Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Specifika a proměny v dalším vzdělávání dospělých. [Specific of adult education.]. / Helena Vychová - In: e- Pedagogium. - ISSN 1213-7758 - č. 3 (2009), s. 178-203 (26 s.).

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se věnuje problematice vzdělávání dospělých, jejichž studium vykazuje - ve srovnání se vzděláváním běžných studentů počátečního vzdělávání ľ značné odlišnosti. Respektování a zohlednění těchto rozdílů při výuce dospělých představuje nezbytnou podmínku účinného vzdělávacího procesu. Vedle časových omezení je to především odlišná znalostní základna dospělých studentů, opírající se o již získané pracovní dovednosti a životní zkušenosti. Vzdělávací proces dospělých vyžaduje výraznější individuální přístup, vyšší časovou a prostorovou flexibilitu, přizpůsobení kurzů potřebám jednotlivců a odpovídající studijní podporu. Mezi taková podpůrná opatření neekonomické povahy lze především zařadit alternativní způsoby a studijní možnosti, které dospělým usnadňují získávat a dále rozvíjet potřebné dovednosti a případně i dosáhnout požadované úrovně kvalifikace.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on issues of adult education. Adult students show significant differences in comparison with the young students. To respect and take into account these differences in teaching adults is a necessary for effective educational process. In addition to time constraints is particularly different knowledge base of adult learners based on existing job skills and life experience. Adult learning process requires more considerable individual approach, more time and space flexibility, the adaptation courses to needs of individuals and study relevant support. For support the initiative of adults in their own knowledge development can also be used, in addition to economic incentives, the customization of training to specific individual needs of adults. Supporting non-economic measures can include particularly alternative learning opportunities that help adults to acquire and develop the necessary skills and to achieve the required level of qualification.
Klíčová slova: další vzdělávání dospělých; vzdělávání celoživotní; rozvoj znalostní

Klíčová slova v angličtině: adult education; knowledge development; lifelong learning
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J049/05-DP2 - Podpora zaměstnávání starších osob; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  ISSN 1213-7758 (print); ISSN 1213-7499 (on-line)
viz Do 1546
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Best Practices ve vzdělávání dospělých ľ příklady ze zahraničí [Best Practices of educational activities of adults ľ foreign examples]. / Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 50 s. - ISBN 978-80-7416-086-8

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace představuje vybrané zahraniční příklady existujících opatření realizovaných za účelem podpory vzdělávacích aktivit dospělých. Cílem publikace je podat podrobnější charakteristiku opatření, která nabízejí zajímavé, inovativní, ale přesto často i méně známé způsoby zmírňování hlavních bariér aktivnějšího přístupu a účasti dospělých ve vzdělávacích aktivitách. Předkládané poznatky mohou být následně využity jako zdroj informací pro účely sestavení návrhů a přijetí konkrétních řešení dané problematiky přizpůsobených podmínkám České republiky. Příklady vybraných opatření mohou zároveň dále sloužit jako počáteční inspirativní a informační zdroje při přípravě návrhů rozvojových projektů, realizovaných za finanční podpory poskytované v rámci dostupných podpůrných dotačních systémů.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents selected examples of existing international measures undertaken to promote educational activities of adults. The aim of the publication is to provide a detailed description of measures that offer creative, innovative, but often less-known ways to mitigate the main barriers of access and more active participation of adults in educational activities. The present findings can then be used as a source of information for the purposes of drawing up concrete proposals and solutions of the issue tailored to conditions in the Czech Republic. Examples of selected measures may also serve as the initial inspiration and information resources in preparing proposals for development projects implemented with the financial support provided under the grant available support systems.
Klíčová slova: další vzdělávání dospělých; m-learning; e-learning; podpora dalšího vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: adult learning; m-learning; e-learning; promotion of further education
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nástroje finanční podpory individuální vzdělávací aktivity dospělých [Financial support of individual learning activities of adults]. / Helena Vychová - In: 7. ročník festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA. Sborník příspěvků z odborných konferencí. - Olomouc : Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. - ISBN 978-80-244-2858-1. - 21 s..

[ Vychová, Helena ]

Akce: Olomouc, 12-09-2011, EUR
Anotace:  Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Výrazně negativně je v postojích dospělých ľ jako jedna z hlavních překážek aktivní účasti - hodnocena finanční nákladnost dalšího vzdělávání a pro usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání je požadováno její snížení. Příspěvek přináší stručný přehled o existujících finančních nástrojích zacílených na stimulaci individuální vzdělávací aktivity občanů. Představení jednotlivých nástrojů obsahuje popis mechanismu jejich fungování, hlavních rizik a přínosů spojených s implementací podpůrných nástrojů. Uvedené příklady dobré praxe dále názorně ilustrují aplikaci vybraných nástrojů v praxi.
 
Anotace v angličtině:  Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education and adults require reduction in costs for easier access to further education. The present paper is devoted to an analysis of various supporting financial instruments of educational activities of citizens. Processed analysis gives a detailed description of characteristics and mechanism of support instruments, the main risks and benefits associated with implementation of these tools. Presented examples of good practice have been selected for the purpose of illustration the real operation of instruments.
Klíčová slova: rozvoj lidských zdrojů; další vzdělávání dospělých; vzdělávání dospělých; vzdělávání-výcvik; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resource development; adult continuing education; corporate training; educational vouchers; scholarships; grants; study loans; individual educational saving accounts; compensation for loss of income; support for living costs; paid study leave; offers free courses; other support costs associated with education; tax deductible training costs; support the creation of corporate resources to education; training cost subsidies; free advice on the development of staff; tax advantages
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education [Ekonomické nástroje poptávkové stimulace na trhu dalšího vzdělávání dospělých]. / Helena Vychová - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 29-60 (32 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Permanentní znalostní rozvoj patří k preventivním nástrojům v boji s aktuálními problémy narůstající nezaměstnanosti a nevyhovující znalostní vybaveností stárnoucí pracovní síly. Neustálé zdokonalování dovedností napomáhá udržovat a navracet pracovní sílu na trh práce. Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Finanční nákladnost dalšího vzdělávání je jednou z hlavních bariér aktivního zapojení dospělých v dalším vzdělávání. Předkládaná práce se proto věnuje analýze rozmanitých podpůrných finančních nástrojů poptávkové strany trhu dalšího vzdělávání, tedy především individuální poptávky po vzdělávacích aktivitách ze strany občanů, dále zaměstnavatelů a ostatních zájmových skupin. Zpracovaná analýza podává detailní charakteristiku mechanismu fungování jednotlivých podpůrných nástrojů, hlavních rizik a přínosů spojených s implementací nástrojů.
 
Anotace v angličtině:  Permanent development of knowledge is one of the preventive tools in the fight with the current problems of rising unemployment and poor facilities knowledge of an aging workforce. Continuous improvement of skills helps to maintain and to return the workforce to the labor market. Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education. The present paper is devoted to an analysis of various supporting financial instruments focused on demand-side in the market of adult education, especially the individual demand for educational activities of citizens, employers and other interest groups. Processed analysis gives a detailed description of characteristics and mechanism of support instruments, the main risks and benefits associated with implementation of these tools.
Klíčová slova: rozvoj lidských zdrojů; další vzdělávání dospělých; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resource development; adult education; financial support for training
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1578 - dostupné také z: http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2011-01.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT