Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Alternativní formy podpory rodin s dětmi v důchodových systémech. [Alternative forms of support for families with children provided by pension systems.]. / Martin Holub - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 28 s.

[ Holub, Martin ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Tento příspěvek, který se zamýšlí nad alternativními formami podpory rodin s dětmi v důchodových systémech, poskytuje přehled různých teoretických způsobů, kterými se mohou doby péče o dítě započítávat v rámci penzijního systému. Zohlednění doby péče o dítě spolu s různými dalšími sociálními otázkami v rámci důchodového systému má v ČR dlouhou tradici. Doby péče o dítě jsou považovány za nevýdělečná období, která prospívají společnosti jako celku. V současné době se vyhodnocují nové přístupy, zaměřené na podporu rodin s dětmi prostřednictvím důchodového systému. Příspěvek poskytuje jak přehled problematiky s ohledem na praktičnost vůči českému penzijnímu schématu, tak i návrhy pro českou penzijní reformu, a dále navrhuje specifická řešení a doporučení týkající se aktuální situace v rámci českého penzijního systému.
 
Anotace v angličtině:  This paper, which considers alternative forms of support for families with children provided by pension systems, offers an overview of various theoretical ways in which child care periods might be taken into account within the pension system. The consideration of child care periods, along with various other social issues, within the pension system enjoys a long tradition in the Czech Republic. Child care periods are considered to be a non-earning period which benefits society as a whole. Currently, new approaches aimed at supporting families with children via the pension system are being explored. The paper provides both a summary of the issue with regard to practicability vis a vis the Czech pension scheme and suggestions for Czech pension reform and goes on to propose specific solutions and recommendations pertaining to the current state of affairs within the Czech pension system.
Klíčová slova: politika rodinná; doba započitatelná; zab. důchodové; reforma; asignace pojistného; CPAYG; doby výchovy dětí

Klíčová slova v angličtině: family policy; countable period; pension insurance; reform; assignation of insurance; CPAYG; child care periods
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1522/1
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? I. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  V současných debatách o způsobu a možnostech důchodové reformy v ČR se objevují návrhy na zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích jejich rodičů. V následujícím textu autor analyzuje jednotlivé reformní návrhy a (ne)možnosti jejich realizace. Článek se pokouší podat přehled silných a slabých stránek jednotlivých konceptů, které se snaží různými způsoby zohlednit počet vychovaných dětí ve výši důchodové dávky.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568a
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? II. / Martin Holub - 2010. - 5 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek navazuje na 1. část analýzy o možnostech a způsobech zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích rodičů. Text pokračuje v analýze konceptu CPAYG a rozebírá konkrétní předložený návrh jeho realizace v podmínkách ČR. Autor se dále věnuje analýze asignace pojistného.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568b
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? III. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek je pokračováním a shrnutím analýz (I. a II.), které se věnovaly vztahům a závislostem mezi počtem vychovaných dětí a parametry důchodového systému. Po té, co byl představen koncept CPAYG a koncept asignace pojistného, se závěrečný text věnuje možnosti závislosti výše pojistné sazby na počtu vychovaných dětí v podmínkách ČR.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568c
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT