Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. [Non-contributory periods in pension systems of selected European countries.]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 51 s. - ISBN 978-80-87007-94-5

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Princip pojištění (ekvivalence) se odráží ve vztahu mezi pojistným a dávkou. Princip solidarity, kterým se tento vztah porušuje, je v důchodovém systému vyjádřen mimo jiné zápočtem náhradních dob pojištění. Ty se týkají období, po které nebylo placeno pojistné, avšak přesto se berou v úvahu při stanovení důchodových nároků. Studie se věnuje srovnání náhradních dob pojištění ve vybraných evropských zemích a přináší přehled základních, státem spravovaných pilířů. Základními zdroji informací byli zejména národní legislativa v daných státech, informace ze srovnávacích tabulek MISSOC, informace ze stránek příslušných nositelů pojištění a provedené doplňkové šetření s národními experty. Studie přináší přehled dostupných informací o těchto dobách ve vybraných evropských státech a doporučuje řešení pro reformu českého důchodového systému. Přináší přehled trendů v této oblasti ve vybraných evropských zemích.a srovnání dostupných statistických informací mezi ČR a vybranými evropskými zeměmi.
 
Anotace v angličtině:  The principle of insurance (equivalence) is expressed in terms of the relationship between insurance paid and the benefit obtained. The principle of solidarity with regard to the pension system is expressed among others non-contributory periods. A non-contributory period consists of a period of time in which pension entitlements are funded without contributions being paid by the individual. The study focuses on an international comparison of non-contributory periods in selected European countries and also provides a summary of first pillar pension schemes. The study is based on questionnaires completed by national experts (MISSOCs correspondents), an analysis of basic relevant legislation and on information obtained from pension institutions in the countries surveyed. The study provides a summary of the ways in which the countries concerned deal with non-contributory periods and puts forward recommendations for Czech pension reform. It also provides a survey of current trends in restricting the consideration
of non-contributory periods. The study provides a comparison of statistical information from the Czech Republic and selected European countries.
Klíčová slova: systém penzijní; doby nepříspěvkové; srovnání mezinárodní; základní pilíř penzijního systému

Klíčová slova v angličtině: pension system; non-contributory periods; international comparison; first pillar of pension schemes
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích. [Taking child care periods into account in the pension systems and its effect on pension entitlement and pension amount in selected European countries.]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 39 s. - ISBN 978-80-87007-91-4

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Doba péče o dítě je nejvýznamnější náhradní dobou pojištění v českém důchodovém systému. Zohlednění dob výchovy dětí má (nejen) v českém důchodovém systému dlouholetou tradici, kdy je péče o dítě považována za nevýdělečnou činnost prospěšnou pro společnost a případné omezení jejich započítávání by určitě bylo politicky citlivou otázkou. Studie vycházela z dotazníkového šetření, ve kterém byli osloveni národní experti (korespondenti MISSOCu), ze závěrečné zprávy ze semináře v Mondorf-les-Bains 18. března 2005, který se věnoval projednání problematiky zohledňování dob výchovy dítěte pro stanovení výše starobních důchodů a její případné úpravě koordinačními pravidly, z analýzy národních legislativ a sekundární analýzy dostupné zahraniční literatury. Studie přináší základní přehled, jak je problematika zohlednění dob výchovy dětí v důchodových systémech řešena v ostatních evropských zemích a možné náměty pro uvažovanou důchodovou reformu. Navrhuje řešení, jak se se zohledněním náhradních dob vypořádat v rámci důc
hodového systému ČR.
 
Anotace v angličtině:  The child care period is the most significant non-contributory period recognised in the Czech pension system. Taking child care periods into account in the pension system has a long tradition in the Czech pension system amongst several others. Child care periods are considered to be a non-earning period which benefits society as a whole and restricting or annulling their inclusion would be a politically sensitive issue. This study is based on questionnaires completed by national experts (MISSOCs correspondents), the final report of the Mondorf-les-Bains seminar and a legal analysis of basic legislation in selected countries. The study provides both a summary of the issue with regard to the pension schemes of selected countries and suggestions for Czech pension reform and goes on to propose particular solutions and recommendations pertaining to the current situation with regard to the Czech pension system.
Klíčová slova: doby nepříspěvkové; doba péče o děti; doba započitatelná; systém penzijní; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: child care period; pension system; non-contributory periods; international comparison; countable period
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zohlednění dob výchovy dětí v důchodových systémech. [Child care periods ľ taking into account in pension systems.]. / Martin Holub - In: Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 18 s..

[ Holub, Martin ]

Akce: Praha, 15.12.2008, CST Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek přináší přehled forem zohlednění dob výchovy dětí v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Doba péče o dítě je nejvýznamnější náhradní dobou pojištění v českém důchodovém systému. Zohlednění dob výchovy dětí má (nejen) v českém důchodovém systému dlouholetou tradici, kdy je péče o dítě považována za nevýdělečnou činnost prospěšnou pro společnost . Příspěvek vychází z dotazníkového šetření mezi národními experty a z analýzy národních legislativ. Příspěvek obsahuje základní přehled, jak je problematika zohlednění dob výchovy dětí v důchodových systémech řešena v ostatních evropských zemích a možné náměty pro uvažovanou důchodovou reformu. Navrhuje řešení jak se ze zohledněním náhradních dob vypořádat v rámci důchodového systému ČR.
 
Anotace v angličtině:  This paper on comparing child care periods brings survey as these periods are taken into account in pension schemes in selected European countries. The child care period is the most significant non-contributory period recognised in the Czech pension system. Taking child care periods into account in the pension system has a long tradition in the Czech pension system amongst several others. Child care periods are considered to be a non-earning period which benefits society as a whole. This paper is based on questionnaires completed by national experts and a legal analysis of basic legislation in selected countries. The paper provides both a summary of the issue with regard to the pension schemes of selected countries and suggestions for Czech pension reform and goes on to propose particular solutions and recommendations pertaining to the current situation with regard to the Czech pension system.
Klíčová slova: doby nepříspěvkové; doba péče o děti; systém penzijní; komparace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: child care period; pension system; non-contributory periods; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: Do 1496
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Nepříspěvkové doby pojištění - významný prvek české důchodové reformy. [Non-contributory periods ľ a significant element of the Czech pension reform.]. / Martin Holub - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 57, č. 4 (2009), s. 471ľ494 (24 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Článek se zaměřuje na detailní analýzu nepříspěvkových dob v českém penzijním systému a jejich dopad na rovnováhu penzijního systému a mikro- a makro- ekonomické souvislosti. Rozsah nepříspěvkových dob, uvažovaných v penzijním systému, představuje jednu z teoretických možností parametrických změn v systému penzijního pojištění. Studie prezentuje první přesná data, založená na unikátních individuálních údajích o pojištěných osobách. Analýza ukazuje, že nepříspěvkové doby jsou významným prvkem českého penzijního systému a představují 22,4 % z celkové doby pojištění. Průměrné trvání nepříspěvkových dob u stávajících penzistů je 8,7 roku.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on detailed analysis of non-contributory periods in the Czech pension system and their impact on pension system balance and micro and macro economic connections. The extent of non-contributory periods considered in the pension system represents one of the theoretical possibilities of parametric changes to the pension insurance system. The study presents the first accurate figures, based on unique individual data on insured persons. The analysis reveals that non-contributory periods are a significant element of Czech pension system amounting to 22,4 % of the total insurance period. The average duration of non-contributory periods for current pensioners is 8.7 years.
Klíčová slova: ČR; doba pojištění; zab. důchodové; reforma důchodová; doba započitatelná; doby nepříspěvkové; solidarita

Klíčová slova v angličtině: non-contributory periods; pension scheme; social insurance; pension reform; principle of equivalence; principle of solidarity
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Výchova dětí v kontextu vybraných důchodových systémů [The child care in context of chosen pension schemes.]. / Martin Holub - 2009.

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší mezinárodní srovnání způsobu zohlednění péče o dítě ve vybraných zahraničních důchodových systémech, důsledky různých způsobů zohlednění na výši důchodové dávky a doporučení pro reformu českého důchodového systému. Doba péče o dítě je nejvýznamnější náhradní dobou pojištění uplatňovanou v rámci českého důchodového systému a toto zohlednění má poměrně dlouhou tradici, kdy je zohlednění této doby jako náhradní doby pojištění chápáno jako celospolečenské ocenění této, pro společnost v jistém slova smyslu přínosné činnosti. Z toho důvodu mohou být návrhy na její omezení politicky velmi citlivou otázkou.
 
Anotace v angličtině:  This international study on comparing child care (as taken into account in pension schemes in selected European countries) and its effect on pension entitlement and the amount of pension obtained provides both a summary of the issue with regard to the pension schemes of selected countries and suggestions for Czech pension reform and goes on to propose particular solutions and recommendations pertaining to the current situation with regard to the Czech pension system. The child care period is the most significant non-contributory period recognised in the Czech pension system. Taking child care periods into account in the pension system has a long tradition in the Czech pension system amongst several others. Child care periods are considered to be a non-earning period which benefits society as a whole and restricting or annulling their inclusion would be a politically sensitive issue.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby nepříspěvkové; doba péče o děti; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; child care period; non-contributory periods; countable period; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu; HR172/08 - Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění
Poznámka:  In: Demografie.info, 2009. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1537
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT