Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodiny a rodičovství v prostředí ohroženém sociální exkluzí. [Families and parenthood endangered by social exclusion environment.]. / Věra Kuchařová - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 48-60 (CD - 13 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Problém chudoby upoutává rostoucí pozornost, zejména chudoba dětí, která je vyšší ve srovnání s populačním průměrem. Navíc se dětí dotýká nebezpečí sociálního vyloučení aktuálně i v perspektivě jejich budoucího života. I v ČR existují skupiny, v nichž se kumulují charakteristiky s potencionálně negativním vlivem na výchovu dětí: nízké příjmy, materiální deprivace, obtíže při slaďování rodiny a zaměstnání, depresivní pocity a nižší sociální kapitál. Obsahem příspěvku je pokus zhodnotit míru relevance problematiky rodičovství v chudobou a sociálním vyloučením ohrožených rodinách v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Poverty issues are becoming more and more topical. This holds even truer about childrenĺs poverty, which is higher than the population average. Moreover, the threat of social exclusion concerns children both in their present and in their future life. In the Czech Republic, there are groups facing an accumulation of factors with a potentially negative influence on childrenĺs upbringing: low incomes, material deprivation, problems with work-family balance, depression and low social capital. The paper evaluates the extent to which poverty and social exclusion endanger parenting in families in the Czech Republic.
Klíčová slova: rodina; vyloučení sociální; chudoba; chudoba dětí; deprivace materiální; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: families endangered by social exclusion; social exclusion; poverty; children poverty; material deprivation; work-family balance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic with with focus on children by SILC surveys results.]. / Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2008. - 65 s. - ISBN 978-80-7416-002-8

[ Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit informace o chudobě a materiální deprivaci v České republice se zaměřením na děti na základě dat ze šetření Příjmy a životní podmínky domácností (SILC 2005, 2006), a to především v těchto směrech: analyzovat incidenci chudoby v domácnostech s dětmi, zejména podle postavení rodičů na trhu práce a podle věku dětí; analyzovat různé indikátory materiální deprivace osob s důrazem na domácnosti, kde žijí děti; provést mezinárodní srovnání v základních ukazatelích chudoby a deprivace dětí.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to analyse data on poverty and material deprivation in the Czech Republic with focus on children, available from Survey on Income and Living Conditions (SILC 2005 and 2006), above all in these respects: to analyze incidence of poverty in households with children, depending especially on labour market status of parents and on age of children; to analyze different indicators of material deprivation with emphasis on households with children; to carry international comparisons in basic indicators on children poverty and deprivation.
Klíčová slova: chudoba; chudoba dětí; deprivace materiální; riziko chudoby; efektivnost sociálních transferů

Klíčová slova v angličtině: poverty; children poverty; material deprivation; poverty risk; poverty gap; effectiveness of social transfers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Conditions for Cooperation of Local Partners in the Czech Republic. [Podmínky pro spolupráci lokálních partnerů v České republice.]. / Věra Kuchařová - 2009. - 7 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: London, 6-7 July 2009, EUR Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek byl připraven pro Peer Peer Review na téma "The City Strategy for tackling unemployment and child povertyö. Je součástí dlouhodobého projektu sub-programu Evropské komise ĹPeer Review in Social Protection and Social Inclusionĺ realizovaného v rámci programu PROGRESS. Jsou v něm uvedeny základní informace o ČR a komentář k příkladu relevantní politiky hostitelské země ľ Velké Británie. Hodnotí možnosti využití britských zkušeností v ČR.
 
Anotace v angličtině:  This paper was prepared for a Peer Review on "The City Strategy for tackling unemployment and child povertyö within the framework of the ĹPeer Review in Social Protection and Social Inclusionĺ. It provides basic information on the conditions in the Czech Republic and comments on the relevant policy example of the Host Country for the Peer Review. It evaluates chances for application of the British experience in the Czech Republic.
Klíčová slova: chudoba dětí; ochrana sociální; nezaměstnanost; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: poverty of children; social protection; tackling unemployment; social inclusion; British experience
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Peer Review on "The City Strategy for tackling unemployment and child povertyö. London, 6-7 July 2009
viz Do 1539
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review in Ireland: Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty : EUR, Dublin, 18-19 February 2016, Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením. Finanční podpora. Sociální služby. Sociálně-právní ochrana dětí. Sociální bydlení. Raná péče o děti a vzdělávací služby. Podpora poskytovaná obcemi a nevládními organizacemi.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion. Financial support. Social services. Social-legal protection of children. Social housing. Early childhood care and education services. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations.
Klíčová slova: deti; chudoba dětí; prevence; politika rodinná; služby sociální; ochrana sociálně-právní; zařízení péče o děti; vzdělávání; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; prevention; family policy; social services; socio-legal protection of children; child care facilities; education; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  viz uložené 1932
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty (Dublin, 18-19 February 2016): Comments paper - Czech Republic [Prevence a služby včasné intervence za účelem řešení dětí ohrožených chudobou (Dublin, 18.-19.2.2016): Komentující zpráva - Česká republika]. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - European Commission, 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review, Dublin, 18.-19.2.2016, EUR Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením (finanční podpora, sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, sociální bydlení). Vzdělávání. Podpůrné aktivity poskytované obcemi a neziskovými organizacemi. Strategické dokumenty. Statistická data, analýzy a další zdroje.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion (financial support, social services, social-legal protection of children, social housing). Education. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations. Strategic documents. Statistical data, analysis and other sources.
Klíčová slova: deti; rodina; riziko chudoby; vyloučení sociální; chudoba dětí; podpora sociální; dávky; služby sociální; ochrana sociálně-právní; bydlení sociální; vzdělávání; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; social exclusion; family; social support; benefits; social services; social-legal child protection authority; social housing; education; child care facilities; preschool facilities; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  uložené 1959
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT