Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči [Effect of child tax deduction and child allowance on socio-economic situation of families with dependent children and their reflection by parents]. / Sylva Höhne, Jana Godarová, Robert Jahoda, Věra Kuchařová, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 166 s. - ISBN 978-80-7416-353-1

[ Höhne, Sylva - Godarová, Jana - Jahoda, Robert - Kuchařová, Věra - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému by měla být nastavena tak, aby posilovala sociálně-ekonomickou situaci rodin a neovlivňovala negativně život jednotlivců, potažmo rodin. Studie je věnována hlavním nástrojům dávkové a daňové podpory rodin s dětmi (přídavku na dítě a daňovému zvýhodnění na dítě), ale i významu státní finanční pomoci a jejích dílčích složek pro rodiny. Je sledován jak vliv této podpory na příjmovou situaci rodiny, tak její možné působení na rozhodování jedinců ohledně rodičovských plánů a na motivaci k práci na příkladu legalizace pracovního příjmu. Hodnocení vychází z vytvořených teoretických modelů, které mohou předpovědět redistribuční efekty daňově dávkového systému, a z výsledků výběrového šetření mezi rodiči nezaopatřených dětí zaměřeného na jejich reflexi státní finanční podpory.
V rámci modelového srovnání byly do analýzy zahrnuty jak nejčetnější typy rodin, tak rodiny spíše méně běžné a specifické. Výsledky ukazují v čase se snižující význam přídavku na dítě, proměnu jeho role i dopad selektivního zvýšení částek v roce 2018, který je výrazně ovlivněn provázaností sociálních systémů. Naproti tomu dokládají rostoucí váhu daňové podpory v příjmech rodin. Zatímco daňové zvýhodnění na dítě v sobě skrývá spíše motivační potenciál k legálnímu uplatnění na trhu práce, daňová sleva na manžela či manželku působí spíše demotivačně. Finanční podpora státu je pro rodiče důležitá, uznávají ale potřebnost i jiných forem pomoci.
 
Anotace v angličtině:  Support for families with children through the tax-benefit system should be designed so as to strengthen the socio-economic situation of families and not to adversely affect the lives of individuals or families. The study is devoted both to the main benefit and tax support tools available for families with children (the child allowance and the child tax allowance) and the importance of state financial assistance and its various sub-components for families. The study monitors both the influence of this support on the income situation of families and its potential effect on the decision-making process of individuals with regard to parenting plans and on the motivation to work based on the example of the legalisation of work income. The assessment is based on the creation of theoretical models that are able to predict the redistribution effects of the tax-benefit system, as well as on the results of a sample survey of parents of dependent children that focused on their attitudes to state financial support.
The most numerous types of families as well as less common and specific family types were included in the analysis of the model comparison. The results indicated the decreasing importance of the child allowance, the change in the role of this allowance over time and the impact of its selective increase in 2018, all of which have been influenced significantly by the interconnection of social systems. Conversely, the results illustrate the increasing importance of tax support in family income. While the child tax deduction acts as a motivational element for legal employment in the labour market, the tax deduction available for the taxpayers with a low-earning spouse appears to be somewhat demotivating. Although financial support from the state is seen as important for parents, they also recognise the need for other forms of assistance.
Klíčová slova: politika rodinná; dovolená rodičovská; dávkový systém; daňový systém; simulační model TAXBEN; pracovní pobídky

Klíčová slova v angličtině: benefits system; tax system; family policy; TAXBEN simulation model; work incentives; parental leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70604 Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Estimating Policy-corrected Long-term and Short-term Tax Elasticities for the USA, Germany, and the United Kingdom [Odhad dlouhodobé a krátkodobé daňové pružnosti korigované politikou USA, Německa a Spojeného království]. / Umut ÜNAL, Bernd HAYO, Sascha MIERZWA - In: Empirical Economics : Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. - ISSN 0377-7332 - (2022), Published online: 05 August 2022.

[ ÜNAL, Umut - HAYO, Bernd - MIERZWA, Sascha ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  We estimate the elasticities of the most important tax categories using a new quarterly database of discretionary tax measures for the USA, Germany, and the United Kingdom over the period 1980Q1 to 2018Q2. Employing Romer and Romerĺs (2009) narrative approach, we construct a policy-neutral dataset based on revenue figures from governmental records. Using this quantitative information, we are able to subtract policy-induced changes, which often are not considered in the literature. Furthermore, we estimate state-dependent elasticities. Our conclusions are as follows. (i) In Germany and the UK, long-term tax-to-base elasticities are generally higher than short-term elasticities, whereas results for the USA are mixed. (ii) Short-term base-to-output elasticities tend to be smaller than unity, whereas long-term elasticities are close to unity.
(iii) German and UK tax-to-output elasticities in the short term are lower than long-term elasticities, with mixed results for the USA. (iv) For tax-to-base elasticities, we find business-cycle asymmetries across countries but not within countries. (v) For base-to-output elasticities, our results suggest few asymmetries across countries and more asymmetries across tax types. (vi) Typically, the above conclusions do not hold for corporate income tax.
Klíčová slova: Mezinárodní; daňový systém; daně; politika daňová

Klíčová slova v angličtině: international; tax system; tax; tax policy
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Poznámka:  https://doi.org/10.1007/s00181-022-02252-2
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT