Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

"Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. ["I would like to help you, but ..." Dilemmas of work with clients in organisations.]. / Libor Musil - Brno: Marek Zeman, 2004. - 243 s. - ISBN 80-903070-1-9

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Kniha je věnována otázce: "Která dilemata práce přístupu ke klientům mohou být podle dosavadního výzkumu pro pracovníky služeb sociální práce důležitá a jak jsou tito pracovníci zvyklí je v organizacích, kde pracují, řešit?" Autor popisuje "všední"(komplexní a zjednodušené cíle, množství a kvalita, neutralita a favoritismus, jednostrannost a symetrie vztahu s klientem, procedurální a situační přístup, materiální a nemateriální pomoc, zasáhnout a nezasáhnout) a "strategická"(veřejný a dílčí zájem, bezprostřední a zprostředkované cíle, řešení případu a sociální změna, změna klienta a změna prostředí) dilemata práce s klientem v organizacích služeb sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The book pays attention to the question: "What dilemmas of social work with clients are - in accordance with current research results - perceived as important by social workers and how are the employees of social work service agencies accustomed to manage them?" The author describes "everyday dilemmas" (those between "complex and simplified objectives", "quantity and quality", "neutrality and favouritism", "symmetric and asymmetric relation with the client", "procedural and situational approach", "material and non-material help", "act or not to act") and "strategic dilemmas" (those between "public and particular interest", "direct and indirect objectives", "solving the case and social change", "change of the client and change of social environment").
Klíčová slova: služby sociální; kultura poskytování sociálních služeb; dilemata práce s klienty; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: organisational culture; work with clients; dilemmas of the work with clients; social work services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? [Uniknou sociální pracovníci dilematu práce s klienty?]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Mirka Nečasová - In: European Journal of Social Work. - ISSN 1369-1457 - Roč. 3, č. 7 (2004), s. 305-319.

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Článek se zabývá Lipskyho domněnkou, že řadoví pracovníci organizací služeb sociální práce se snaží uplatňovat a ospravedlňovat takové srategie interakce s klientem, díky kterým mohou obcházet dilemata vyvolaná neurčitostí jejich pracovních podmínek. Pomocí relevantní literatury a na základě vlastních případových studií kultury organizací služeb sociální práce autoři předkládají hypotézu, že výzkum dosud popsal dva typy strategií řadových pracovníků. První sleduje výše zmíněnou představu Lipskyho a je výrazem touhy pracovníků sociálních služeb vyhnout se dilematům práce s klientem, aniž by bylo nutné měnit ty neurčité pracovní podmínky, které vedly ke vzniku dilemat. Řadoví pracovníci, kteří uplatňují druhý typ strategie, se snaží s relevantními partnery vyjednat změnu těch neurčitých pracovních podmínek, které jsou zdrojem dilemat. Oba typy strategií jsou popsány pomocí empirických příkladů a v závěru je uveden přehled jejich podstatných charakteristik.
 
Anotace v angličtině:  This article is devoted to Lipsky`s suggestion that purpose of street-level policies is to establish and justify patterns of behaviour that enable street-level bureaucrats to avoid the dilemmas provoked by uncertain working conditions. Based on a review of relevant literature as well as on case studies in the culture of social work service organizations by the authors, the article suggests that two kinds of street-level policies are described by the research. The first is consistent with the aforementioned idea by Lipsky and follows thewish of social service workers to avoid the dilemmas of their work with clients without trying to change those uncertain conditions that provoke these dilemmas. The actors of the second kind of street-level policy try to negotiate with relevant partners and to change uncertain working conditions that are at the roots of their dilemmas. Both kinds of street-level policy are described by means of empirical examples and their substantive features are summarised.
Klíčová slova: kultura poskytování sociálních služeb; street work; dilemata práce s klienty

Klíčová slova v angličtině: Culture of Social Work Service Organizations; Dilemmas of Work with Clients; Street-level Policies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality. [Effect of the Quality Standards Implementation on the Approach of Social Service Workers to Clients in a selected provider organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-036-3

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Reforma sociálních služeb v ČR, zvláště přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v jeho rámci specifického nástroje dosahování kvality - Standardů kvality sociálních služeb, vnesla do poskytování těchto služeb nové principy. V této studii se zaměřujeme na ty změny, které požadavek naplňování nových principů vyvolal v kultuře poskytování sociálních služeb. Předložené závěry jsou založeny na empirickém šetření "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskoČvého subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit působení Standardů kvality na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané poskytovatelské organizaci.
 
Anotace v angličtině:  There is an ongoing transformation process in social services in the Czech Republic. In particular the adoption of Act No. 108/2006 Coll. on social services and specific Quality Standards within its framework put new principles into providing of social services. The aim of this study is to address the challenges to the culture of provision of social services originated in requirement to employ the new principles. Our findings are based on the results of research into the "Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation and its Effect on the Approach of Social Service Workers to Clientsö. The objective of the qualitative case study carried out in 2007 and 2008 was i.a. to describe and understand the effects of implementaČtion of Quality Standards on the culture of provision of social services in a selected provider organisation.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; azylový dům; dilemata práce s klienty

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; shelter; quality; quality of social services; standards of quality; culture of social services; dilemmas of work with client
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT