Publikační činnost: 2019
BAV

Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech - souhrnná výzkumná zpráva [Definition of conditions and content of the out-reach social work in the context of social work carried at municipalities - summary research report]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková, Ivana Šimíková, Libor Musil, Zuzana Durajová, Jiří Šupa - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 237 s. - ISBN 978-80-7416-368-5

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Šimíková, Ivana - Musil, Libor - Durajová, Zuzana - Šupa, Jiří ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Výzkumná zpráva shrnuje výsledky výzkumné fáze projektu Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů (TL01000229). Prezentované výsledky jsou založené na datech získaných s využitím kvalitativní (indivi-duální rozhovory, fokusní skupina) i kvantitativní metodologie (dotazníkové šetření). Předmětem explorativního kvalitativního šetření byly zejména postupy depistáže, které sociální pracovníci uplatňují v praxi, a identifikace faktorů, které výkon depistáže ovlivňují. Navazující dotazníkové šetření zaměřené na vedoucí a sociální pracovníky sociálních oddělení obecních úřadů pak přineslo reprezentativní obrázek o rozložení jejich názorů na v kvalitativním výzkumu identifikované dílčí aspekty depistáže a faktory, které její výkon ovlivňují. Primárním poznatkem je, že mezi sociálními pracovníky a jejich přímými nadřízenými nepanuje jasná a jednotná představa o tom, co depistáž je, jaké má cíle a na koho by se měla zaměřovat; zda je to pouze jedna z činností sociálních p
racovníků či se jedná o metodu sociální práce; jaké činnosti zahrnuje a které již nikoliv; kdy její uplatňování začíná a kdy končí; a jaké pracovní podmínky jsou nezbytné proto, aby sociální pracovníci mohli depistáž vykonávat efektivně a bezpečně. Získané poznatky poté byly zohledněny při formulování parametrů, které by měly být rozpracovány v rámci metodické příručky k výkonu depistáže v sociální práci zajišťované obecními úřady obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem, která je předmětem řešení další fáze výše zmiňovaného projektu.
 
Anotace v angličtině:  The research report provides a summary of the results of the research phase of the Implementation of screening and the subsequent setting of objectives for assistance provided by social workers employed by municipal authorities (TL01000229) project. The results are based on data obtained employing qualitative (individual interviews, focus group meetings) and quantitative methodology (questionnaire survey). The subject of the exploratory qualitative survey work consisted primarily of the determinaČtion of the screening procedures that social workers apply in practice and the identification of factors that influence the performance of screening. The follow-up questionnaire survey focused on managers and social workers employed in the social departments of municipal authorities and was aimed at providing a representative picture of the distribution of their views on the various aspects of screening as identified by the qualitative research and the factors that influence the performance thereof. The primary findi
ng was that no clear and uniform idea exists among social workers and their immediate superiors concerning what screening is, the objectives thereof and those to whom it should be targeted; whether it forms only one of the activities conducted by social workers or a method of social work in its own right; what activities it should and should not include; at what time it should be applied and when it should end; and the working conditions that are necessary for social workers to be able to perform screening efficiently and safely. The knowledge acquired was then taken into account in the formulation of the parameters that should be identified in the compilation of a methodological manual on screening in the field of social work as provided by municipal authorities with extended powers that will form the subject of the next phase of the project.
Klíčová slova: práce sociální; obce; depistáž v rámci sociální práce; screening

Klíčová slova v angličtině: social work; screening; municipal authorities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Správa depistáží : Uživatelská příručka (verze 1.1) [Outreach Reports Management : A User Guide]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Jna TURČÍNEK - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 52 stran - ISBN 978-80-7416-392-0

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - TURČÍNEK, Jna ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Příručka je určena pro sociální pracovníky, kteří budou využívat nově vytvořenou webovou aplikaci "Správa depistáží", a představuje nástroj pro distanční "zaškolení" v práci s touto aplikací.
 
Anotace v angličtině:  The guide is intended for social workers who will use the newly created web application "Outreach Reports Management", and is a tool for distance "training" in working with this application.
Klíčová slova: ČR; depistáž na obcích; depistáž v rámci sociální práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; outreach at municipal offices; social work at municipal offices
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-393-7 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT