Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku. [Institutional health and social care aiming to children under three.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 71 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se týká kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let, jejichž biologičtí rodiče nejsou schopni z různých důvodů zajistit jim adekvátní péči. Tyto ústavy spadají do resortu Ministerstva zdravotnictví (na rozdíl od ústavů pro starší děti, které patří do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí). Náhradní péče se poskytuje buď jako péče pěstounská nebo institucionální. Institucionální péče se poskytuje v kojeneckých ústavech pro děti od 0 do 12 měsíců nebo v dětských domovech pro batolata a malé děti od 13 do 36 měsíců (případně starší). Ve srovnání evropských zemí podle míry institucionalizace (počet dětí do tří let v institucionální péči na 10.000 dětí příslušné věkové skupiny) je Česká republika na prvním místě. Naopak malý je počet dětí v pěstounské péči. Projekt dále sleduje vývoj institucionální péče v ČR za posledních 10 let. Sleduje důvody, které vedly k umístění dětí do ústavů, a další péči o děti, které ústavy opustily. Ukazuje se, že v poslední době počet ústavů i počet umístěných dětí klesá. Klesá i podíl dětí umístěných ze sociálních důvodů. U dětí, které opouštějí ústavy, se snižuje podíl dětí, které se vracejí do vlastní rodiny, a stoupá podíl těch, které jsou umístěny do pěstounské péče a do adopce.
 
Anotace v angličtině:  This project is concerned with baby-institutions and homes for children under three whose biological parents are not able to grant them the adequate care for several reasons. These institutions are in competence of Ministry of Health (contrary to institutions for elder children, which are in competence of Ministry of Education, Youth and Sports and Ministry of Labour and Social Affairs). The substitutional care is provided either by foster or by institutional care. The institutional care is provided in baby-institutions aimed to infants (babies) in the age of 0-12 months or in children homes for toddlers (13-24 months) and young children (25-36 months or more). Compared to European countries the Czech Republic takes the first place in the rate of institutionalisation (e.i. the number of children under three in institutional care related to 10.000 children of adequate age). On the other hand, the number of children in foster care is in the CR relatively low. In the project the development of the last ten years of the institutional care in the CR is mapped. Reasons for institutionalisation and further care of children after leaving institutions are surveyed. The number of institutions and children placed there is sinking during recent time. The share of children placed there for social reasons is sinking, too. Among the children leaving institutions the share of children returning to their own family is sink-ing while the share of children placed to foster care and adoption is growing.
Klíčová slova: děti předškolní; děti opuštěné; výchova mimo vlastní rodinu; péče ústavní; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; baby-institutions and homes for children under three; substitutional care; foster care; institutional care; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. [Network of child-care services for pre-school children in the Czech Republic.]. / Věra Kuchařová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV,v.v.i., 2006. - 57 s. - ISBN 80-87007-51-4

[ Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Zařízení denní péče o děti předškolního věku jsou jedním z velmi důležitých nástrojů umožňujících skloubit rodinám s malými dětmi rodinný a pracovní život. Nedílnou součástí podpory mladých rodin je tedy fungující a všem sociálním vrstvám dostupná síť předškolních zařízení pro děti, přičemž dostupnost a možnost využití služeb mateřských škol a dalších zařízení sehrává významnou roli zejména při nástupu žen (a mužů) po rodičovské (příp. mateřské) dovolené. Cílem předložené studie bylo na jedné straně zmapovat na základě dostupných dat vývoj a územní rozložení jeslí a mateřských škol v České republice z hlediska krajů a okresů a zjistit, jakou mají tato zařízení kapacitu a jaký podíl dětí (z příslušné věkové skupiny) v nich může být umístěn. Na druhé straně je pozornost věnována výsledkům empirických šetření, která v posledních letech nějakým způsobem zjišťovala zájem o zařízení denní péče o děti předškolního věku, jejich dostupnost a spokojenost rodičů s jejich službami. Účelem bylo doplnit statistická data o kvalitativní a individuální aspekty této formy podpory rodin s malými dětmi a s převážně zaměstnanými rodiči.
 
Anotace v angličtině:  Day-care provisions for pre-school children are one of the most important instruments for allowing young families with small children reconcile family and professional life. Functional and for all social strata available network of pre-school establishments for children thus forms integral part of support of young families, when availability and accessibility of services of kindergartens and other provisions for children play an important role especially for women (men) starting back at work after parental (maternity) leave. The objective of the submitted study is on the one hand to map on the basis of available data on the development and territorial distribution of nurseries and kindergartens in the Czech Republic in term of counties and districts, and to find out the capacity of these establishments and the share of children (from respective age groups) that can be placed there. On the other hand the attention is focused on the results of empirical surveys, which lately investigated the interest in day-care establishments for pre-school children, their accessibility and parentsĺ satisfaction with their services. To supply statistical data about qualitative and individual aspects of this form of support of families with young children and largely working parents was the intention.
Klíčová slova: služby péče o děti; děti předškolní; opatření denní péče o děti; sladění rodinného a prac. života; návrat matek do zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: child-care services; pre-school children; day-care provisions; reconciliation family and professional life; return to work of mothers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. [Family and employment III. Families with school-age children.]. / Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 70 s. - ISBN 978-80-87007-63-1

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním mužů a žen ve věku 36 - 50 let, kteří žijí v společné domácnosti s alespoň jedním dítětem školního věku. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. Po deskripci výběrového souboru se 2. kapitola věnuje životním hodnotám a postojům respondentů. Ve třetí kapitole je zjišťována současná životní situace respondentů z hlediska rodinné situace a partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové a materiální situace, jejich zaměstnání a účasti na dalším vzdělávání. Dále jsou v textu postihnuty životní strategie a plány do budoucna. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná kapitola porovnává zkušenosti a názory osob s menšími dětmi na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and values, attitudes and strategies of Czech men and women aged 36-50 years who live with child/children under 10 years in the same household. We stressed both the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into five main chapters. After the description of the sample we pay attention to people values and attitudes. Third chapter describes their current partnership situation, economic activity, income and further education. The analysis also describes future partnership and parental plans, possibilities of work-life balance and educational aspiration. The fifth chapter deals with barriers and events which could cause some tensions in life. Finally we analyze experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní); děti předškolní

Klíčová slova v angličtině: family; education; work; values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle; school-age children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Děti předškolního věku v kontextu rodinné politiky [Preschool children in the context of family policy]. / Jana Paloncyová - In: Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. - Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. - ISBN 978-80-7552-323-5. - s. 51-55 (4 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Kapitola se opírá o výsledky výběrového šetření Péče 2013, které realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Kapitola stručně pojednává o názorech českých matek na to, jaká péče je pro jejich děti v předškolním věku nejlepší. Ty jsou následně porovnávány s tím, jaká forma péče (rodinná, nerodinná) byla u dětí v různých věkových skupinách předškolního věku skutečně zvolena. Z výsledků vyplývá, že matky by většinou chtěly pečovat celodenně o své děti až do jejich 2 let. V dalších letech by dítě mělo docházet do zařízení kolektivní péče. Přechod z rodinné péče do nerodinné by však měl být pozvolný, tj. zpočátku by mělo jít spíše o příležitostnou či polodenní docházku.
 
Anotace v angličtině:  This chapter is based on the results of a sample survey called Care 2013, which was performed by the Research Institute for Labor and Social Affairs. The chapter briefly presents the opinions of Czech mothers on the ideal kind of care for a preschool aged child. Afterwards, these are compared with the form of care (family, non-family) for children that has been really selected in different preschool age periods. The results reveal that mothers would like to stay at home in order to care for their young children up to 2 years. Then children should attend a day-care center. Nevertheless, the transition from family to non-family care should be gradual, i.e. starting with an occasional or a half-day attendance.
Klíčová slova: děti předškolní; politika rodinná; zařízení péče o děti

Klíčová slova v angličtině: preschool children; family policy; care for preschool aged children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  celkem 256 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BAV

Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku [The Tagesmutter/Tagesvater in Austria]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 189 s. - ISBN 978-80-7416-330-2

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tagesmutter/Tagesvater je v Rakousku jednou ze státem uznaných forem služeb denní péče o děti. Tagesmütter/Tagesväter zde pečují o svěřené děti mladší 16 let (převážně však o malé děti) ve své vlastní domácnosti většinou společně s vlastními dětmi.
Tato studie byla vytvořena v rámci projektu MPSV "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Poskytuje základní přehled o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku. Na základě zadání MPSV se věnuje především těmto dílčím oblastem: 1. legislativa, 2. povolení k výkonu činnosti, 3. kvalifikační a další vzdělávání, 4. pracovně-právní vztahy, 5. věk a počet dětí v péči, 6. hygienické a stavební podmínky, 7. kontrola výkonu profese a hygienických podmínek, 8. způsob stravování dětí, 9. hlídání nemocných dětí, 10. způsob financování. Jelikož jednotná právní úprava činnosti Tageseltern v Rakousku neexistuje a její podmínky se stejně jako u ostatních forem denní péče o děti v jednotlivých spolkových zemích liší, stručné obecné pasáže jsou v textu doplněny podrobnějšími informacemi o řešení příslušné tematiky ve spolkové zemi Vídeň.
 
Anotace v angličtině:  The Tagesmutter/Tagesvater (day mothers/fathers) system constitutes one of a number of state recognised forms of day care for children in Austria. Day mothers/fathers provide care for children under the age of 16 (mainly small children) entrusted to them in their own households, usually along with their own children.
This study was compiled as part of the MoLSA "Supporting the implementation of childcare services from six months to four years of age in so-called micro- creches and the pilot verification of such servicesö project which provides a basic overview of the operational conditions of the Tagesmutter/Tagesvater system in Austria. Based on the requirements of the Ministry of Labour and Social Affairs, it focuses principally on the following sub-areas: 1. legislation, 2. permission to perform such activities, 3. qualifications and further education, 4. labour legislation relations, 5. the age of and number of children in care, 6. hygiene and building conditions, 7. the inspection of professional competence and hygiene conditions, 8. childrenĺs meals, 9. the care of sick children, and 10. means of financing. Since no uniform legal framework for the activities of Tageseltern (day parents) exists in Austria and the conditions governing this system, as with other forms of day care for children, differ in the various reg
ions of the country, the brief general sections in the text are supplemented by more detailed information on the relevant issues as addressed in the Vienna region.
Klíčová slova: Rakousko; zařízení péče o děti; Tagesmutter/Tagesvater; služby péče o děti; děti předškolní; zákonodárství; kvalifikace odborná; financování

Klíčová slova v angličtině: Austria; Tagesmutter/Tagesvater; child care facilities; child day care services; early childhood care; pre-school children; legislation; occupational qualification; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva. / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 164 s.

[ Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Monografie shrnuje hlavní zjištění z průzkumu veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a na umisťování dětí do takové služby péče. V rámci projektu byl nejprve proveden předvýzkum shrnující hlavní poznatky z výzkumů realizovaných v posledních letech v ČR na téma předškolní péče o děti. Samotné terénní šetření se zaměřilo na tři cílové skupiny. Zaprvé na matky s dětmi v předškolním věku, jež byly dotazovány na představy a reálné strategie slaďování práce a rodiny a na okolnosti, za kterých by byly ochotné umístit své děti do mikrojeslí. Zároveň bylo zjišťováno, zda a za jakých podmínek by se samy matky staly pečující osobou v mikrojeslích. Druhou cílovou skupinu tvořily profesionální pečující osoby, které v době výzkumu působily v oblasti péče o děti. Šetření zjišťovalo jejich postoje k nastavení parametrů vzniku a provozu mikrojeslí a jejich potenciální zájem mikrojesle zřídit či v nich pracovat. Třetí cílovou skupinou průzkumu byli zástupci obcí a měst. Zde se šetření zaměřilo zejména na otázku, zda by
dotázaní zástupci ve své obci službu mikrojeslí potřebovali či uvítali a jak by obec mohla či byla ochotna tuto službu podpořit.
Klíčová slova: služby péče o děti; děti předškolní; mikrojesle; šetření; mínění veřejné; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: child day care services; pre-school children; early childhood care; reconciliation family and professional life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Working Fathers and Childcare in the Czech Republic [Pracující otcové a péče o děti v České republice]. / Olga Nešporová, Kristýna Janurová - In: Fathers, Childcare and Work: Cultures, Practices and Policies / Arianna Santero, Rosy Musumeci. - Bingley : Emerald Publishing Limited, 2018. - ISBN 978-1-78743-042-6 . - s. 103-128 (25 s.).

[ Nešporová, Olga - Janurová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kapitola vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o participaci otců na péči o děti a o vnímání úlohy otců u mužů i žen v České republice. Autorky aplikují přístup smíšené metody, která kombinuje kvalitativní údaje z longitudinálního výzkumu o přechodu k mateřství a otcovství (TransPARENT), který sledoval 16 rodičovských párů po dobu čtyř let, s údaji z kvantitativních průzkumů na téma rodičovství a sladění pracovního a soukromého životem. Data jsou zkoumána na výskyt živitele rodiny a modelů zapojených otců v českých rodinách. Zaměřují se na nejranější fázi rodinného života, tj. když jsou děti ve věku do čtyř let. Ukazují, že otcové malých dětí stále převažně předpokládají roli živitele rodiny a většinu péče o děti nechávají na matkách. Rostoucí počet rodičů však vyjadřuje preference rovnoměrnějšímu sdílení péče o děti, což naznačuje posun ve vnímání otcovství i hodnotě kladené na aktivní zapojení otců do rané péče o děti v ČR. Hlavním omezením tohoto textu je, že se zaměřuje pouze na rodiny s velmi ma
lými dětmi. Budoucí výzkum by měl vyplnit mezery v současných znalostech o českých rodinách řešením rozdělení rolí, a zejména rolí otců, v domácnostech s dětmi školního věku. Tato kapitola naznačuje, že větší zapojení otců do péče o děti by mohlo být stimulováno politickými opatřeními, například zavedením otcovské dovolené nebo rozšířením rozsahu (veřejných) služeb péče o děti pro nejmenší děti.
 
Anotace v angličtině:  The chapter draws on recent scientific findings on the participation of fathers in childcare, and the perception of the role of fathers by both men and women in the Czech Republic. We apply a mixed method approach, combining qualitative data from longitudinal research on transition to motherhood and fatherhood (TransPARENT), which traced 16 parental couples for four years, with data from quantitative surveys on the topics of parenting and workľlife balance. The data are examined for the incidence of breadwinner and the involved father models in Czech families. We focus on the earliest stage of the family life course, that is, when the children are aged between zero and four years. We show that fathers of young children still predominantly assume the breadwinner role, leaving most childcare to mothers. However, the growing number of parents expressing a preference for a more equal sharing of childcare indicates a shift in both the perception of fatherhood and the value placed on the active participation of fat
hers in early childcare in the Czech Republic. The main limitation of this text is that it only focuses on families with very young children. The future research should fill the gaps in contemporary knowledge of Czech families by addressing the division of roles, and particularly the roles of fathers, in households with school-age children. The chapter suggests that fathersĺ greater involvement in childcare could be stimulated by policy measures such as the introduction of paternal leave or broadening the range of (public) childcare services for the youngest children.
Klíčová slova: rodina mladá; děti předškolní; otcové; otcovství; péče o děti; rodičovství; výzkum

Klíčová slova v angličtině: young family; children; fatherhood; fathers; child care; breadwinner role; involved father; Czech Republic; mixed method research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  celkem 291 s.
DOI výsledku: https://doi.org/10.1108/S1530-353520180000012005
Edice, č. svazku: Contemporary Perspectives in Family Research, Volume 12
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT