Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu. [Family and employment during the life course.]. / Věra Kuchařová, Věra Haberlová - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978-80-7326-140-5. - s. 19-62.

[ Kuchařová, Věra - Haberlová, Věra ]

Anotace:  Otázky slaďování rodiny a zaměstnání je proto třeba sledovat právě z pohledu různých životních etap. Hlavní zájem je v této stati upřen na období ekonomické aktivity jedince po absolvování vzdělanostní přípravy a před odchodem do důchodu. Kapitola dokumentuje synergické působení externích (objektivních) a individuálních (objektivních a subjektivních) faktorů při hledání strategií slaďování rodiny a zaměstnání. Potvrdila se zásadní role stále se silně reprodukujících genderových rozdílů a to, že životní cyklus je dnes oproti minulosti více předznamenán ekonomickými podmínkami, zejména trhem práce. Vztah rodiny a zaměstnání se mění, byť v České republice v porovnání s jinými zeměmi méně dramaticky. Empirická analýza ukázala, že z pohledu normativního systému není v žádné etapě rodinného cyklu řešení vztahu mezi rodinou a zaměstnáním, zejména pro ženy, jednoduché.
 
Anotace v angličtině:  It is necessary to study questions of family-life balance in the view of different life stages. This text deals especially with a period of economic activity of an individual after initial education and before retirement. The chapter provides evidence of a synergic influence of both external (objective) and individual (objective and subjective) factors influencing search for strategies of reconciliation of family and work. There was proved a fundamental role of gender inequalities that are reproducing, as well as a stronger influence of economic conditions and labour market on a life cycle as compared with the past. A relationship between family and work is changing although in the Czech Republic the change is relatively less dramatic. Our empirical analysis proved that from the normative point of view the work-life balance is a difficult task in any stage of life course, especially for wome
n.
Klíčová slova: ČR; rodina; sladění pracovního a rodinného života; strategie harmoniazce pracovního a rodinného života; gender nerovnost; cyklus životní

Klíčová slova v angličtině: CR; family; reconciliation of working and family life; strategies of reconciliation of family and work; gender inequalities; life cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina, partnerství a demografické stárnutí. [Family, Partnership and Demographic Ageing.]. / Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová, (eds.) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 169 s. - ISBN 978-80-87007-75-4

[ Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra - (eds.) ]

Anotace:  Publikace přináší v kapitolách, zpracovaných z dat reprezentativního šetření v ČR (podle témat kompletně převzatého mezinárodního dotazníku), základní poznatky o demografické a sociálně ekonomické skladbě populace České republiky. Kapitolám popisujícím výsledky šetření GGS předcházejí dvě kapitoly zhodnocující na statistických datech jednak demografický a jednak sociálně ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny dvacátého století. Vlastní výsledky jsou analyzovány podle konceptu mezinárodního projektu. Tzn. že zachycují zejména demografické chování podle sociálních skupin a genderových souvislostí, mezigenerační a partnerské vztahy z pohledu všech aktérů, životní cyklus se zvláštním důrazem na průběh rodičovské fáze a na jeho vyšší stadia (osamostatňování dětí, přechod z aktivního života do důchodu, vliv zhoršujícího se zdravotního stavu).
Klíčová slova: chování demografické; cyklus životní; rodina; vztahy mezigenerační; gender; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; life cycle; family; intergenerational relationships; gender; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  náklad 250 ks
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodina a práce v různých životních fázích. / Sylva Höhne, Kamila Svobodová - 2008. - ()

[ Höhne, Sylva - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zaměřuje na názory a chování lidí v různých fázích životního cyklu vztahující se k zaměstnání a rodině, s důrazem na aspekt genderové rovnosti. Reprezentanty jednotlivých rodinných typů jsou mladí svobodní lidé, rodiče dětí školního věku a manželé, kteří mají děti, jež se již osamostatnily a vedou vlastní domácnost.
Klíčová slova: rodina; cyklus životní; gender; rovnost; hodnoty životní

Klíčová slova v angličtině: family; life cycle; life values; gender; equity
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. [Family and Employment with respect to the family cycle.]. / Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Lucie Žáčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 108 s. - ISBN 978-80-7416-059-2

[ Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Žáčková, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace přináší výsledky série empirických šetření zaměřujících se na vybrané etapy životního cyklu. Výzkumné sondy zjišťovaly mimo jiné individuální předpoklady harmonizace tří sfér ľ rodina, zaměstnání a vzdělání - na úrovni rodin a rodinných vztahů. 1. část publikace je věnována sféře rodiny, jsou sledovány hodnoty a postoje spojené s partnerstvím a rodičovstvím, jejich naplňování v podobě reálných životních a rodinných strategií. Zvláštní pozornost je věnována času v rodinném životě a v zaměstnání. Předmětem druhé části je současné socioekonomické postavení mužů a žen v dané fázi rodinného cyklu (profesní zařazení a pracovní podmínky zástupců jednotlivých rodin, hodnocení jejich příjmové a materiální situace). Klíčovým tématem 3. části studie je sladění pracovního a rodinného života, plány, strategie a názory na význam zaměstnání a rodiny v životě responČdentů. Jsou analyzovány zkušenosti a postoje k rodině a opatřením sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents results of a series of empirical surveys focused on the specific stages of the life cycle. The aim is to identify individual requirements and chances of balancing the three spheres - family, employment and education - within families and family relationships. The 1st part of the publication is devoted to the family sphere and focuses on the values and attitudes connected with partnership and parenthood as well as their implementation in the real family life and life strategies. Special attention is paid to the issue of time management of family life and employment. The 2nd part deals with the socio-economic status of men and women over the life course (the professional status and working conditions of respondents, their income and material conditions of families). The last part deals with work-life balance and plans, strategies and attitudes towards the importance of work and family life. It analyses also experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; partnerství; rodičovství; cyklus životní; zaměstnání; sladění pracovního a rodinného života; vzdělání

Klíčová slova v angličtině: family; partnership; parenthood; life course; employment; reconciliation of work and family life; education
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak se žije na Jižním Městě z pohledu "Husákových dětí". [Whatĺs the life like in housing estate Jižní Město from the "Husakĺs children" generation point of view.]. / Jana Barvíková - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 7, č. 3 (2010), s. 59-78 (20 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Text představuje dílčí výsledky kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s dnešními třicátníky, kteří se v letech 1977-1978 spolu s rodiči přistěhovali na sídliště Jižní Město I. a prožili zde dětství i dospívání. Změna společenského režimu v roce 1989 respondenty zastihla v období přechodu na střední školy. Dnes se většina z nich nachází ve stejné životní fázi jako jejich rodiče, když se na Jižním Městě v 70. letech usadili: již založili vlastní rodiny a jejich životní styl je ustálený. Nicméně nejen oni, ale i Jižní Město mezitím dospělo do kristových let. Výzkumný soubor je určitým vzorkem populace Jižního Města, v rámci něhož lze vysledovat a analyzovat procesy pro sídliště a život na sídlišti v posledních třiceti letech v souvislosti se společenskými změnami a stárnutím sídliště typické. Cílem rozhovorů bylo zjistit, jak se prožívá život v různých fázích životního cyklu na největším a nejproslulejším českém sídlišti.
 
Anotace v angličtině:  This article introduces partial results of qualitative analysis of in-depth interviews with respondents in their thirties, who moved with their parents into Prague housing estate Jižní Město I. in 1977-1978 and spent their childhood and adolescence there. At the time of the regime change in 1989 these respondents just started their secondary education. Nowadays most of them are in the same phase of life cycle as their parents were in the 1970's, when they settled in Jižní Město: they started families and their lifestyle is stabilized. Nevertheless, Jižní Město also matured in its Christ year in the meantime. The data set is a certain sample of Jižní Město population, which allows to observe and analyse phenomena and processes which are typical of housing estates and life in housing estates during the last 30 years in the context of society changes and maturing of the estates. The aim of the study was to find out how the life is going in the largest housing estate in different phases of the life cycle.
Klíčová slova: bydlení; bydlení na sídlišti; cyklus životní; obraz; vnímání bydlení; rezidenti

Klíčová slova v angličtině: housing estate; image; life cycle; residents; residential perceptions
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

O tempora! O mores! Generační a věkové souvislosti morálky ve stárnoucí společnosti [O tempora! O mores! generational and Age Context of Mortality in an Ageing Society]. / Lucie Vidovićová - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 7, č. 4 (2010), s. 11-36 (26 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  V našem příspěvku se zaměřujeme na otázky Evropského výzkumu hodnot věnované ospravedlnitelnosti různých typů jednání v inter- a intra- generační a kulturní perspektivě. Ospravedlnitelnost různých typů chování obecně narůstá, ovšem rozdíl v postojích není tak markantní, abychom mohli mluvit o revoluci v hodnotách české společnosti. Senioři, kteří jsou často považováni za nositele "starých, tradičních hodnot" jsou ve svých postojích konzervativnější než mladší věkové skupiny, ale i u nich dochází k postupné liberalizaci v obou kontinuálně sledovaných dimenzích, tj. v občanské morálce i toleranci k takovým položkám jako je rozvod, umělé oplodnění nebo homosexualita. Kromě věku jsou tyto postoje ovlivněny zejména pohlavím, vzděláním a religiozitou respondenta. Celou diskusi rámujeme teoretickou reflexí diskurzu očekávaných hodnotových změn společností se stárnoucí populační strukturou.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we look at European Value Study questions on justification of different types of behaviour in inter- and intra- generational, and cultural perspective. Justification of different types of behaviour is generally increasing; however the differences are not so big that we could talk about revolution in the morality of Czech society. Older people, often considered as bearers of traditional values, tend to be more conservative than younger age groups, but they too show general tendencies towards liberalism in both dimensions under study - civic morality and permissiveness towards issues such as divorce, in-vitro fertilization or homosexuality. Except for age these attitudes are influenced mainly by sex, education and religiosity of the respondent. We wrap up our discussions with theoretical reflexion of the "value-change-due-to-populational-ageingö discourse in our society.
Klíčová slova: ČR; morálka; stárnutí; společnost; cyklus životní; kohorty; EVS

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; morality; populational ageing; society; life cycle effects; cohort effects; European Value Study
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Effects of life courses on womenĺs pensions. Czech Republic [Dopady životních drah na důchody žen. Česká republika]. / Věra Kuchařová - 2011. - 6 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Peer Review - Effects of life courses on womenĺs pensions: Berlin , 3. - 4.11.2011 Externí odkaz
Anotace:  Základní charakteristiky životních drah žen a mužů v ČR. Hlavní charakteristiky životních drah žen a mužů v ČR ovlivňující důchody a jejich nerovnosti. Český důchodový systém z pohledu gender rozdílů. Významné rysy vývoje důchodového systému po r. 1990. "Gender citlivé" rysy současného důchodového systému v ČR. Gender nerovnosti českého důchodového systému. Poznámky k tématu do diskuse v Peer Review.
 
Anotace v angličtině:  Basic characteristics of life courses of women and men in the Czech Republic. Main characteristics of life courses of women and men in the Czech Republic affecting pensions and their gender inequalities. The pension system in the Czech Republic from the perspective of gender differences. Important features of the development of the pension system in the Czech Republic after 1990. "Gender sensitiveö features of the current pension scheme in the Czech Republic. Gender inequalities in the Czech pension system. Comments to the topics for discussion at the Peer Review.
Klíčová slova: zab. důchodové; systém; gender; gender nerovnost; ženy; muži; cyklus životní

Klíčová slova v angličtině: pension system; gender differences; life cycle effects
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Peer Review - Effects of life courses on womenĺs pensions: Berlin , 3. - 4.11.2011
viz uložené 1377
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Family, Partnership and Demographic Ageing [Rodina, partnerství a demografické stárnutí]. / Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová - Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2010; Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2010. - 173 s. - ISBN 978-80-87007-77-8

[ Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  V České republice došlo v 90. letech minulého století k historicky nejdramatičtějším změnám reprodukčního chování, s nebývalým poklesem plodnosti, odložením rodičovství do pozdějšího věku a nárůstem podílu mimomanželských porodů. V současné společnosti existuje mnoho partnerských forem a životní strategie mladých lidí se dnes v mnoha směrech liší od strategií, které převažovaly mezi generacemi jejich rodičů. Tato kniha prezentuje výsledky průzkumu nazvaného "Muži a ženy v České republice: Život a mezigenerační vztahy", který byl proveden v roce 2005 jako součást mezinárodního longitudinálního programu Generace a gender a koordinován UNECE (Hospodářskou komisí OSN pro Evropu). Cílem průzkumu bylo prozkoumat životní strategie jednotlivců a dynamiku rozvoje rodiny a rodinných vztahů. Jedním z cílů průzkumu bylo pokrýt několik etap životního cyklu. Hlavními tématy této knihy jsou partnerství a rodičovství, rodinné vztahy, ekonomický status, příjmový status a životní úroveň jednotlivců a rodin, hodnocení zdraví a
dopad zdraví na každodenní život. Knihu otevírají dvě kapitoly shrnující demografický a sociálně-ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny 20. století, následované jednotlivými kapitolami popisujícími výsledky průzkumu. V návaznosti na tuto publikaci je analytická studie "Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v České republice".
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic the 1990s saw historically the most dramatic changes in reproductive behaviour, with an unprecedented decline in fertility, the postponement of parenthood to a later age, and the rise in the share of extramarital births. There is a plurality of partnership forms in contemporary society and the life strategies of young people today in many ways differ from the strategies that prevailed among their parents'generations. This book presents the results of a survey titled 'Men and Women in the Czech Republic: The Life Course and Intergenerational Relationships', which was conducted in 2005 as part of the international longitudinal Generations and Gender Programme and coordinated by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The objective of the survey was to examine the life strategies of individuals and the dynamics behind the development of the family and family relationships. One of the survey's aims was to cover several stages of the life cycle. The main topics in this book
are partnerships and parenthood, family relationships, economic status, income status, and the living standard of individuals and families, the assessment of health and the impact of health on everyday life. The book opens with two chapters summarising demographic and socio-economic developments on the territory of the Czech Republic since the middle of the 20th century, followed by individual chapters describing the survey findings. A follow up to this publication is an analytical study'Partnership, Family, and Intergenerational Relationships in the Czech Republic'.
Klíčová slova: demografie; ukazatele; chování demografické; cyklus životní; vztahy mezigenerační; situace sociální; situace ekonomická; rodina; plánování rodiny; gender; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: demography; indicators; demographic behaviour; life cycle; intergenerational relationships; social situation; economic situation; family; family planning; gender; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT