Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice [Economic development in the Czech Republic and Slovak Republic]. / Jaroslav Kux - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 43-44.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Cílem stati je poukázat na základě konkrétních dat na shody či rozdíly v ekonomickém vývoji obou zemí s cílem poskytnout čtenáři alespoň základní informace o současné ekonomické situaci a vývoji v obou zemích. Ekonomický i sociální vývoj v obou republikách byl v prvých dvou letech po osamostatnění v r. 1993 do značné míry ovlivněn průběhem transformace ekonomiky počátkem 90. let, v rámci tehdejšího společného československého státu, charakterizovaným především poklesem HDP a propadem zaměstnanosti, nebývale vysokým růstem inflace a poklesem reálnných mezd. Z uvedených příčin, ale i z praktických důvodů nedostatku vhodných srovnatelných dat je charakteristika vývoje uváděna až od r. 1995. Tabulka: Přehled vývoje ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky a Slovenské republiky od r. 1995.
Klíčová slova: ČR; SR; ekonomika; vývoj; situace ekonomická; HDP; zaměstnanost; nezaměstnanost; inflace; mzdy; ceny; rozpočet státní; výdaje sociální; mzda průměrná; výdaje sociální; rozpočet státní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Slovakia; economy; development; economic situation; GDP; employment; unemployment; inflation; wages; prices; state budget; social expenditure; average wage; social expenditure; state budget
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU. [The convergence of Czech incomes with EU levels.]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 2-10 (9 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Článek se snaží zmapovat základní aspekty mzdové konvergence v ČR po připojení k EU v časovém horizontu let 2003 až 2008. Integrace české ekonomiky do Evropského hospodářského prostoru probíhá v širokém prostoru institucionálního zakotvení a ve sbližování strukturální ekonomických parametrů. Mezi základní patří konvergence cenové hladiny a její struktury. Významnou položku v tomto procesu představuje cena práce, tvořená z více než 2/3 mzdou. Nízká výdělková hladina v ČR se postupně v nominálním a paritním vyjádření přibližovala a přibližuje parametrům vyspělých zemí. Průvodním jevem integrace byl rychlý mzdový růst v ČR podpořený růstem produktivity. S ohledem na zatím nízkou cenovou hladinu a podhodnocený kurz Kč lze předpokládat pokračování rychlého vyrovnávání hodnotových relací na parametry EU, se kterým bude korespondovat pohyb mzdového ocenění práce.
 
Anotace v angličtině:  The article attempts to map the basic aspects of wage convergence in the CR after EU accession in a period spanning the years 2003 to 2008. The integration of the Czech economy into the EEA has been taking place within the broad scope of institutional entrenchment and the confluence of structural economic parameters. One of the basic issues in this regard is the convergence of price levels and their structure. The cost of labour is an important element in this process and it accounts for more than 2/3 of wage. In nominal terms and in terms of parity, low wage levels in the CR have been gradually moving closer to the parameters of developed countries. Rapid wage growth in the CR bolstered by an increase in productivity was a concomitant feature of integration. With respect to low price levels as well as undervalued CZK exchange rate, it is possible to anticipate that the rapid alignment of value ratios with EU parameters will continue and this will correspond with movement in the wage evaluation of labour.
Klíčová slova: příjmy; produktivita práce; ceny; síla kupní; cenová konvergence; příjmová konvergence; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: income; labour productivity; relative price levels; purchasing-power parity; price convergence; income convergence; Czech Republic; EU
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Internal Migration and House Prices in Australia [Vnitřní migrace a ceny nemovitostí v Austrálii]. / Umut ÜNAL, Isil EROL - In: Regional Studies : A Journal of the Regional Studies Association. - ISSN 0034-3404 - (2022), Published online: 02 Sep 2022.

[ ÜNAL, Umut - EROL, Isil ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Díky vnitřní migraci je Austrálie jednou z nejmobilnějších zemí světa. Předkládaná studie přináší první doklady o kauzálním dopadu vnitřní migrace na změny cen nemovitostí ve 237 australských regionech v proběhu let 2014 až 2019. S využitím přístupu prostorové korelace, autoři v práci poukazují na skutečnost, že vnitřní migrace, která představuje 1 % původní místní populace, je ve třech nejlidnatějších státech Austrálie spojena s 0,52 až 0,71% nárůstem cen nemovitostí. Příliv migrace má významný pozitivní vliv na změny cen nemovitostí spíše v metropolitních oblastech Sydney a Melbourne než v nemetropolitních regionech.
 
Anotace v angličtině:  Australia is one of the most mobile countries in the world due to internal migration. This study provides the first evidence of the causal impact of internal migration inflow on house price changes across 237 statistical regions in Australia from 2014 to 2019. Employing a spatial correlation approach, the paper indicates that internal migration that amounts to 1% of the initial local area population is associated with a 0.52-0.71% increase in house prices in the three most populated states of Australia. Migration inflow has a significant positive effect on house price changes in metropolitan areas of Sydney and Melbourne rather than non-metropolitan regions.
Klíčová slova: Austrálie; migrace vnitřní; bydlení; ceny

Klíčová slova v angličtině: Australia; internal migration; houses; prices
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2106363
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

The Effect of Immigration on the German Housing Market [Vliv imigrace na německý trh s nemovitostmi]. / Umut ÜNAL, Bernd HAYO, Isil EROL - In: MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics. - ISSN 1867-3678 - č. 38 (2022), s. 1-32.

[ ÜNAL, Umut - HAYO, Bernd - EROL, Isil ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  This study provides evidence of the causal impact of immigration on German house prices, flat prices, and flat rents using an extensive dataset covering 382 administrative districts over the period 2004-2020. Employing a panel-data approach and a manually constructed shift-share instrument, we show that international migration has a significantly positive short-term effect on German flat prices and rents. House prices are not significantly affected. We estimate that an increase in international migration of 1% of the initial district population causes a hike in flat prices of up to 3% as well as a hike in flat rents of about 1%. The increase in flat prices is more than twice as high as this at the lower end of the market, whereas the flat rental market demonstrates a more linear response. We also discover that immigrationĺs impact on flat prices and rents does not significantly differ across rural and urban areas within the country.
Klíčová slova: Německo; imigrace; ceny; bydlení; náklady na bydlení

Klíčová slova v angličtině: Germany; immigration; prices; housing; housing costs
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT