Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální ochrana oficiálně chudých domácností. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 5 (2000), s. 11-13.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky terénního šetření zaměřeného na vztah mezi zaměstnaností a chudobou. Podíl nezaměstnaných žadatelů o sociální dávky podle délky nezaměstnanosti a pohlaví. Typologie nezaměstnaných příjemců sociální pomoci. Struktura průměrných měsíčních čistých příjmů sociálně potřebných domácností. Rozvrstvení sociálních příjmů a jejich podíl na celkových příjmech domácností (1996, 1998). Míra deprivace zkoumaných domácností na základě porovnání skutečně dosahovaných a subjektivně nutných příjmových charakteristik. Faktory ovlivňující rozhodnutí nezaměstnaných příjemců sociální pomoci pracovat.
Klíčová slova: ČR; chudí; chudoba; pomoc sociální; nezaměstnaní; příjmy nízké; nezaměstnanost dlouhodobá; příjmy sociální; náklady životní

Klíčová slova v angličtině: CR; poor people; poverty; social assistance; unemployed; low incomes; long term unemployment; social income; cost of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monitorování chudoby v České republice. Úvodní studie. [Monitoring of poverty. An introductory study.]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, Jiří Večerník, Martin Zelený - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 123 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Večerník, Jiří - Zelený, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie kolektivu autorů rekognoskuje možnosti sledování rozsahu, struktury a dynamiky chudoby v jejích hlavních aspektech (zvláště příjmové chudoby a dalších hledisek materiální deprivace) v České republice, prezentuje vhodné metodické postupy a doporučuje další praktické kroky. Studie se soustředí na významnější statistické postupy a metody používané v zahraničí při sledování příjmové chudoby, materiální deprivace a subjektivní reflexe chudoby. Identifikuje možnosti využití údajů vedených v institucích státní správy a doporučuje vhodné postupy. Předkládá rovněž postupy (a jejich příklady) k zachycení účinků systémů sociálních dávek na chudobu. Studie je součástí širšího výzkumného záměru, jenž směřuje k dlouhodobému využití navržených postupů.
 
Anotace v angličtině:  The study of the collective of the authors identifies the options for monitoring poverty (especially income poverty and the other aspects of material deprivation) in the Czech Republic and at the same time it brings suggestions of adequate methodological approaches as well as practical recommendations. The study concentrates on the more important statistical methods to study income poverty and material deprivation. The study identifies possibilities to employ databases from institutions of social administration for this purpose and recommends the ways how to analyse them. It also presents the methodological approaches (including their examples) to capture the effects of social benefits on poverty. The study represents the step of the long-term project aiming to the consequent use of these methods
Klíčová slova: chudí; chudoba; monitorování; metody

Klíčová slova v angličtině: poor people; poverty; monitoring; methods
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální soudržnost české společnosti. [Social Cohesion in Czech Society.]. / Magdalena Kotýnková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - č. 10 (2004), s. 11-12.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Růst chudoby, příjmové nerovnosti a sociálního vyloučení v Evropě. Příčiny. Chudoba v české společnosti. Sociální vyloučení v české společnosti. Mezinárodní iniciativy na poli udržení sociální soudržnosti společnosti, zapojení ČR. Strategické cíle EU (Lisabon 2000). Společný postup při zmírňování chudoby a sociálního vylučování. Národní plány sociálního začleňování. Zapojení ČR do Evropského procesu sociálního začleňování, připojení k Deklaraci století, iniciativě Rozvojového programu OSN.
 
Anotace v angličtině:  Increasing of poverty, wage inequality and social exclusion in the EU. The causes. Poverty in Czech society. International initiatives for maintaining social cohesion in society, and the inclusion of the CR. The EU strategic objectives (Lisbon 2000). A joint approach to reducing poverty and social exclusion. The National Plan for Social Inclusion. CR participation in the European process of social inclusion, joining the Century Declaration, the UN's Development Program Initiative.
Klíčová slova: chudoba; vyloučení sociální; soudržnost sociální; chudí; integrace; bezdomovci; nezaměstnaní; statistika; integrace sociální

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; INTERNATIONAL; EU; POVERTY; SOCIAL EXCLUSION; SOCIAL COHESION; POOR PEOPLE; INTEGRATION; HOMELESS PERSONS; UNEMPLOYED; PROJECTS; STATISTICS; EUROPEAN INTEGRATION; UN
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. [Poverty, deprivation, social exclusion; the unemployed and the working poor.]. / Petr Mareš, Tomáš Sirovátka - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 42, č. 4 (2006), s.627-655 (29 s.).

[ Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Úvod: trh práce a nová chudoba. Marginalizace na pracovním trhu, deprivace a sociální vyloučení. Kvalita pracovního místa. Příjmové znevýhodnění. Materiální a sociální deprivace. Sociálněpolitická opatření. Okruh faktorů, jež ovlivňují možnosti vymanit se z marginální pozice na trhu práce, z chudoby a deprivace.
 
Anotace v angličtině:  Introduction; the labour market and new poverty. Marginalisation on the labour market, deprivation and social exclusion. Job quality. People disadvantaged by income. Material and social deprivation. Socio-political measures. The circle of factors influencing possibilities to escape from marginalisation in the labour market, from poverty and from deprivation.
Klíčová slova: chudoba; chudí; vyloučení sociální; nezaměstnanost; nezaměstnaní; trh práce; příjmy; příjmy nízké; situace ekonomická; politika sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; poverty; poor people; social exclusion; unemployment; unemployed; labour market; incomes; low incomes; economic situation; social situation; social policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Monotematický blok sociální koheze. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda. / Petr Mareš, Tomáš Sirovátka - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 44, č. 2 (2008), s.271-294.

[ Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Pojem sociální exkluze a s ním spojený diskurz. Sociální funkce diskurzu sociální exkluze. Pojem a dimenze sociálního začleňování. Přístupy k sociálnímu začleňování. (Mj. modely sociálního začleňování v oblasti integrace na trh práce a redistribuce). Agenda sociálního začleňování Evropské unie.
Klíčová slova: ČR; EU; Mezinárodní; soudržnost sociální; vyloučení sociální; společnost; integrace; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; chudí; chudoba; politika sociální; teorie; výzkum; sociologie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; International; social cohesion; social exclusion; society; integration; labour market; employment; unemployment; poor people; poverty; social policy; theory; research; sociology
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problém zvaný bezdomovství. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 6 (1997), s. 5-6. Pokrač..

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Pilotní sonda je věnována problému existence osob bez přístřeší, příčinám a rozsahu bezdomovství v ČR. Důraz je kladen na potřebu monitorování počtu osob bez přístřeší, potřebu koncepce péče o bezdomovce a preventivní opatření.
Klíčová slova: bezdomovci; chudí; služby sociální; prevence

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; poor people; social services; prevention
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problém zvaný bezdomovství. Dokonč. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 7-8 (1997), s. 11-12.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Výsledky pilotní sondy zaměřené na problém bezdomovství. Pojem sociální bydlení. Působnost a vybavenost azylových zařízení.
Klíčová slova: bezdomovci; chudí; bydlení; šetření; mínění veřejné; školství sociální

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; poor people; housing; opinion polls; public opinion; social educational system
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2019. Bulletin No. 35 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2019. Bulletin No. 35]. / Sylva HÖHNE, Anna ŠŤASTNÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 75 stran - ISBN 978-80-7416-375-3

[ HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů v zemích EU.
Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview of basic economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes areas of taxation, insurance and social health system. It also deals with demographic characteristics, the sectoral structure of employment and international comparison of selected indicators in EU member countries.
Klíčová slova: ukazatele; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; statistika; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; daně; pojištění; minimum životní; výdaje sociální; struktura věková; statistika populační; chudí; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; social indicators; employment; unemployment; foreign trade; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-376-0 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT