Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

The Intergenerational Transmission of Divorce Behaviour - the Example of the Czech Republic and an International Comparison. [Mezigenerační přenos rozvodového chování na příkladu České republiky a v mezinárodním srovnání.]. / Anna Šťastná - In: Czech Demography. - ISSN 1802-7881 - vol. 1 (2007), s. 46-57 (12 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Rostoucí podíl dětí v České republice prožije část svého dětství v neúplné nebo rekonstruované rodině a výskyt tzv. sociální osiřelosti je vyšší než té skutečné, způsobené úmrtím jednoho z rodičů. Proto se autorka zaměřuje na otázku mezigeneračního vztahu rozvodového chování. Její analýza je založena na údajích z šetření Porodnost a rodina, provedeného v ČR v r. 1997, který srovnává s výsledky podobných šetření ve Velké Británii a USA.
 
Anotace v angličtině:  An increasing share of children in the Czech Republic live part of their childhood in lone-parent or reconstructed families, and the incidence of so-called social orphanhood is higher than that of factual orphanhood caused by death of one of the parents. Therefore, the author concentrates on the issue of the intergenerational transmission of divorce behaviour. Her analysis is based on data from the Fertility and Family Survey conducted in the Czech Republic in 1997, which she compares with the results of similar surveys in Great Britain and the United States.
Klíčová slova: ČR; rozvody; rozpad rodiny; přechod mezigenerační; dětství; komparace mezinárodní; chování demografické

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; divorce; union dissolution; intergenerational transmission; childhood; international comparison; demographic behaviour
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  elektronický časopis http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/czech_demography
http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/anna_stastna:_the_intergenerational_transmission_of_divorce_behaviour_n_the_example_of_the_czech_republic_and_an_international_comparison_/$File/cz_demography05.pdf
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodiče a domov rodičů. [Parents and Parental Home. ]. / Olga Nešporová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 95-103 (9 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Pro život každého jedince je důležité období dětství a rozvoje, kdy je většinou velmi pevně vázán k rodičům, kteří za něj rozhodují a zároveň mu poskytují prostředí vhodné k životu a učí ho základním sociálním dovednostem. Vztah k rodičům je však záležitostí celoživotní a nekončí dospělostí, vyvíjí se celý život. Kapitola podává základní údaje o dětství respondenta a o jeho soužití s rodiči, přináší informace o tom, kdy se zhruba lidé v ČR osamostatňují ze závislosti na rodičích co se týká společného bydlení. Zachyceny jsou i informace o spokojenosti samostatně bydlících respondentů se vztahem k rodičům, vzdálenosti bydliště osamostatněných dětí od rodičů a četnosti návštěv rodičů.
 
Anotace v angličtině:  For every individual childhood and the years spent growing up are an important period in life, a period when a person usually has very close ties to his/her parents, when parents make decisions on behalf of their children, provide them with an adequate living environment, and teach them basic social skills. However, a personĺs relationship to his/her parents is a life-time affair which does not end upon reaching adulthood. It continues to evolve throughout a personĺs life. The chapter presents some basic information on the childhood of respondents and their lives with their parents, and it provides an idea of when people in the Czech Republic tend to become independent and leave the parental home. The chapter also describes how satisfied respondents who living independently are with their relationships with their parents, how far away from them they live, and how often they visit their parents.
Klíčová slova: rodiče; domov rodičů; dětství; soužití s rodiči; vztahy mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: parents; parental home; childhood; living with parents; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT