Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. [Groups threatened by long-term unemployment.]. / Markéta Horáková - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / J. Winkler, M. Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 73-82.

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Vzrůstající počet evidovaných dlouhodobě nezaměstnaných osob představuje ve všech evropských zemích trvalé riziko ekonomických, politických a sociálních obtíží. Dlouhodobá nezaměstnanost se v roce 2002 nejvíce dotkla nekvalifikovaných a nízkokvalifikovaných osob ve věku nad 40 let (pravděpodobnost snížené flexibility a adaptability na participaci v tzv. společnosti znalostí). Výrazně častěji byly dlouhodobou nezaměstnaností ohroženy ženy, mladí lidé ve věkové skupině 20-24 let a zdravotně postižení . Z regionálního pohledu má dlouhodobá nezaměstnanost nejvyšší zastoupení v krajích, které jsou obecně významně zasaženy vysokou nezaměstnaností. Zjištění o dlouhodobé nezaměstnanosti potvrzují potřebu zacílení opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The increasing number of registered long-term unemployed persons represents lasting risk of economic, political and social difficulties in all European countries. In 2002 long-term unemployment affected mostly unskilled and low skilled workers at the age of 40 and older (probability of reduced labour flexibility and adaptability to knowledge society). Women, young people (at the age of 20 - 24) and the disabled were threatened by long-term unemployment more often. Long-term unemployment is mostly extended in regions where is generally high unemployment. Findings on long-term unemployment confirm the need of target active employment policy provisions.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnaní; regiony; diferenciace; politika zaměstnanosti aktivní; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: long-term unemployed; long-term unemployment; regional disparities; active employment policy; target groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů. [Building of information basis for analysis of factors affecting differences between income levels of men and women and for simulation (forecasting) of these differences.]. / Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, 2005. - 60 s.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Základ práce tvoří porovnání informačních základen v EU a ČR: v oblasti shodnosti a rozdílů mzdových statistik; sledovaných ukazatelů mzdových rozdílů; používaných přístupů a metod analýzy mzdových rozdílů; uskutečněných výzkumných studií; vývoje v této oblasti. Druhá část práce představuje kvalitativní doplnění údajů, které statistika nepostihuje. Vychází z reprezentativního sociologického šetření populace v souboru 1218 zaměstnanců. Kapitoly jsou zaměřeny na vnímaní rovných příležitostí v postojích mužů a žen, preference v zaměstnání, hlavní příčiny nerovných pozicí mužů a žen, a osobní zkušenost s diskriminací. Obsahuje závěry a doporučení, které vyplynuly z dosavadních shromážděných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  The basis of this study has been created from a comparison of information bases in the EU and the CR concerning: similarities and differences of wage statistics; observed wage differences indicators; used attitudes and methods of the analysis of wage differences; the studies, which have been carried out; development in this field. The second part of this study presents the qualitative addition of that data which has not been included in the statistics. It is based on the representative sociological survey of a sample population of 1218 employees. The chapters focus on the difference of the perception of equal opportunities between men and women, preferences in occupations, the main reasons for the unequal positions of men and women and personal opinions concerning discrimination. It contents conclusions and recommendations evident in the results collected up to the present time.
Klíčová slova: ČR; EU; diferenciace; mzdy; rovné příležitosti; diskriminace pracovní; ženy; metody statistické

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; statistical methods; wage differences; equal opportunities; labour discrimination; women
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Indikátory sociální problémovosti jednotlivých regionů. [Problematic nature indicators of individual regions.]. / Ladislav Průša - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 8, č. 3 (2006), s. 17-20.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Význam hodnocení sociální situace v jednotlivých regionech. Potřeba věnovat v budoucnosti větší pozornost otázkám regionální sociální politiky. Jak vybírat ukazatele pro identifikaci sociálního vyloučení v jednotlivých regionech. Závěry učiněné na základě vyhodnocení vybraných ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  The significance of assessing the social situation in individual regions. The need to pay more attention to regional social policy issues in the future. How to choose indicators for identifying social exclusion in individual regions. Conclusions made based on the assessment of selected indicators.
Klíčová slova: situace sociální; regiony; úroveň životní; chudoba; diferenciace

Klíčová slova v angličtině: social situation; regions; standard of living; poverty; differentials
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace úrovně a relací minimální mzdy v ČR : Průběžná zpráva. / Ludmila Chomátová - Praha: VÚPSV, 2003. - 52 s., příl.

[ Chomátová, Ludmila ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva shrnuje systém, vazby a relace minimální mzdy v členských zemích EU a vybraných přistupujících zemích, vývoj částek a způsoby stanovování minimální mzdy v těchto zemích. Dále uvádí regionální rozdíly ve mzdách v ČR, výsledky šetření mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jejich názory a požadavky, vztah minimální mzdy k dalším mzdovým strukturám v národním hospodářství. V závěru upozorňuje na rozdíly mezi ČR a zeměmi EU a potřebu provést další šetření.
Klíčová slova: ČR; mzda minimální; Mezinárodní; diferenciace; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; minimum wage; International; differentials; research
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 27-28.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Poznatky z berlínské konference (3.-4.listopadu 2011) zaměřené na řešení a přístupy při zmírňování dopadů genderových diferencí v profesních biografiích a rodinných rolích na nerovnosti v oblasti důchodů. Setkání je součástí dlouhodobého projektu sub-programu Evropské komise "Peer Review in Social Protection and Social Inclusion" realizovaného v rámci programu PROGRESS.
Klíčová slova: gender; dráhy životní; muži; ženy; EU; důchody; diferenciace; rovnost; konference; projekty

Klíčová slova v angličtině: gender; life cycle; men; women; EU; pensions; differentials; equity; conference; projects
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT