocení práce

Klíčová slova v angličtině: remuneration; analysis of labour; job evaluation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poznámka:  viz uložené 2163
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců [Workshop: System for the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work and its application with respect to the remuneration and protection of employees]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 4 (2018), s. 24-25.

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Dne 25. 5. 2018 uskutečnil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí workshop realizovaný v rámci dlouhodobého projektu Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců. Jeho hlavní obsahovou náplní bylo seznámení s cíli a významem projektu, s poznatky a zkušenostmi získanými z jeho dosavadní realizací a získání zpětné vazby, názorů a připomínek účastníků workshopu k dosavadním výstupům a dalšímu zaměření výzkumu. V rámci workshopu byli účastníci seznámeni s významem klasifikací prací a činností podle hledisek složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a s jejich úlohou a využitím ve státní politice ochrany mzdy, při tvorbě systémů odměňování zaměstnanců v pracovním poměru a dalších skupin osob v obdobných vztazích. Workshopu se účastnili zástupci celé řady institucí, například: MF ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, MHMP, ale i zástupci akademické sféry z ČVUT či VŠE.
 
Anotace v angličtině:  On 25 May 2018, the Research Institute for Labour and Social Affairs hosted a workshop in the context of a long-term project on the theme of the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work and its application with respect to the remuneration and protection of employees. The main purpose of the workshop was to acquaint attendees with the objectives and importance of the project, as well as with the knowledge and experience gained from the project to date, and to elicit feedback, opinions and comments from the participants of the workshop on past outputs and the further focus of the research. Participants were acquainted with the importance of the classification of work and work activities in terms of complexity, responsibility and difficulty and the role and utilisation thereof in the state remuneration protection policy, in the creation of remuneration systems for workers in an employment relationship and other groups of persons in similar relationships. The workshop was attended by re
presentatives of a wide range of institutions, such as the Ministries of Finance, Interior, Education and Labour and Social Affairs, the Office of the Public Ombudsman and Prague City Hall, and representatives of the academic sphere, i.e. the Czech Technical University and the University of Economics, Prague.
Klíčová slova: odměňování; hodnocení práce; analýza práce; workshop

Klíčová slova v angličtině: remuneration; job evaluation; analysis of labour; woekshop
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě [Analysis of the Content of Work - an Approach to the Fair Evaluation of the Complexity of Work in the Public Administration Sector]. / Richard ORNSTEIN - In: FÓRUM sociální politiky Roč. 15, č. 2 (2021), s. 30-33 (4 strany).

[ ORNSTEIN, Richard ]

Anotace:  Článek je dílčím výstupem projektu, který dle požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje nástroj zajišťující objektivní zkoumání prací za účelem podpory rovného a spravedlivého odměňování za práci ve veřejné správě. Náročným předmětem rozhodování při aktualizaci katalogu prací ve veřejných službách a správě je zařazování povolání do příslušné platové třídy, která odpovídá skutečné náročnosti práce. Objektivní rozhodnutí o tarifním zařazení prací musí být výsledkem analytického procesu, který vychází vstříc uplatňování oprávněných požadavků změn, odstraňuje negativa intuitivního rozhodování a zaručuje správnost tarifního vyjádření složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací.
 
Anotace v angličtině:  The article is a partial output of a project which, according to the requirements of the Ministry of Labor and Social Affairs, is preparing a tool ensuring objective examination of work in order to support equal and fair remuneration for work in public administration. The demanding subject of decision-making when updating the catalog of works in public services and administration is the classification of occupations into the relevant grade, which corresponds to the actual intensity of the work. An objective decision on the tariff classification of works must be the result of an analytical process that meets the application of justified requirements of changes, removes the negatives of intuitive decision-making and guarantees the correctness of tariff tariff expression, responsibility and effort.
Klíčová slova: ČR; trh práce; mzdy; rovné odměňování; správa veřejná; analýza práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; equality; public administration; analysis of labour; Evaluation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT