Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). [Income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and comparison with the EU.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Hora, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 84 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem zprávy je využít různé zdroje dat a různé přístupy k analýze problematiky chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení v České republice a ke srovnání se zeměmi Evropské unie a v souvislosti s tím vyhodnotit i roli dávkových systémů při eliminaci chudoby. V prvním díle, jenž využívá dat ze statistických šetření, si všímáme v první kapitole příjmové chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení, ve srovnání se zeměmi EU, a to na datech rozsáhlého statistického šetření Sociální situace domácností (2001). Rovněž věnujeme pozornost účinnosti sociálních transferů na eliminaci chudoby. Ve druhé kapitole provádíme analýzu Laekenských indikátorů sociálního vyloučení. Ve třetí kapitole prohlubujeme analýzu subjektivní chudoby na datech z Výběrových šetření pracovních sil, jež umožňují dost podrobně sledovat vliv postavení na trhu práce. Ve druhém díle předkládáme analýzu struktury a příjmů příjemců dávek sociální péče - sociální pomoci podle výběrového šetření, které jsme provedli na vzorku asi 15 % základního souboru příjemců dávek na datech z roku 2003 pocházejících z databází referátů sociální péče.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the report is to use different sources of data and different approaches to the analysis of poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and to the comparison with the EU as well as to evaluate the role of benefit systems in poverty elimination. Part 1: Chapter 1 is focused on income poverty, material deprivation and social exclusion in comparison to the EU based on the data of an extensive statistical survey Social Situation of Households (2001). The efficiency of social transfers in poverty elimination is also discussed. Chapter 2 contains an analysis of the Laeken indicators of social exclusion. Chapter 3 contains an in-depth analysis of subjective poverty based on the data from Selected Surveys of the workforce. Part 2 analyses the structure and incomes of the social care benefits recipients.
Klíčová slova: chudoba; chudoba příjmová; deprivace materiální; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: Income poverty; material deprivation; social exclusion; poverty lines
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Income poverty and social assistance in the Czech Republic after 2000. [Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po r. 2000.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 59-76 (18 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Tato kapitola se pokouší přispět k zodpovězení otázky ôJaká jsou rizika chudoby pro české domácnosti a jak dobře jsou tato rizika eliminována systémem dávek sociální pomociö. Autor využívá 3 zdroje: databázi Šetření sociálních podmínek domácností z r. 2001. Mikrocenzus 2002 a data o příjemcích dávek získaná speciálním šetřením, provedeným v polovině r. 2002.
 
Anotace v angličtině:  This chapter attempts to contribute to answering the question öWhat are the risks of poverty for Czech households, and how well are these risks eliminated by the system of social assistance benefitsö. The author utilises three resources: the database of the Social Conditions of Households Survey from 2001, Microcensus 2002, and the data on benefits recipients gained by a special survey carried out in mid-2002.
Klíčová slova: chudoba příjmová; dávky sociální pomoci; příjemci sociálních dávek; efektivnost eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: income poverty; social assistance benefits; recipients of social assistance benefits; effectiveness in eliminating poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Ondřej Hora - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 2-8.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Studie se zaměřuje na zhodnocení chudoby a na příjmovou a materiální deprivaci v ČR. Porovnává situaci se zeměmi EU a dívá se také na vliv sociálních transferů na úroveň chudoby v domácnostech v závislosti na jejich složení, věkové struktuře, ekonomické aktivitě jejich členů a dalších kritérií. Autoři založily svůj výzkum na souhrnu statistik EU o příjmových a životních podmínkách (EU-SILC) za r. 2006.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on poverty as well as income and material deprivation in the Czech Republic. It compares it with situation in EU countries and also looks at the influence of social transfers on the level of poverty in households depending on their makeup, age-structure, the economic activities of their members and other criteria. The authors base their research on a summary of EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2006.
Klíčová slova: ČR; chudoba; chudoba příjmová; deprivace materiální; transfery sociální; skupiny ohrožené chudobou

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income poverty; material deprivation; social transfers; groups threatened by poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v roce 2014 [The evaluation of the two systems of social policy for persons in material need in 2014]. / Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 3 (2017), s. 2-8 (7 s.).

[ Hora, Ondřej - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Osoby v hmotné nouzi a jejich domácnosti tvoří specifický soubor klientů sociálního státu. Vedle nezbytné solidarity, v podobě finanční či hmotné pomoci, vyjadřuje společnost také ambici, prostřednictvím odpovídajících opatření, trvaleji zlepšit životní podmínky těchto osob. K tomu je nutné, aby míra solidarity na jedné straně neohrožovala nutnou motivaci na straně klientů a současně zajišťovala minimum pro důstojný život. Vhodná opatření musí také umožnit reintegraci těchto osob do společnosti, především skrze nalezení zaměstnání. Tento příspěvek je věnován hodnocení funkcí dvou významných systémů sociální politiky - systému pomoci v hmotné nouzi a aktivní politiky zaměstnanosti. Oba systémy jsou hodnoceny z hlediska plnění ochranné, pobídkové a integrační funkce u osob a domácností, které se v období mezi březnem a prosincem 2014 ocitly v hmotné nouzi a v evidenci úřadu práce (ÚP). Analýza byla provedena na datovém souboru, který obsahoval propojené údaje ze dvou nezávislých databází: databáze uchazečů o za
městnání (OKpráce) a databáze osob (domácností) v hmotné nouzi (OKnouze).
 
Anotace v angličtině:  Persons claiming social assistance and their households represent a specific group of welfare state's clients. Besides the necessary solidarity, in the form of financial or material aid, society also expresses the ambition to permanently improve the living conditions of these people through appropriate measures. This requires that, on the one hand, the level of solidarity in the system does not endanger motivation of clients to work, whilst, on the other hand, it provides minimum for a dignified life. Reintegration of these people into society through finding an employment should be also enabled by providing appropriate active labour market policy measures. This article deals with the evaluation of the two important systems of social policy - the system of social assistance and active labour market policy. Both systems together are evaluated in terms of their protective, incentive and integration functions. Analysis was conducted on database of people who were clients of system of material need and were simul
taneously unemployed between March and December 2014 and their households. Analysis was thus performed by linking the data from two independent databases: a database of job seekers (OKpráce) and a database of individuals (households) in material need (OKnouze).
Klíčová slova: systém pomoci v hmotné nouzi; politika zaměstnanosti aktivní; chudoba příjmová; funkce ochranná; funkce pobídková; funkce integrační

Klíčová slova v angličtině: social assistance; active labour market policy; low-income households; protective function; incentive function; integration function
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010156 Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT