Publikační činnost: 2003
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Nezaměstnanost a pracovní pobídky. / Tomáš Sirovátka, Martin Žižlavský - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 3 (2003), s. 391-406.

[ Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Teorie hledání práce. Empirická zjištění o roli pobídek. Poměry náhrady v ČR v mezinárodním srovnání (systémy podpor a sociálních dávek). Specifikace poměrů náhrady (zahrnuty všechny hlavní dávky kompenzující pracovní příjmy v nezaměstnanosti). Vymíněné mzdy. Další faktory, které zvyšují vymíněné mzdy.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; nezaměstnanost; nezaměstnaní; politika zaměstnanosti; trh práce; mzdy; domácnosti; příjmy-domácnosti; podpora sociální; dávky v nezaměstnanosti; daně; příležitosti pracovní; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; international; job creation; employment opportunities; taxes; unemployment benefits; social support; household income; employment; unemployed; unemployment; labour market; wages; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných. [Unemployment benefits and material deprivation of the unemployed.]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2003. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 169-183.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr ]

Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost; dávky v nezaměstnanosti; politika sociální; deprivace

Klíčová slova v angličtině: CR; unemployment; unenployment benefits; social policy; deprivation
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Pojištění v nezaměstnanosti - selhání české sociální politiky. / Miroslava Rákoczyová - In: Sborník z konference.. - Prešov : Prešovská universita, 2002. - ISBN 80-8068-088-4. - s. 125-133.

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Akce: Prešov, 2.- 3. 4. 2001, EUR
Anotace:  Analýza účinnosti redistribučních mechanismů při prevenci a eliminaci chudoby v případě nezaměstnanosti. Hodnocení cílenosti aktivní politiky trhu práce na redukci dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR.
Klíčová slova: dávky v nezaměstnanosti; minimum; nezaměstnanost; chudoba; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: unemployment; unemployment benefits; minimum Libiny standard; poverty; active labour market policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Labour market marginalisation and deprivation. [Marginalizace a deprivace trhu práce.]. / Petr Mareš, Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 39-57 (19 s.).

[ Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Účelem této kapitoly je objasnit dopad procesu marginalizace na trhu práce v ČR: 1) rozsah, struktura a koncentrace skupiny populace marginalizovaných na trhu práce; 2) vliv nezaměstnanosti na jejich finanční a materiální deprivaci, psychickou spokojenost, zdravotní a sociální vazby. Rovněž je hodnocena schopnost systému dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek ochránit tyto skupiny proti materiální deprivaci.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of this chapter is to clarify the impact of the process of labour market marginalisation in the Czech Republic: first in terms of scope, structure and concentration of the groups of population marginalised in the labour market and second in terms of impacts of unemployment on their financial and material deprivation, psychical well-being, health and social bonds. The ability of unemployment benefit system and other social benefits to protect these groups against material deprivation is also evaluated.
Klíčová slova: trh práce; marginalizace trhu práce; deprivace materiální; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnanost; dávky v nezaměstnanosti; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market marginalisation; material deprivation; long-term unemployment; unemployment; unemployment benefit system; social benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Reforma politiky zaměstnanosti v Německu. [Employment policy reform in Germany.]. / Miriam Kotrusová - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 4, č. 5 (2007), s. 8.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Legislativní normy a hlavní principy reformy politiky a veřejných služeb zaměstnanosti, kterou v Německu odstartovaly tzv. Hartzovy zákony. Zjednodušení dávkových schémat v oblasti zabezpečení v nezaměstnanosti v roce 2005.
 
Anotace v angličtině:  The legislative regulations and main principles of policy reform and the reform of public services in employment, which were initiated in Germany by the so
Klíčová slova: SRN; politika zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; systém; reforma; pojištění v nezaměstnanosti; dávky v nezaměstnanosti; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Germany; employment policy; employment services; system; reform; unemployment insurance; unemployment benefits; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 3 (2008), s. 11-14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Výše možného přívýdělku uchazečů o zaměstnání. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Překlenovací příspěvek. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvky v souvislosti s chráněnou prací. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše povinných odvodů zaměstnavatelů do státního rozpočtu.
Klíčová slova: zab. v nezaměstnanosti; dávky v nezaměstnanosti; rekvalifikace; výdaje; práce chráněná; financování; postižení; politika zaměstnanosti; uchazeči o práci; přechod do zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: unemployment insurance; unemployment benefits; retraining; EXPENDITURE; sheltered employment; financing; disabled people; employment policy; job seekers; transition to work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT