Publikační činnost: 2014
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic [Koncepční rámec pro politiku aktivního stárnutí pro zaměstnanost v České republice]. / Lucie Vidovićová - Warsaw: Center for Social and Economic Research CASE, 2014. - 55 s. - (Studies and Analyses No.469)

[ Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Autorka prezentuje obecné posouzení situace starších pracovníků na trhu práce v České republice, začínající obecnějším přehledem demografické situace a zdůrazňujícím generační rozdíly mezi mladými a starými a staršími kohortami a řadu různých problémů i jejich řešení. Dále se zabývá dopadem nedávné ekonomické situace na úrovně zaměstnanosti a ukazuje, že oživení v oblasti zaměstnanosti ještě nezačalo a že dopad na starší pracovníky je (nejméně) dvojí: za prvé, pro starší pracovníky je velmi obtížné najít nové zaměstnání, jakmile jsou jednou nezaměstnaní; Za druhé, pokud jsou zaměstnáni, může pro ně být těžší zvládnout tlak na pracovní funkčnost a zvyšující se nároky na pracovišti. Popisuje Národní akční plán na podporu pozitivního stárnutí (2013-2017) a další příklady dobrých a převoditelných praxí, které řeší některé otázky aktivního stárnutí inovativním způsobem. Druhá část zkoumá problematiku zaměstnatelnosti, funkčnosti a managementu věku, jak ji vnímají někteří z klíčových aktérů. Zpráva se podrobněji vě
nuje tématu placené práce po odchodu do důchodu, která je považována za důležitou součást české ekonomiky, a to navzdory skutečnosti, že zaměstnávání značné skupiny starších pracovníků po odchodu do důchodu je nedeklarované. Samostatné podnikání a samostatná práce v pozdějším věku jsou další oblastí zaměstnanosti, jejíž význam v české ekonomice roste, i když to podle odborníků nelze považovat za bezproblémové řešení kariér v pozdějším věku. Poslední kapitola obrací pozornost na celoživotní vzdělávání starších pracovníků a jejich zvyšování kvalifikace/rekvalifikace. V závěrečné poznámce autorka zdůrazňuje potřebu řešit různorodost starší pracovní síly ve smyslu věku/generační příslušnosti, zdraví, socio-ekonomických a dalších charakteristik.
 
Anotace v angličtině:  The author presents a general assessment of the labour market situation of older workers in the Czech Republic, starting with a more general overview of the demographic situation and emphasizing the generational differences among the young-old and older cohorts, underlying a number of different problems as well as solutions. Further in the paper she addresses the impact of the recent economic situation on employment levels, showing that the recovery in terms of employment has not yet begun and that the impact on older workers is (at least) two-fold: firstly, for older workers it is very difficult to find a new job once unemployed; secondly, if employed, the pressure on workability and the increasing demands of workplaces may be harder to bear for the older the worker. She describes a National Action Plan Supporting Positive Ageing (2013-2017) and other examples of good and transferable praxes which address some of the active ageing issues in an innovative way. The second part of this report examines the issue
s of employability, workability and age-management as perceived by some of the key actors. The report goes into greater detail on the topic of paid work after retirement, which is considered an important part of the Czech economy, despite the fact that the employment of sizable groups of older workers after retirement is undeclared. Self-entrepreneurship and independent work in later life are another realm of employment that is increasing in importance in the Czech economy; however, as consulted experts argue, it is not to be taken as an unproblematic solution to late-life careers. In the last chapter the author turns her attention to the lifelong learning of older workers and to their up-skilling/retraining. In the concluding remarks, she reemphasizes the need to address the heterogeneity of the older workforce, in the sense of age/generational affiliation, health, socio-economic and other characteristics.
Klíčová slova: pracovníci starší; trh práce; vzdělávání celoživotní; stárnutí aktivní; důchodci pracující; odbory; podnikání soukromé; dobré praxe; placená práce po odchodu do důchodu; cílové skupiny

Klíčová slova v angličtině: older workers; labour market; lifelong learning; active ageing; self-entrepreneurship; trade unions; good practice; paid work after retirement; focus groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  EAN 9788371786020
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Reluctant support to lone parents in the Czech Republic [Váhavá podpora osamělým rodičům v České republice]. / Věra Kuchařová - 2015.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Support to lone parents : EUR, France, 21-22 October 2015, Externí odkaz
Anotace:  Neúplné rodiny v současné době představují přibližně 7 % všech typů domácností v ČR a mezi domácnostmi rodin je asi desetina neúplných rodin (s jedním rodičem) se závislými dětmi. Neúplné rodiny jsou značně heterogenní sociální kategorie, jsou ve větší míře ohroženy chudobou. Politiky podporující osamělé rodiče. Aktivní politika zaměstnanosti. Sociální ochrana a rodinná politika. Daňové úlevy a bonusy. Hlavní politické otázky, které jsou v poslední době v ČR diskutovány. Důležitá role nevládních organizací - příklady dobré praxe. Přenositelnost osvědčených postupů. Závěry a doporučení.
 
Anotace v angličtině:  One-parent families currently represent approximately 7 % of all types of households in the Czech Republic, and among family households about one tenth are one-parent families with dependent children. One-parent families are a markedly heterogeneous social category. One-parent families are to a greater extent at risk of poverty. Policies supporting lone parents. Active employment policy. Social protection and family policy. Tax deductions and bonuses. The main policy issues that are being recently discussed in the Czech Republic. Important role of NGOs ľ examples of good practices. Transferability of the good practices. Recommendations and conclusions.
Klíčová slova: politika rodinná; rodina neúplná; podpora sociální; sladění pracovního a rodinného života; organizace neziskové; činnost dobrovolná; dobré praxe

Klíčová slova v angličtině: family policy; lone parents; lone-parent family; social support; reconciliation of family and work life; voluntary activity; non-profit organizations; good practices
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  viz uložené 1931
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT