Publikační činnost: 2009
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Lidé bez domova: jakou pomoc očekávají od sociální služby azylový dům? [Homeless People in the Czech Republic: What Kind of Support Do They Expect from Shelter Services?]. / Jana Havlíková - In: Sociálna a ekonomická núdza ľ bezpečnost jedinca a spoločnosti : Zborník príspevkov. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnem práce Sv. Alžbety, 2009. - ISBN 978-80-89271-63-4. - s. 394-410 (17 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Akce: Bratislava, 22.-23.5.2009, EUR
Anotace:  Až do počátku 90. let minulého století byly bezdomovství a sociální služby pro bezdomovce v ČR neznámým pojmem. Struktura a poslání jednotlivých druhů sociálních služeb pro bezdomovce byla kodifikována teprve před dvěma lety zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem této studie je obrazně udělit slovo právě samotným bezdomovcům ľ uživatelům sociálních služeb, aby mohli vyjádřit svá očekávání, jež těmto službám adresují. Prostřednictvím kvalitativní analýzy rozhovorů se 14 uživateli a uživatelkami vybraného azylového domu pro bezdomovce v Brně, které byly uskutečněny v roce 2008, jsme hledali odpověď na otázku: Co lidé bez domova od sociální služby "azylový dům" při svém příchodu očekávali a zda a jak jim tato sociální služba pomáhá při naplňování jejich osobních cílů? V závěru se pak věnujeme úskalím, jež provázejí zjišťování potřeb uživatelů-bezdomovců, interpretaci získaných údajů a jejich využití.
 
Anotace v angličtině:  Till early 90s in the 20th century homelessness and social services for homeless people were quite unknown in the Czech Republic. Yet, two years ago types and functions of social services for homeless people were codified by adoption of Act No. 108/2006 Coll. on social services. The aim of this paper is to give a voice to the homeless people themselves to learn what they expect from social services offered to them. This article draws on the findings of a qualitative study of fourteen homeless users of a shelter in the city of Brno carried out in 2008. We focused on their expectations from this social service, which they had when entering the shelter, and consequently whether or not the service has met their needs. On the background of these findings, we finally discuss the importance of listening to service usersĺ perspective, but we also draw attention to the difficulty with picking up usersĺ voice and with its interpretation in the context of social services.
Klíčová slova: bezdomovci; bezdomovství; azyl; služby sociální; potřeby klientů

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; homelessness; shelter; users needs; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Očekávání bezdomovců od sociální služby "azylový dům" a úskalí jejich interpretace. [Homeless People Expectations from Shelter Services and How to Interpret Them.]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 87-97 (11 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem této studie je obrazně udělit slovo samotným bezdomovcům ľ uživatelům sociální služby azylový dům, aby mohli vyjádřit svá očekávání, jež této službě adresují. Prostřednictvím kvalitativní analýzy rozhovorů se 14 uživateli vybraného azylového domu pro osoby bez přístřeší, které byly uskutečněny v r. 2008, jsme hledali odpověď na otázku: Co lidé bez domova od sociální služby "azylový dům" při svém příchodu očekávali a zda a jak jim tato sociální služba pomáhá při naplňování jejich osobních cílů? Zjistili jsme, že očekávaní uživatelů se neliší v závislosti na jejich pohlaví, ale existují rozdíly související s věkem uživatelů. V závěru se věnujeme úskalím, jež provázejí zjišťování potřeb uživatelů-bezdomovců, interpretaci získaných údajů a jejich využití.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to give a voice to the homeless people themselves to learn what they expect from social services offered them. This article draws on the findings of a qualitative study of 14 homeless users of a shelter carried out in 2008. We focused on their expectations from this social service, which they had when entering the shelter, and consequently whether or not the service has met their needs. Although there was no difference in expectations among men and women, there was a difference depending on the age of users. On background of our findings, we finally discuss the importance of listening to perspective of service users, but we also draw attention to the difficulty with picking up users voice and with its interpretation in the context of social services.
Klíčová slova: bezdomovci; bezdomovství; azylový dům; potřeby klientů; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: homeless people; homelessness; shelter; needs of users; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Konsenzuální konference o bezdomovectví v ČR: příprava, průběh a výstupy [Consensus conference on homelessness in the Czech Republic: preparation, course and outputs]. / Tomáš Sirovátka, Ilja Hradecký - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 22-25.

[ Sirovátka, Tomáš - Hradecký, Ilja ]

Anotace:  Ve dnech 26.-27. listopadu 2014 se v Praze uskutečnila vůbec první konsenzuální konference o bezdomovectví, tématu, o němž v české společnosti panuje mnoho kontroverzních názorů. Konsenzuální konferenci lze popsat jako veřejný průzkum, jehož cílem je najít konsenzuální odpověď na společensky kontroverzní téma. Nejdůležitější roli hraje porota, jež naslouchá argumentům odborníků, zabývajících se přímo projednávanou problematikou, kteří jí předkládají důkazy pro svá tvrzení. Může jim klást doplňující otázky a vyžadovat na ně odpověď. Následně v soukromí posuzuje veškeré zjištěné důkazy a ve stanoveném termínu vydá své výsledné stanovisko, přičemž při formulaci závěrů může kromě důkazů předložených odborníky vycházet i z dalších relevantních zdrojů. Tentokrát se hledaly odpovědi na pět zásadních otázek z oblasti bezdomovectví, které by měly přispět k řešení tohoto společensky palčivého problému.
 
Anotace v angličtině:  The first-ever consensus conference on homelessness took place in Prague on 26-27 November 2014. Homelessness is an issue that arouses many controversial opinions in Czech society. A consensus conference can be described as a public survey intended to deliver a consensual answer on a socially controversial topic. The key role is played by the jury, which listens to the arguments of experts in the topic at hand and the evidence they present for their claims. The jury can ask them additional questions and demand answers to these questions. Subsequently, the jury assesses in camera all the presented evidence and issues its resulting opinion by a fixed deadline. When formulating its conclusions it can refer to other relevant sources as well as the evidence presented by the experts. This time, answers were sought to five fundamental homelessness issues that could help find a solution to this socially pressing problem.
Klíčová slova: ČR; bezdomovství; konference konsenzuální; závěry

Klíčová slova v angličtině: CR; homelessness; consensus conference; conclusions
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat [Evaluation of available research projects and data on homelessness in the Czech Republic and proposals of procedures for the ongoing acquisition of key data]. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Peychlová, Sylva Höhne - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 219 s. - ISBN 978-80-7416-204-6

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Peychlová, Kristýna - Höhne, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie shrnuje výsledky projektu, jehož cílem bylo shromáždit a vyhodnotit existující domácí zdroje dat (statistiky, sčítání, dokumenty aj.) a provedené výzkumy problematiky bezdomovectví v širokém chápání tohoto společenského jevu. Tam, kde je to možné, byly zjišťovány počty osob spadajících do různých kategorií bezdomovců a lidí tímto jevem ohrožených (tzv. zjevných, skrytých a potenciálních bezdomovců) vymezených na základě Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení ETHOS. Zároveň byla vyhodnocena kvalita a spolehlivost dostupných zdrojů dat a hledány možnosti jejich rozšíření a zkvalitnění. Zpracované vyhodnocení ukazuje, že při snaze vytvořit co nejspolehlivější ucelený obraz o rozsahu bezdomovectví na určitém území je nutné respektovat jeho různé mody a projevy. Pro některé však v ČR nejsou k dispozici relevantní statistická data v žádoucím rozsahu a hloubce nebo nejsou vůbec sledována. Proto monografie neposkytuje odhad souhrnného počtu bezdomovců v ČR, ale komentuje aktuáln
ě dostupná data a vytyčuje zdroje a přístupy, které by mohly vést ke zpřesnění a rozšíření současného povědomí o stavu bezdomovectví na našem území. Text je členěn do kapitol podle operačních kategorií typologie ETHOS a podkapitol podle jednotlivých národních subkategorií. Závěr každé podkapitoly představuje vyhodnocení v ní uvedených dat a návrhy, jak je rozšířit nebo rozvinout, popř. zamyšlení nad tím, zda je vůbec z ekonomického hlediska a z hlediska jejich širší využitelnosti potřebné určitý typ dat sbírat v té podobě, v jaké k tomu vybízí současné vymezení českých národních subkategorií ETHOS. Ukazuje se potřeba jejich revize a aktualizace.
 
Anotace v angličtině:  The presented monograph summarizes the results of a project the aim of which was to assemble and evaluate existing domestic data sources (statistics, censuses, documents etc.) and completed research projects focusing on homelessness in the broadest sense of the word. Where possible, the numbers of people in the different categories of homeless and of people vulnerable to becoming homeless (i.e. apparent, hidden and potential homeless), defined in accordance with the European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS) were looked for. Simultaneously the quality and reliability of the available data sources was evaluated and possibilities of their broadening and refinement were examined. The resulting analysis shows that in order to produce a reliable image of homelessness on a particular area it is necessary to respect its different modes and manifestations. For some of them, however, relevant statistical data are not available in the desired extent and depth or are not being collected at all in th
e Czech Republic. Hence the monograph does not provide an estimate of the aggregate number of homeless people in the Czech Republic, but comments the currently available data and identifies sources and procedures which could lead to the refinement and broadening of the contemporary knowledge of the state of homelessness in the Czech Republic. The text is structured into chapters according to the ETHOS operational categories, and these are further subdivided according to national subcategories which have been defined for the Czech Republic. The conclusion of each chapter provides an evaluation of the data used therein and proposals of broadening or developing the data sources, or possibly a discussion regarding the need to collect a particular type of data in the form given by the structure of the Czech national ETHOS subcategories, with respect to the economic efficiency of such an undertaking and to the broader utility of the data. The need to revise and update these subcategories is apparent.
Klíčová slova: bezdomovství; Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení ETHOS; bydlení; osoby bez přístřeší; pobytové sociální služby; azylové domy; noclehárny; sčítání bezdomovců

Klíčová slova v angličtině: homelessness; housing; European Typology of Homelessness and Housing Exclusion ETHOS; people sleeping rough; residential social services; homeless hostels; night shelters; homeless census
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DC407/2014 Vyhodnocení existujících domácích výzkumů a dat v oblasti bezdomovectví a návrh dalšího postupu k získávání chybějících klíčových dat o bezdomovectví v ČR nezbytných pro vytváření politik zaměřených na tuto cílovou skupinu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nová mezinárodní publikace o bezdomovectví. / Kristýna Peychlová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 30-31.

[ Peychlová, Kristýna ]

Anotace:  Recenze na publikaci: Lars Benjaminsen, Volker Busch-Geertsema, Maša Filipovič Hrast, Nicholas Pleace: Extent and Profile of Homelessness in European Member States. A Statistical Update. Brusel, European Observatory on Homelessness, FEANTSA 2014. 117 s. ISBN: 978-90-75529-73-9. Publikace poskytuje ucelený přehled dostupných národních dat o velikosti a struktuře populací osob bez domova a bezdomovectvím ohrožených členěný podle kategorií zjednodušené verze Evropské typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení2, tzv. ETHOS Light.
Klíčová slova: bezdomovství; EU

Klíčová slova v angličtině: homelessness; EU
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení [The size and structure of groups of people who are homeless and persons excluded from housing]. / Věra Kuchařová, Kristýna Janurová (Peychlová) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 174 s. - ISBN 978-80-7416-228-2

[ Kuchařová, Věra - Janurová (Peychlová), Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná publikace je jedním ze dvou textů shrnujících výstupy z výzkumného projektu "Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží". Projekt byl realizován v souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení. Jeho cílem bylo zmapovat cílové skupiny sociálního bydlení z hlediska struktury domácností a forem soužití, velikosti a struktury rodinných jednotek, současné formy bydlení, výskytu osob se zdravotním postižením a dalších charakteristik. Tato publikace se konkrétně zaměřuje na osoby bez domova a osoby ohrožené vyloučením z bydlení z důvodů nepříznivých životních okolností. Data pro rozbor byla čerpána z dostupných statistických a výzkumných dat a vlastních dotazníkových a telefonických šetření realizovaných v zařízeních poskytujících sociální služby a obcích s rozšířenou působností za účelem doplnění dat, která nejsou pravidelně sbírána. Text nejprve představuje
přehled hlavních používaných datových zdrojů a výzkumných zjištění a dále osm kapitol členěných dle jednotlivých zkoumaných skupin vymezených tak, aby bylo možné je s pomocí dostupných dat alespoň v nějaké míře kvantifikovat. Jedná se o osoby přežívající venku, osoby v noclehárnách, osoby v azylových domech, osoby v domech na půli cesty, osoby využívající sociálních služeb sociální rehabilitace a krizové pomoci, osoby spadající do cílové skupiny dle definice SLDB 2011 (bezdomovci, bydlící mimo byty a zařízení a žijící v zařízeních), oběti domácího násilí a osoby opouštějící instituce.
 
Anotace v angličtině:  The presented publication is one of two texts summarizing the results of the research project "Analysis of the size and structure of different groups of people who are homeless, excluded from housing, living in substandard housing and for whom housing expenses represent an unbearable burden.ö The project was carried out in relation to the preparation of the new Act on Social Housing. Its aim was to map the population of potential users of social housing in terms of household structure and cohabitation forms, size and structure of family units, current housing forms, prevalence of persons with disabilities, and other characteristics. This publication specifically focuses on the homeless and persons vulnerable to housing exclusion due to unfavourable life circumstances. The analysis used available statistical and research data and data from a few questionnaire and telephone surveys carried out among social services providers and municipalities in order to complement for data which are not regularly collected. T
he text first presents an overview of the main data sources and research findings used, and then eight chapters structured according to the individual studies groups, defined so as to enable their quantification based on the available data. This includes people living rough, persons in night shelters, persons in homeless hostels, persons in half-way houses, users of social rehabilitation and emergency assistance social services, persons falling within the target group according to the definition of Czech Republicĺs Population and Housing Census 2011 (homeless, living beyond flats and facilities and living in facilities), victims of domestic violence and persons leaving institutions.
Klíčová slova: bezdomovství; Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení ETHOS; bydlení; osoby bez přístřeší; služby sociální; azylové domy; noclehárny

Klíčová slova v angličtině: homelessness; European Typology of Homelessness and Housing Exclusion ETHOS; housing; people sleeping rough; social services; homeless hostels; night shelters
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC504/2015 Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví [13th International Research Conference on Homelessness]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 5 (2018),

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  V Maďarsku se 21. září 2018 konala konference zaměřená na problematiku bezdomovectví s podtitulem "Sociální a ekonomická integrace bezdomovců". Konference, kterou každoročně pořádá Evropská observatoř bezdomovectví mezinárodní organizace FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci), letos proběhla na půdě Středoevropské univerzity (CEU). S organizací pomáhal Metropolitní výzkumný institut v Budapešti a budapešťská Nadace přístřeší (Shelter Foundation Budapest).
 
Anotace v angličtině:  A conference focusing on issues surrounding homelessness entitled "The Social and Economic Integration of Homeless Persons" was held in Hungary on 21 September 2018. The conference, held on an annual basis by the European homelessness observatory of the international organisation FEANTSA (the European Federation of National Organisations working with the Homeless), was hosted this year by the Central European University (CEU), and the organisation of the event was supported by the Metropolitan Research Institute in Budapest and the Shelter Foundation Budapest.
Klíčová slova: bezdomovci; bezdomovství; konference mezinárodní; výzkum

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; international conference; RESEARCH
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova [Economic activity, material situation and adaptation to poverty of selected groups of homeless people]. / Petr HOLPUCH, Olga NEŠPOROVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 3 (2020), s. 26-33 (8 stran).

[ HOLPUCH, Petr - NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek vychází z rozsáhlého kvantitativního šetření provedeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí mezi osobami přespávajícími venku, v noclehárnách a v azylových domech. Přináší údaje o ekonomické aktivitě a materiální situaci osob bez domova přespávajících venku, přičemž pozornost věnuje především jejich nejčastějším zdrojům příjmu, průměrné denní útratě, dluhům a možnostem naplňovat základní životní potřeby. Data dokládají, že osoby bez domova přespávající venku jsou v porovnání s těmi, které využívají noclehárny a azylové domy, postiženy chudobou znatelně více. Výstupy z výzkumu jsou zasazeny do kontextu poznatků o adaptačních mechanismech, které člověku po propadu do bezdomovectví na jednu stranu život na ulici ulehčují, avšak na stranu druhou se stávají překážkou pro jeho úspěšnou reintegraci.
 
Anotace v angličtině:  The paper is based on data obtained from an extensive survey of the homeless population in the Czech Republic conducted by the Research Institute for Labour and Social Affairs. It presents findings on the economic activities and material and financial sources of rough sleepers, and users of night shelters and temporary shelters for homeless. Attention is devoted specifically to their sources of income, their average daily spending, the structure and extent of their debts and the opportunities they have to fulfil their basic human needs. The poverty of persons who sleep mainly in public areas was found to be significantly deeper than those homeless who use shelters. The survey findings are presented in the context of the process of adaptation to the situation of homelessness. Those habits that make surviving in poverty easier for homeless persons are presented together with the obstacles that hinder their successful reintegration into society.
Klíčová slova: bezdomovství; bezdomovci; zdroje příjmů; dluhy; chudoba; adaptace; reintegrace

Klíčová slova v angličtině: homelessness; economic activity; poverty; adaptation; reintegration
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT