Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dotační politika MPSV na prahu 3. tisíciletí. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 3, č. 5 (2000), s. B 45-49.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Problematika a koncepční otázky poskytování finančních prostředků organizacím třetího sektoru národního hospodářství - poskytovatelům veřejných služeb.
Klíčová slova: ČR; organizace neziskové; činnost dobrovolná; služby; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; nonprofit organizations; voluntary activity; services; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Stanoveny hlavní oblasti dotační politiky. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 3, č. 8 (2000), s. B 66-69.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Seznam hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím po roce 2001.
Klíčová slova: ČR; organizace neziskové; financování; činnost dobrovolná

Klíčová slova v angličtině: CR; non-profit organizations; financing; voluntary activity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Alternativní návrhy financování aktivit nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. [Alternative proposals for funding the activities of non-governmental non-profit organisations providing public services.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Sborník příspěvků vědeckého semináře "Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru" katedry veřejné ekonomie ESF MU v Brně. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. - nestr. (12 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Šlapanice, 26.-27.1.2005, EUR
Anotace:  Při poskytování veřejných služeb soustavně roste role nestátních neziskových organizací, které v uplynulém období výrazným způsobem rozšířily spektrum poskytovaných služeb a svoji činností přispěly k výraznému zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb. Ve své činnosti se však dlouhodobě potýkají s finanční nejistotou. Cílem příspěvku je na základě publikovaných rozborů financování veřejných služeb zabezpečovaných v letech 2000 - 2003 nestátními neziskovými organizacemi navrhnout taková opatření, která by přispěla k posílení ekonomických jistot těchto organizací. V souvislosti se vstupem ČR do EU totiž význam nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb dále poroste, rozšíří se jejich spektrum možností o financování z evropských strukturálních fondů. Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. K některým poznatkům financování nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Základní ekonomické charakteristiky související s poskytováním sociálních služeb. Přístup obcí a měst k financování sociálních služeb. Základní principy nového systému financování aktivit nestátních neziskových organizací. Příspěvek na péči.
 
Anotace v angličtině:  The role of nongovernmental nonprofit organisation in terms of providing public services has steady increased. The paper aims at proposing, on the basis of published analyses of funding of public services provided in 2000-2003 by nongovernmental nonprofit organisation, such measures, which would contribute to strengthening the economic security of these organisations. The position of non-governmental, non-profit organisations providing public services. Some findings regarding the funding of non-governmental non-profit organisations in the area of public services. Basic economic characteristic related to the provision of social services. The attitude of municipalities to the funding of social services. Basic principles of the new system of funding activities of non-governmental non-profit organisation. The care allowance (benefit).
Klíčová slova: pomoc sociální; služby sociální; sektor veřejný; organizace neziskové; činnost dobrovolná; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; social assistance; social services; public sector; nonprofit organization; voluntary activity; financing system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [To the benefits of maternity centers for children, mothers and society]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 30-31 (2 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Historie vzniku tzv. "mateřských center" v ČR. Správa a činnost mateřských center (pořádání akcí se zaměřením na děti, matky, celé rodiny apod.). Přínos mateřského centra pro matku, příp. pro otce nebo pro prarodiče. Přínos mateřského centra pro děti. Přínos mateřského centra pro celou společnost. Síť mateřských center v ČR. Jeden příklad z praxe: Mateřské centrum Studánka (Praha 5).
Klíčová slova: ČR; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; dovolená mateřská; historie; svépomoc; matky; činnost dobrovolná; organizace neziskové; péče sociálně zdravotní; financování; politika populační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parental benefit; maternity benefits; maternity leave; history; self help; mothers; voluntary activity; nonprofit organizations; social and health care; financing; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Reluctant support to lone parents in the Czech Republic [Váhavá podpora osamělým rodičům v České republice]. / Věra Kuchařová - 2015.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Support to lone parents : EUR, France, 21-22 October 2015, Externí odkaz
Anotace:  Neúplné rodiny v současné době představují přibližně 7 % všech typů domácností v ČR a mezi domácnostmi rodin je asi desetina neúplných rodin (s jedním rodičem) se závislými dětmi. Neúplné rodiny jsou značně heterogenní sociální kategorie, jsou ve větší míře ohroženy chudobou. Politiky podporující osamělé rodiče. Aktivní politika zaměstnanosti. Sociální ochrana a rodinná politika. Daňové úlevy a bonusy. Hlavní politické otázky, které jsou v poslední době v ČR diskutovány. Důležitá role nevládních organizací - příklady dobré praxe. Přenositelnost osvědčených postupů. Závěry a doporučení.
 
Anotace v angličtině:  One-parent families currently represent approximately 7 % of all types of households in the Czech Republic, and among family households about one tenth are one-parent families with dependent children. One-parent families are a markedly heterogeneous social category. One-parent families are to a greater extent at risk of poverty. Policies supporting lone parents. Active employment policy. Social protection and family policy. Tax deductions and bonuses. The main policy issues that are being recently discussed in the Czech Republic. Important role of NGOs ľ examples of good practices. Transferability of the good practices. Recommendations and conclusions.
Klíčová slova: politika rodinná; rodina neúplná; podpora sociální; sladění pracovního a rodinného života; organizace neziskové; činnost dobrovolná; dobré praxe

Klíčová slova v angličtině: family policy; lone parents; lone-parent family; social support; reconciliation of family and work life; voluntary activity; non-profit organizations; good practices
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  viz uložené 1931
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

10 let se Sdílením z Telče [Ten years with "Sharing from Telč" ]. / Hana Roztočilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 26-27.

[ Roztočilová, Hana ]

Anotace:  Článek informuje o obecně prospěšné společnosti Sdílení. Společnost, která byla založena před deseti lety, poskytuje v Telči a okolí sociální a zdravotní služby nejrůznějšího druhu. Svoji pomoc směřuje k seniorům, zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám.
 
Anotace v angličtině:  There is no sharing like the "Sharing" organisation. This article does not aim to provide information on social networks or the sharing of a variety of more or less useful information on the ever-evolving shared economy. Rather, the author aims to introduce the reader to the "Sharing" organisation which was founded ten years ago in the author's "almost" native town of Telč. "Sharing" is a non-profit organisation that provides a wide variety of social and health services in Telč and the surrounding area. The organisation provides assistance to seniors, disabled persons, the incurably sick and their families. The staff of "Sharing" provide assistance to those who both want and are able to live at home with their loved ones despite all the limitations associated with their current life situation, i.e. they provide support for such persons to remain at home while, at the same time, enjoying the best possible quality of life.
Klíčová slova: služby sociální; péče sociálně zdravotní; organizace neziskové; činnost dobrovolná; staří; postižení; péče zdravotní domácí

Klíčová slova v angličtině: social services; health services; non-profit organizations; seniors; disabled persons; voluntary activity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT