Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Okolnosti prvního pohlavního styku a antikoncepční chování těhotných žen a matek ve věku do dvaceti let. [Conditions of the first sexual intercourse and contraceptive behaviour of pregnant women and mothers up to the age of twenty.]. / Renata Kyzlinková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 50, č. 2 (2008), s. 99-108.

[ Kyzlinková, Renata ]

Anotace:  Autorka se zabývá důvody "odpovědného" či "neodpovědného" sexuálního chování mlaých žen, které se stanou matkami ještě jako -náctileté. Důraz je kladen na partnerskou komunikaci spojenou s prvním sexuálním stykem a zvýšeným rizikem sexuálního zneužití.
 
Anotace v angličtině:  The author deals with reasons of "responsibleö or "irresponsibleö sexual behaviour of young women who become mothers only as teenaged. Emphasis is put on the partner communication related to the first sexual intercourse and an increased risk of sexual abuse.
Klíčová slova: sexualita; ženy; matky; antikoncepce; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: sexual behaviour; women; MOTHERS; contraception; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Děti a plodnost. [Children and Fertility.]. / Anna Šťastná - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 64-79 (16 s.) .

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Od 90. let 20. století pozorujeme v České republice významné změny reprodukčního chování, které se mimo jiné projevily výrazným poklesem počtu narozených dětí. Objevuje se tendence odkládat sňatky a rození dětí na pozdější dobu a také tendence zakládat ve větší míře rodinu neformálně, bez uzavření manželství. Přes uvedené změny se v české populaci názory na ideální počet dětí v rodině příliš nemění a ideál dvoudětného modelu rodiny je opakovaně potvrzován výzkumy. Text se věnuje rodičovským plánům a vybraným faktorům souvisejícím s rozhodováním se o časování narození dětí a jejich počtu včetně posouzení okolností, které jsou ženami zvažovány při rozhodování o dalším mateřství. Popsány jsou deklarované dopady a vliv, které by na dotázané mělo narození (dalšího) dítěte. V závěru je pozornost věnována péči o děti v domácnosti a používaným metodám antikoncepce.
 
Anotace v angličtině:  The social, political and economic transformations in the final decade of the 20th century have resulted in rapid changes in demographic trends, whose consequences on nuptiality and fertility are significant. In the Czech Republic family formation has been postponed and fertility rates have declined sharply. Views on the ideal number of children in a family have, conversely, remained consistent in the population over time, and the ideal of the two-child model has been repeatedly identified in sociological studies over the long term. The study analyze selected factors connected with the decision about timing and expected number of children, including an evaluation of the factors that women take into consideration when deciding to have more children. We deal as well with a division of child care in the household and forms of contraception used.
Klíčová slova: chování reprodukční; porodnost; rodičovství; deti; antikoncepce; reprodukce asistovaná

Klíčová slova v angličtině: reproductive behaviour; fertility; parenthood; childcare; intended number of children; contraception; assisted reproduction
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT