Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. [Expenses for institutional social care and services of protected accommodation.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2004. - 68 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Při hledání optimálních přístupů k zajištění sociální péče je naprosto nezbytné současný systém hodnotit též z hlediska výdajů. Proto porovnáváme neinvestiční výdaje na jednoho klienta v různých typech zařízení sociální péče (ve státních, obecních , církevních a ostatních). Je zjištěno, že státní zařízení jsou v průměru větší a zároveň v přepočtu 1 klienta dražší než zařízení obecní a církevní. Výdaje na ústavní péči jsou porovnány i s výdaji na chráněné bydlení a s výdaji na jednu osobu v domácnostech důchodců.
 
Anotace v angličtině:  In search for securing optimal social care current expenses should be evaluated, too. Our analysis compares expenses for a client in different institutions of social care (governmental, municipal, church and others). We found, that governmental establishments are larger and more expensive than the municipal, church and others. Social care expenses are further compared with costs of protected accommodation and with budgets of pensionersĺ households.
Klíčová slova: ČR; ČR; bydlení chráněné; výdaje; péče ústavní; postižení

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SHELTERED HOUSING; EXPENDITURE; INSTITUTIONAL CARE; RESEARCH; DISABLED
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha (encyklopedie, ročenka)

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. [The Standards of Quality and Social Work in Social Services.]. / Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práce. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2004), s. 53-74.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Článek upozorňuje manažery a řadové pracovníky organiací sociálních služeb, že mohou ve Standarech kvality sociálních služeb,které vydalo MPSV ČR v roce 2002, samostatně hledat inspiraci pro využití činností sociální práce při koncipování změn struktury činností své organizace. Autor definuje činnosti sociální práce a upozorňuje na to, že ustanovení Standardů kvality vybízejí k využívání těchto činností pro dosažení cílů sociálních služeb. Na příkladu dvou případových studií organizací sociálních služeb ukazuje, jaké překážky mohou organizacím bránit ve využití činností sociální práce a jaké změny struktury činností zkoumaných organizací lze na základě poznatků doporučit.
 
Anotace v angličtině:  The article tries to attract attention of social service organisations` managers as well as frontline workers to possible usage of the Quality Standards of Social Services published by the Czech Ministry of Work and Social Affairs in 200 in implementing social work activities into the practice of their organisations. The author defines social work activities and pays attention to the specific Quality Standards regulations which recommend using of social work activities as an instrument of reaching social services` goals. He quotes the results of two case studies of selected social service organisations to present obstacles that hamper using of social works activities in social services. Based on these results he proposes possible changes in role-structure of the respective organisations.
Klíčová slova: ČR; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; práce sociální; péče ústavní; pracovníci sociální; definice; služby sociální; péče ošetřovatelská; péče domácí; bydlení chráněné; výzkum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; STANDARDS; QUALITY OF SOCIAL SERVICES; SOCIAL WORK; INSTITUTIONAL CARE; SOCIAL WORKERS; DEFINITION; SOCIAL SERVICES; RESEARCH; NURSING CARE; HOME CARE; SHELTERED HOUSING
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K diskusi o hodnocení kvality sociálních služeb v Domech na půl cesty. [Discussion on evaluating the quality of social services at half-way houses.]. / Jiří Winkler - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2004), s. 49-52.

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Rozdíly mezi "profesními standardy kvality" a "managementem kvality" sociálních služeb. Vyjádření autora článku k případové studii pracovníků brněnské pobočky VÚPSV (L.Musila, K.Kubalčíkové, O.Hubíkové), týkající se "napětí" mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Domech na půl cesty (na základě výzkumu z let 2001-2003).
 
Anotace v angličtině:  Differences between "professional quality standards" and the "management of quality" of social services. The author's reaction to an article on a field study by workers at a Brno branch of the RILSA (L.Musíl, K.Kubalčíková, O.Hubíková), about "tension" between social services policy and the culture of work with clients at half-way houses (based on research from 2001-2003).
Klíčová slova: ČR; kvalita sociálních služeb; služby sociální; standardy kvality; bydlení chráněné; pracovníci sociální; výzkum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; QUALITY OF SOCIAL SERVICES; SOCIAL SERVICES; STANDARDS; SHELTERED HOUSING; SOCIAL WORKERS; RESEARCH
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům. [Natural environment as the important implication of the social services for the elderly people.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Bydlení pro seniory.. - Brno : Vydavatelství ERA, 2006. - ISBN 80-7366-057-1. - s. 21-26 (6 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  Text popisuje vývoj v sociálních službách pro seniory. Nejprve jsou popsána ideová východiska, která ovlivňují v současné době koncipování sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, zejména význam setrvání v přirozeném prostředí a uchování přirozených sociálních a rodinných vazeb. Jednu z možných nových forem bydlení představuje tzv. chráněné bydlení či chráněné byty. V textu jsou příklady těchto služeb v Amsterodamu a ve Vídni.
 
Anotace v angličtině:  In this text are described development in the field of personal social services for the elderly people. At the first are presented the importance of natural environment as the basic ideological fundament of the new social services concept for this target group. The natural environment is prerequisite to hold the social relations. As the possibility how to manage the personal social services for the elderly in accord with this ideological fundament are described the sheltered living. In the article are presented the examples of sheltered living in Amsterdam and Wienna.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; senioři; bydlení chráněné; prostředí přirozené

Klíčová slova v angličtině: personal social services; eldery; sheltered living; natural environment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. / Pavel Bareš - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 3 (2010), nestr. příl. (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Výsledky výzkumného šetření VÚPSV, realizovaného mezi poskytovateli sociálních služeb (SS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zjišťovaná témata: údaje o poskytovateli, údaje o klientech, údaje o dostupnosti SS a informace o návaznosti služeb, spolupráci mezi organizacemi a uspokojení potřeb klientů mimo zařízení SS. Analýza nejčastějších a nejzávažnějších potíží poskytovatelů SS. Sledován územní rozsah, popř. velikost spádového území pro poskytování jednotlivých typů SS, průměrná čekací doba na vybrané SS. Analýza největších překážek v přístupu zájemců k SS. Analýza důvodů odmítnutí žadatelů.
Klíčová slova: ČR; ústavy; služby sociální; staří; postižení; výzkum; šetření; statistika sociální; asistence osobní; pobyty denní; bydlení chráněné; služba pečovatelská; financování; bariéry; sociologie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; institutional care; social services; elderly; disabled; research; opinion polls; social statistics; personal assistance; day care centres; sheltered housing; nursing care; financing; barriers; sociology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

První kolo dotačního řízení pro rok 2011 v grafech. Vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV [The first round of grant procedures for 2011 in graphs. The actual processing based on internal data MLSA]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 7, č. 2 (2011), příl. s. 1-4.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Grafy: Porovnání výše dotace přiznané v 1. kole dotačního řízení pro rok 2011 domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele; domovům pro občany se zdravotním postižením v závislosti na typu zřizovatele; domovům se zvláštním režimem v závislosti na typu zřizovatele; na chráněné bydlení v závislosti na typu zřizovatele; týdenním stacionářům v závislosti na typu zřizovatele; pečovatelským službám v závislosti na typu zřizovatele; příspěvkovým organizacím domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele (město/obec nebo kraj).
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; statistika; výzkum; postižení; bydlení chráněné; pobyty denní; ústavy; služba pečovatelská; organizace neziskové; péče sociální nestátní; regiony; staří

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; financing; statistics; research; disabled; sheltered housing; day care centres; institutional care; nursing care / home care; nonprofit organizations; nongovernmental social assistance; regions; elderly / aged
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT