Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Komunitní sociální práce jako jeden z nástrojů řešení problému sociální exkluze. / Miroslava Rákoczyová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2003), s. 69-82.

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Vymezení a dimenze sociální exkluze. Vyloučení jako sociálně-prostorový fenomén. Vymezení komunitní sociální práce a jejích teoretických základů. Využití komunitní práce k řešení sociálního vyloučení. Dánský projekt řešení sociálního vyloučení ("Sidegade project"). Význam komunitního přístupu.
Klíčová slova: ČR; Dánsko; vyloučení sociální; práce sociální; sociologie

Klíčová slova v angličtině: CR; Denmark; social work; social exclusion; sociology
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globalizace, flexicurity a finanční krize. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 29-30.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Jak se dánská politika flexicurity přizpůsobuje okolnostem v době finanční krize. Projekt EITS (From Industry To Service - Z průmyslu do služeb)
Klíčová slova: EU; Dánsko; flexicurity; globalizace; krize ekonomická; restrukturalizace; projekty; pracovníci uvolňovaní

Klíčová slova v angličtině: EU; Denmark; flexicurity; globalization; economic crisis; restructuring; projects; dismissed workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: World of Work č. 69/2009.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA [Occupational schemes of pension insurance in selected EU counties, Switzerland and the United States]. / Zdeňka Musilová, Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-087-5

[ Musilová, Zdeňka - Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem předkládané publikace je popis trajektorie vývoje důchodových systémů v pěti vybraných zemích Evropské unie (Dánsko, Německo, Irsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarska a Spojených státech amerických. Hlavní důraz je kladen na deskripci druhého pilíře v podobě penzijních zaměstnaneckých schémat. Tato schémata jsou zkoumána z pohledu několika faktorů, mezi které jsou zařazeny např. účast a odváděné příspěvky do systému, typ penzijního schématu či zdanění penzí vyplácených z těchto schémat. Výstupem publikace je souhrn hlavních trendů v trajektorii vývoje penzijních systémů.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the publication is the description of the trajectory of pension system in 5 specific member states of the European Union (Denmark, Germany, Ireland, Sweden and Great Britain), Switzerland, and the US. We focus especially on the description of the second pillar, as pension occupational schemes. These schemes are analyzed from several factors point of view, i.e. participation, contributions, type of pension scheme, taxation of the pensions. The outcome of the publication is the summary of the main trends in the pension systems trajectory.
Klíčová slova: zaměstnanecká schémata; vývoj důchodových systémů; druhý pilíř; dávkově či příspěvkově definované schéma; zdanění důchodů; Dánsko; SRN; Irsko; Švédsko; V. Británie; Švýcarsko; USA

Klíčová slova v angličtině: pension occupational schemes; pension system development; the second pillar; defined benefit scheme; defined contribution scheme; taxation of the pensions; Denmark; Germany; Ireland; Sweden; United Kingdom; Switzerland; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: VZ2011 Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku [Employment policy of persons with disabilities in Denmark]. / Marie Kořánová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 77 s. - ISBN 978-80-7416-137-7

[ Kořánová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Denmark, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; Dánsko

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Denmark
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Innovation in social services : The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment [Inovace v sociálních službách : Veřejný a soukromý mix v poskytování služeb, fiskální politika a zaměstnanost]. / Tomáš Sirovátka, Bent Greve - Farnham: Ashgate, 2014. - 278 s. - ISBN 978-1-4094-6347-4

[ Sirovátka, Tomáš - Greve, Bent ]

Anotace:  Členské státy EU zaznamenaly vysokou míru nezaměstnanosti v posledních letech, zejména mezi mladými lidmi. Zároveň bylo v důsledku fiskální krize sociálních států obtížné investovat do nových pracovních míst a nového hospodářského růstu. EU, přinejmenším od přijetí Amsterodamské smlouvy, se měla zaměřit na to, jak podporovat rozvoj politiky zaměstnanosti členských států s cílem vyšších úrovní participace, nižších úrovní nezaměstnanosti a přístupů další genderové rovnosti. Prostřednictvím zkoumání vzorů nedávného vývoje financování a řízení sociálních služeb a rozvoje sociálních služeb a zaměstnanosti v České republice, Dánsku, Německu a Velké Británii poskytuje tato publikace čtenářům nové znalosti a důkazy o možnostech týkajících se sociálních inovací v oblasti sociálních služeb. Kromě toho poskytuje komparativní evropský pohled na to, jak by souhra mezi veřejnými a soukromými sociálními službami na jedné straně mohla pomoci při vytváření pracovních míst a na straně druhé být způsobem, jak se vyrovnat s potř
ebami a očekáváním vyšší úrovně služeb v klíčových oblastech sociálního státu.
 
Anotace v angličtině:  EU member states have seen high levels of unemployment in recent years especially amongst young people. At the same time the fiscal crisis of welfare states has made it difficult for them to invest in new jobs and new economic growth. The EU, at least since the enactment of the Amsterdam treaty, has had a focus on how to support member statesĺ development of an employment policy which aims for higher levels of participation, lower levels of unemployment and more gender equal approaches. Through exploring patterns in the recent development of financing and governance of social services and developments of social services and employment in the Czech Republic, Denmark, Germany and the UK, this volume provides readers with new knowledge and evidence of the options regarding social innovation in social services. Furthermore, it provides a comparative European perspective on how the interplay between a public and private mix of social service on the one hand might help in creating jobs, and, on the other, be a way
of coping with the needs and expectations of higher level of services in the core areas of the welfare state.
Klíčová slova: služby sociální; EU; ČR; Dánsko; SRN; V. Británie; financování; stát sociální; zaměstnanost; pracovníci sociální; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; EU; Czech Republic; Denmark; FRG / Germany; Great Britain; financing; welfare state; employment; social workers; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Creating longer, more fulfilling working lives: Employer practice in five European countries [Vytváření delších, více naplňujících pracovních životů: Zaměstnavatelské praxe v pěti evropských zemích]. / Renata Kyzlinková, Štěpánka Lehmann, ... [a i.] - London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2016. - 102 s.

[ Kyzlinková, Renata - Lehmann, Štěpánka - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva je vyvrcholením výzkumného projektu CIPD, který zkoumá, jak mohou zaměstnavatelé nejlépe řídit čím dál starší pracovníky v souvislosti s jejich zdravím a pohodou a pečovatelskými povinnostmi. Jde o komparativní studii zahrnující pět evropských zemí: ČR, Dánsko, Francii, Německo a Velkou Británii. Zpráva nabízí doporučení, která by měla být považována za výchozí bod pro zaměstnavatele, aby rozvíjeli komplexní politiku za účelem přilákat a udržet si cenné odborné schopnosti a talent starších pracovníků. Příloha: Národní přehled politiky a případové studie.
 
Anotace v angličtině:  This report is the culmination of a CIPD research project, carried out by IES on behalf of the CIPD, investigating how employers can best manage an increasingly older workforce in the context of their health and well-being and care responsibilities. It is a comparative study covering five European countries: the Czech Republic, Denmark, France, Germany and the UK. The report offers recommendations that have been highlighted by this research, and these should be regarded a starting point for employers to develop a holistic policy to attract and retain the valuable skills and talent of older workers. Annexes: National policy overview and case studies.
Klíčová slova: ČR; Dánsko; Francie; SRN; V. Británie; pracovníci starší; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; dialog sociální; flexibilita pracovní; doba pracovní; vzdělávání-výcvik; odchod do důchodu; kvalita pracovního života

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Denmark; France; FRG / Germany; Great Britain; older workers; employment policy; employers; social dialogue; labour flexibility; working hours; EDUCATION-TRAINING; retirement; quality of working life
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9139/15 Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích
Poznámka:  viz uložené 1987
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT