Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přistěhovalectví v České republice aneb co vyčteme ze statistik. [Immigration in the Czech Republic, or what we find in statistics.]. / Miroslava Rákoczyová - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 4-20 (7 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Novodobá historie České republiky jako cílové země migrace je relativně krátká; po většinu dvacátého století z jejího území lidé spíše odcházeli. Počty imigrantů byly až do počátku devadesátých let poměrně nízké a také podíl cizinců na celkové populaci byl víceméně zanedbatelný. Později se ovšem situace výrazně změnila, a to jak do počtu, tak také do složení populace cizinců žijících v ČR. Kapitola přináší stručný kvantitativní popis hlavních vývojových trendů v oblasti imigrace do ČR a základních charakteristik přistěhovalců žijících v ČR.
 
Anotace v angličtině:  History of the Czech Republic as a destination country of international migration is relatively short; during major part of the 20th century it was rather source than a destination of migration flows. Size of population of immigrants, as well as their share on total population in the Czech Republic, was low at the beginning of 90s. This situation has later changed substantially. The chapter presents qualitative description of main trends in the area of immigration and description of the main characteristics of immigrants residing in the Czech Republic.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; trh práce; dimenze integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; labour market; dimensions of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální integrace přistěhovalců ľ teoretická východiska výzkumu. [Social integration of immigrants ľ theoretical bases of research.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 21ľ32 (12 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  Kniha Sociální integrace přistěhovalců v České republice zachycuje poznatky o procesu sociální integrace, a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím sady více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v České republice. V této kapitole autorky předkládají teoretická východiska výzkumu sociální integrace přistěhovalců a charakterizují jednotlivé dimenze integrace (strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační), která dále sloužila jako společný rámec analýzy v jednotlivých případových studiích zaměřených na jednotlivé, zemí původu vymezené, skupiny cizinců.
 
Anotace v angličtině:  The book Social Integration of Immigrants in the Czech Republic presents findings of a research project, including more than 250 qualitative interviews with immigrants living on a long-term basis in the Czech Republic. The main focus of the book is on the integration process, as viewed and experienced by immigrants themselves, with special attention paid to their inclusion in the labour market. In this chapter, the authors outline theoretical background of the research of social integration. They present concept of social integration and its various dimensions (structural, cultural, interactive and identification), which served as a joint framework for analysis within individual case-studies (focused on groups of foreigners, which were defined on the basis of their origin), i.e. individual analytical chapters of the book.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; trh práce; dimenze integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; labour market; dimensions of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Metodický postup. [Methodological approach.]. / Miroslava Rákoczyová - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 33-41 (9 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Kniha Sociální integrace přistěhovalců v České republice zachycuje poznatky o procesu sociální integrace, a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím sady více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v České republice. V této kapitole autorka představuje výzkumné otázky studie, výzkumnou metodu, techniku tvorby výzkumného vzorku, sběru kvalitativních dat a také postup při jejich analýze a interpretaci. Součástí kapitoly je zamyšlení nad limity zvoleného metodologického přístupu.
 
Anotace v angličtině:  The book Social Integration of Immigrants in the Czech Republic presents findings of a research project, including more than 250 qualitative interviews with immigrants living on a long-term basis in the Czech Republic. The main focus of the book is on the integration process, as viewed and experienced by immigrants themselves, with special attention paid to their inclusion in the labour market. In this chapter, the author presents research questions of the study, research method, technique of sampling, data collection as well as means of their analysis and interpretation. The chapter includes reflexion of the limits of chosen methodological approach.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; trh práce; dimenze integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; labour market; dimensions of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Základní rysy integrace přistěhovalců v České republice. [Basic features of immigrants integration in the Czech Republic.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 42ľ45 (4 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Anotace:  Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií vzniklých analytickým rozdělením přistěhovalců do skupin dle zemí původu. Ačkoliv se sociální integrace jednotlivých skupin vyznačuje řadou specifik, tato kapitola knihy představuje charakteristiky integračního procesu, které jsou typické pro proces sociální integrace cizinců v ČR bez ohledu na zdrojovou zemi migrace. Všem skupinám přistěhovalců je například společný zájem o uplatnění na pracovním trhu, které poskytuje ekonomickou nezávislost. Pracovní příležitosti přistěhovalců jsou však strukturované, a to nejen podle úrovně jejich lidského kapitálu, ale také podle země původu. Podobně si všichni přistěhovalci uvědomují význam jazykových znalostí pro život v ČR; jejich možnosti i motivace k učení se však výrazně odlišují, přičemž nejvíce jsou znevýhodněni ti, kteří jsou nejvýrazněji marginalizováni na pracovním trhu
 
Anotace v angličtině:  Various aspects in the integration process to the host society are discussed as several case studies of different groups of immigrants are analysed on the basis of origin. The book shows a number of specificities, but at the same time it identifies common features of social integration for immigrants regardless of their origin. There is, for example, a common interest in the participation in the labour market which provides economic independence to the immigrant. But at the same time, job opportunities are structured not only in line with the level of immigrants human capital, but also according to their country of origin. Similarly, all immigrants acknowledge the importance of language skills for their life in the Czech Republic; however, their opportunities as well as motivation to learn differ substantially, with those performing the most marginalized jobs being at the greatest disadvantage.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; trh práce; dimenze integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; labour market; dimensions of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

S nadějí na lepší budoucnost ľ Integrace přistěhovalců ze třetích zemí. [Hoping for a better future - the integration of immigrants from third countries.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 198ľ251 (54 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Anotace:  V této kapitole autoři věnují pozornost sociální integraci přistěhovalců ze třetích zemí (mimo přistěhovalce z post-sovětských republik a Vietnamu). Ve strukturální dimenzi směřuje zájem autorů zejména k začlenění na trhu práce, ale také například do oblasti bydlení a vzdělávání. V kulturní dimenzi se zabývají jazykovými kompetencemi přistěhovalců, možnostmi jejich rozvoje a významem pro komplexní sociální integraci. V pojednáních vztahujících se k interaktivní dimenzi sociální integrace se objevují témata jako je navazování kontaktů s domácí populací, účast cizinců v občanském životě, jednání na úřadech, pomoc neziskových organizací a zkušenosti s postoji a jednáním majoritní společnosti. Závěr jednotlivých kapitol pak patří otázkám subjektivního ztotožnění přistěhovalců s hostitelskou společností.
 
Anotace v angličtině:  This chapter elaborates on the social integration of immigrants from third countries, excluding immigrants from post-Soviet countries and Vietnam. Within the structural dimension, the authors mainly deal with integration in the labour market; however, other areas such as housing and education are also included. Within the cultural dimension of social integration, the authors elaborate on the language competences of immigrants, the possibilities to develop them and their importance for full social integration. In dealing with the interactive dimension of social integration, various topics were raised such as building relations with the domestic population, participation in civic society, dealing with institutions, assistance from non-governmental organisations or the perception of the attitudes of majority society. The end of the chapter is devoted to the subjective identification of immigrants to the host country.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; trh práce; dimenze integrace; postoje společnosti

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; labour market; dimensions of integration; attitudes of Czech society
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Závěr. [Conclusion.]. / Robert Trbola, Hana Pořízková, Jiří Vyhlídal - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 252-266 (15 s.).

[ Trbola, Robert - Pořízková, Hana - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Kniha Sociální integrace přistěhovalců v České republice zachycuje poznatky o procesu sociální integrace, a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím sady více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v České republice. Zatímco v jednotlivých kapitolách knihy jsou prezentována zjištění o integraci jednotlivých skupin cizinců, které jsou vymezeny na základě jejich původu, v této závěrečné kapitole autoři referují o poznatcích, která se vztahují k celému souboru cizinců, s nimiž výzkumníci vedli rozhovory. Autoři ukazují hlavní společné rysy a také významná specifika procesu sociální integrace přistěhovalců v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The book Social Integration of Immigrants in the Czech Republic presents findings of a research project, including more than 250 qualitative interviews with immigrants living on a long-term basis in the Czech Republic. The main focus of the book is on the integration process, as viewed and experienced by immigrants themselves, with special attention paid to their inclusion in the labour market. While the book presents analysis of specific case studies of various groups of immigrants, which are defined on the basis of their origin, this concluding chapter reports on main findings related to the whole sample of interviewed immigrants, i.e. across the groups. It shows main common features and important specificities in the process of social integration of immigrants in the Czech Republic.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; trh práce; dimenze integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; labour market; dimensions of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Od znevýhodnění k privilegiím ľ imigrace z nových členských zemí EU. [From disadvantage to privileges ľ immigration from the new EU member states.]. / Jiří Vyhlídal - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 85-114 (30 s.).

[ Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Tato kapitola je věnována sociální integraci imigrantů pocházejících ze států označovaných souhrnně jako nové členské země EU. Jde o 10 zemí, které k EU přistoupily k 1. květnu 2004 a dvě další země, které se staly člensky´mi zeměmi k 1. lednu 2007. Je zde analyzován proces sociální integrace ve čtyřech zvolených dimenzích (strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační), a to za použití pojmů jako ekonomický, kulturní, sociální nebo lingvistický kapitál. Ukazuje se, že jak sám proces integrace, tak i jeho výsledek jsou do značné míry determinovány strukturou a celkovým množstvím různých druhů kapitálu, jaké jsou jednotliví aktéři schopni akumulovat.
 
Anotace v angličtině:  Presented chapter is devoted to the social integration of immigrants from countries known collectively as the new EU member states. This means the 10 countries that joined the EU on 1 May 2004 and two other countries that became Member States on 1 January 2007. Analysis is focused on the process of social integration in the four selected dimensions (structural, cultural, interactive and identification), and uses terms like economic, cultural, social or linguistic capital to describe the process. It appears that both the very process of the integration as well as its outcome is largely determined by the structure and overall volume of the different forms of capital the actors of integration possess.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; dimenze integrace; trh práce; proces integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; dimensions of integration; labour market; process of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální integrace přistěhovalců v České republice. [Social Integration of Immigrants in the Czech Republic.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, (eds.) - Praha: SLON, 2009. - 309 s. - ISBN 978-80-7419-023-0

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - (eds.) ]

Anotace:  Publikace zachycuje poznatky o procesu sociální integrace a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které představují samostatné kapitoly, vzniklých analytickým rozdělením přistěhovalců dle zemí původu. Každá z těchto případových studií věnuje pozornost sociální integraci dané skupiny v různých dimenzích tohoto procesu (strukturální, kulturní, interaktivní dimenze). Kniha rozkrývá řadu specifik jednotlivých skupiny, současné však ukazuje i společné rysy sociální integrace bez ohledu na původ přistěhovalců.
 
Anotace v angličtině:  The book presents findings of a research project, including more than 250 qualitative interviews with immigrants living on long-term basis in the Czech Republic. The main focus of the book is on integration process, as viewed and experienced by immigrants themselves, with special attention paid to their inclusion in the labour market. Various aspects in the integration process to the host society are discussed as several case studies of different groups of immigrants that are analysed on the basis of origin. Each case study elaborates on the social integration of a given group and different dimension of the process (structural, cultural, interactive dimensions). The book shows a number of specificities, but at the same time it identifies common features of social integration for immigrants regardless of their origin.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; integrace přistěhovalců; trh práce; dimenze integrace; výzkum; aspekty integračního procesu

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; integration of immigrants; labour market; dimensions of integration; research; aspects of integration process
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  Do RIV10 zadány jednotlivé kapitoly publikace (za r. 2009)
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT