Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). [Changes in the system of the benefits of assistance in material need and their impacts (recipients and benefits, the application of new institutions).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 106 s. - ISBN 978-80-7416-029-5

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Obsahem studie jsou změny v systému dávek hmotné nouze, a také dávek systému státní sociální podpory od ledna 2007. Cílem je vyhodnotit dopady těchto změn na počet a strukturu příjemců sociálních dávek a na efektivnost při eliminaci rizika příjmové chudoby, a to na základě srovnání dostupných dat mezi lety 2005 a 2007. Studie je rozdělena do třech částí, první a druhá část je věnována především sledování a popisu změn v oblasti sociálních dávek, a to prostřednictvím analýz dat získaných z centrální databáze ministerstva práce a sociálních věcí (OKdávky). Třetí část vyhodnocuje aplikaci hlavních změn a nových institutů, které přinesl zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi od ledna 2007, prostřednictvím kvalitativní analýzy výpovědí expertů z úřadů, které v přenesené působnosti vykonávají výkon státní správy v oblasti hmotné nouze.
 
Anotace v angličtině:  The contents of the study are changes in the system of the benefits of assistance in material need, as well as the benefits of a state social support benefits from January 2007. The aim is to assess the impacts of these changes on the structure and number of recipients of social benefits and the effectiveness in eliminating the risk of income poverty, based on a comparison of the available data between 2005 and 2007. The study is divided into three parts, the first and second part is mainly devoted to monitoring and description of changes in social benefits, through analysis of data obtained from the central database of the MLSA (OKdávky). The third part evaluates the application of major changes and new institutions introduced by the Act on Living and Existence Minimum and the Law on assistance in material need, from January 2007 through a qualitative analysis of the statements made by experts from offices of the delegated powers carry out the execution of state administration.
Klíčová slova: minimum životní; minimum existenční; dávky státní sociální podpory; dávky hmotné nouze; příjemci sociálních dávek; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: living minimum; subsistence minimum; state social support benefits; benefits of assistance in material need; recipients of social benefits; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Správa pomoci v hmotné nouzi. [Administration of assistance in material need.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 271-276 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Správa pomoci v hmotné nouzi - relevantní zákony. Peněžité dávky sociální pomoci. Sociální služby. Organizační struktura. Práva a povinnosti zaměstnanců úřadů. Povinnosti občanů.
 
Anotace v angličtině:  Administration of assistance in material need - relevant laws. Cash social assistance benefits. Social services. Organizational structure. Rights and obligations of staff offices. Responsibilities of citizens.
Klíčová slova: pomoc sociální; nouze hmotná; správa; zákonodárství; dávky hmotné nouze; služby sociální; orgány správní

Klíčová slova v angličtině: social assistance; material need; legislation; benefits; social services; administrative bodies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic by EU indicators - development as a result of the crisis, fiscal consolidation and social reforms]. / Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 151 s. - ISBN 978-80-7416-129-2

[ Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii se zaměřujeme na problematiku chudoby, materiální a finanční deprivaci a sociálního vyloučení v České republice s důrazem na situaci dětí s cílem poskytnout přehled vývoje v letech 2008-2011, posoudit dopady krize a dopady sociálních reforem na vývoj rizika chudoby a sociálního vyloučení. Monografie rovněž zkoumá faktory rizika chudoby u dětí a dalších kategorií populace, zkoumá roli nákladů na bydlení z hleČdiska dopadů na riziko chudoby a deprivace, nabízí i mezinárodní srovnání. Věnuje se konečně kategorii populace pobírající dávky hmotné nouze a jejich příjmové situaci. Zhoršení míry rizika chudoby můžeme zaznamenat především v roce 2011 (příjmy jsou za rok 2010). Rizika chudoby a sociálního vyloučení jsou obecně stále relativně nízká, ale soustředěna do určitých kategorií populace, včetně dětské populace. Krom toho je zachycena relativně vysoká úroveň deprivace v některých položkách materiální deprivace, zejména jde o náklady na bydlení, které hrají rostoucí roli. Poklesla efektivnost sociál
ních transferů v eliminaci rizika chudoby.
 
Anotace v angličtině:  In this monograph we are focusing on the trends in risks of poverty, material and financial deprivation and social exclusion in the Czech Republic with focus on children, with the aim is to provide an overview of developments in years 2008-2011, finally, to assess the impact of the crisis and the impact of social reforms on the development of the risk of poverty and social exclusion. The study includes the analysis of the factors influencing the risks of poverty among children and other population categories, analysis the role of housing costs in terms of impact on the risk of poverty and deprivation, and offers international comparisons. It also deals with the category of the population receiving social assistance benefits and their income situation. The deterioration of the risk of poverty can be observed especially in the year 2011 (incomes are from year 2010). The risk of poverty and social exclusion are still relative low, but they are concentrated into certain categories of the population, including chi
ldren population. Beside the relatively high levels of deprivation in some items of material deprivation can be observed, specifically, the costs of housing are becoming more important. The effectiveness of social transfers in eliminating the risks of poverty has decreased.
Klíčová slova: riziko chudoby; deprivace materiální; vyloučení sociální; náklady na bydlení; dávky hmotné nouze

Klíčová slova v angličtině: risk-of-poverty; material deprivation; social exclusion; housing costs; benefits in material need
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC111/2012 Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Alchymie nepojistných sociálních dávek [Alchemy of non-insurance social benefits]. / Ladislav Průša, Petr Víšek, Robert Jahoda - Praha: Wolters Kluwer, 2014. - 280 s. - ISBN 978-80-7478-528-3

[ Průša, Ladislav - Víšek, Petr - Jahoda, Robert ]

Anotace:  Publikace předkládá soubor otázek, postupů a principů pro tvorbu dávek a ukazuje na příkladech, jak snadno se naruší rovnováha jednotlivých vlivů a změní se podstata a působení dávky. V problematice nepojistných sociálních dávek jde často o informace, popřípadě zkušenosti, které nejsou nikde v odborné literatuře zaznamenány a publikovány. Dávky jsou koncipovány odborně jen uvnitř decizního orgánu a v procesu legislativní tvorby. Informace o těchto dějích a zkušenostech se přenášejí ústně jako osobní know-how a zkušenost tvůrců systémů. Jejich znalosti a zkušenosti jsou poprvé zachyceny v této publikaci.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents a set of questions, procedures and principles for creating benefit systems and shows examples of how easily the balance of individual effects is disrupted and the nature and effect of the benefit is changed. At the issue of non-insurance social benefits is often information or experiences that are never reported and published in the professional literature. Benefits are professionally designed just inside decision making body and in the process of legislative work. Information about these actions and experiences are transmitted orally as a personal know-how and experience of system developers. Their knowledge and experience are captured for the first time in this publication.
Klíčová slova: dávky sociální; dávky sociální nepojistné; podpora sociální; rodina; dávky hmotné nouze; příspěvek na péči; srovnání mezinárodní; financování; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: social benefits; non-insurance social benefits; social support; family; benefits of assistance in material need; care allowance; international comparison; funding; legislation process
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi [Methodology integrating social work and provision of benefits in material need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 71 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi představuje inovativní metodický nástroj určený pracovníkům agendy pomoci v hmotné nouzi (HN) při kontaktních pracovištích ÚP ČR a sociálním pracovníkům obecních úřadů, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi, jež se nacházejí v situaci HN nebo jsou HN ohroženi. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu a diskusí s metodiky pro oblast HN při krajských pobočkách ÚP ČR, s metodiky sociální práce při krajských úřadech a zástupci MPSV ČR, při současném využití teorií sociální práce, které se na tuto oblast vztahují. Metodika byla před svou finalizací pilotně ověřena v praxi.
 
Anotace v angličtině:  Methodology integrating social work and provision of benefits in material need presents an innovative methodological tool for workers of agenda of assistance in material need (MN) at contact centers of Labour Office of the CR and for social workers in local authorities, who are in direct contact with people who are in a situation of material need or are at risk of material need. This tool was created based on an examination of current practice through in-depth qualitative research and discussions with methodologists for the area of material need in the regional offices of the Labour Office of the CR, with methodologists of social work in regional offices and representatives of the MLSA, while taking advantage of social work theories that apply to this area. The methodology was pilot verified in practice before its finalizing.
Klíčová slova: potřebnost; pomoc sociální; pracovníci místních úřadů; úřady práce; obce; potřeby materiální; práce sociální; dávky hmotné nouze; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: neediness; social assistance; workers of local authorities; labour offices; municipalities; material need; social work; benefits in material need; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT