Publikační činnost: 2008
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Transferability of the Bulgarian JOBS programme in the Czech Republic. [Přenositelnost bulharského programu JOBS do České republiky.]. / Miriam Kotrusová - 2008.

[ Kotrusová, Miriam ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek přináší stručný přehled stávající situace na českém trhu práce a podpory podnikání pro malé a střední podniky s cílem zhodnotit potenciální přenositelnost bulharského programu JOBS (Podpora podnikání: Příležitosti zaměstnání prostřednictvím podpory podnikání) do ČR. V závěru je uveden přiklad současného podobného českého projektu Labour Market Institute (LMI).
 
Anotace v angličtině:  In the following pages a brief overview will be provided of the current situation in the Czech labour market and entrepreneurship support for small- and medium-sized enterprises (SMEs) with the aim of assessing the potential transferability of the JOBS (Promotion of Entrepreneurship: Job opportunities through business support) programme in the Czech Republic. An example of a project currently being implemented called the Labour Market Institute will be presented briefly in the final part of the overview.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; podnikání soukromé; podnikání malé a střední; trh práce; Bulharsko

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; employment policy; job creation; private enterprise; small and medium-sized enterprises; Bulgaria
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Samostatné bydlení mladých - mezinárodní komparace (Bulharsko, Česko a Nizozemsko) [Independent living arrangements for the young ľ international comparison (Bulgaria, the Czech Republic, the Netherlands)]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 2-7 (6 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Studie porovnává shody a rozdíly v osamostatňování mladých osob od rodičů v oblasti bydlení ve třech státech Evropy - v Bulharsku, Česku a Nizozemsku. Cílem bylo zjistit, zda česká a bulharská společnost patří v této oblasti spíše k severskému nebo k jižnímu typu a zda dodnes přetrvaly rozdíly vycházející z historicko-demografického dělení západní a východní Evropy. Načasování odchodu z domácnosti rodičů je do značné míry ovlivněno vnějšími strukturálními faktory a společenskými zvyky. Češi kopírují spíše severní model osamostatňování se od rodičů, Bulhaři model jižní.
 
Anotace v angličtině:  The study compares the similarities and differences in young peopleĺs transition to housing independence from their parents in three European countries - Bulgaria, the Czech Republic and the Netherlands ľ in the context of west European societies (EU15). The purpose was to find whether the Czech and Bulgarian societies are closer to the northern or southern type and whether the differences grounded in the historical and demographic division of west and east Europe persist to this day. The timing of leaving home is influenced to a considerable degree by external structural factors and social customs. Czechs are closer to the northern model of becoming independent from parents, while Bulgarians are closer to the southern model.
Klíčová slova: samostatné bydlení mladých lidí; odchod z domova; Bulharsko; ČR; Nizozemsko

Klíčová slova v angličtině: living arrangements; young adults; leaving home; Bulgaria; Czech Republic; Netherlands
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT