Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení [Analysis of the educational needs of social workers in municipalities in relation to housing provision]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-312-8

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Součástí monografie jsou tak i základní informace o stávajícím rozsahu činností sociálních pracovníků OÚ zaměřených na danou cílovou skupinu a základní informace o situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, sociálních služeb vhodných pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě též přítomnosti sociálně vyloučených území. Monografie také upozorňuje na případné bariéry, kterým mohou sociální pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního bydlení čelit. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace několik
a výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření. Monografie je tak založena nejen na názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný obsah a formu dalšího vzdělávání v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na názorech jejich přímých nadřízených a rovněž velké skupiny odborníků na danou oblast.
 
Anotace v angličtině:  The presented monograph represents a complex material that provides a picture of the situation of social workers employed by the municipalities with extended jurisdiction, municipalities with local authorities and the administrative districts of Prague in the area of their educational attainment, further educational needs with regard to the topic of social assistance to people in housing need and to the topic of social housing. The monograph also captures the context of the performance of social work at the municipalities aimed at the target group of people in housing need, e.g. the current scope of activities of municipal social workers focused on the target group and the basic evidence of the situation in the municipalities in terms of the availability of social housing, social services, appropriate to the given audience, and last but not least also the presence of socially excluded territories. The monograph also highlights barriers which may face municipal social workers in their activities in social hous
ing. The monograph is based on findings gained during a unique research which used a mixed-method design. Specifically, have been used these methods: focus group, Delphi method and questionnaire survey. Thus, the study is based not only on the views of municipal social workers themselves but also on the views of their managers and also a large group of experts in the area.
Klíčová slova: pracovníci sociální; sociální pracovníci obecních úřadů; další vzdělávání; klienti v bytové nouzi; bydlení sociální

Klíčová slova v angličtině: municipal social worker; lifelong learning; social housing; clients in housing need
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC521/2016 Analýza potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k zajišťování bydlení
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Studie Best practice : Realizace rekvalifikací v zahraničí [Study Best Practice : Implementation of Retraining Abroad]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Jaromíra KOTÍKOVÁ, Klaudius ŠILHÁN, Thomas HANNAN, Karl ZEHETNER - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 66 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ŠILHÁN, Klaudius - HANNAN, Thomas - ZEHETNER, Karl ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Text pojednává o pojetí dalšího vzdělávání a rekvalifikací ve vybraných zemích EU, konkrétně v Německu, Rakousku a na Slovensku. Text zachycuje názory národních expertů jednotlivých zemí na uvedenou problematiku, popisuje systém dalšího vzdělávání v dané zemi, systém rekvalifikací a jejich místo v systému dalšího vzdělávání. Pozornost je věnována jednotlivým aspektům, které jsou jak s dalším vzděláváním, tak s rekvalifikacemi spojeny ľ struktura, nositelé, kvalita, financování, motivace atd. Text slouží jako příklad dobré praxe ze zahraničí a je inspirativním podnětem pro změny v českém systému dalšího vzdělávání a rekvalifikací.
 
Anotace v angličtině:  This text deals with the concept of further education and retraining in selected EU countries, specifically in Germany, Austria and Slovakia. The text captures opinions of national experts of individual countries on this issue, describes the education system in a given country, the system of retraining and their place in further education. Attention is paid to individual aspects, which are associated with both further education and retraining ľ structure, task bearers, quality, funding, motivation, etc. The text serves as example of good practice from abroad and is an inspirational stimulus for changes in the Czech system of further education and retraining.
Klíčová slova: ČR; další vzdělávání; rekvalifikace; úřady práce; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education and training; retraining; employment office; employers; labor market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Systém dalšího vzdělávání a pojetí rekvalifikací jako součásti dalšího vzdělávání [System of Further Education and the Concept of Retraining as a Part of Further Education]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Josef PETRÁŠEK - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 40 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - PETRÁŠEK, Josef ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje nastavení dalšího vzdělávání, se zvláštním zřetelem na rekvalifikace jako součást systému vzdělávání v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study describes the setting of further education, with special regard to retraining as part of the education system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; další vzdělávání; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT