Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana. / Ludvík Michalička, Jana Vavrečková, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 1999. - 53 s.

[ Michalička, Ludvík - Vavrečková, Jana - Severová, Simona ]

Klíčová slova: domácnosti; domácnosti nízkopříjmové; příjmy minimální; ochrana sociální
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Percepce chudoby a sociální dostatečnosti českých domácností. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 4 (2003), s. 8-11.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Cílem terénního šetření bylo zjištění míry subjektivní chudoby mezi českými domácnostmi ve vztahu k velikosti, příjmové úrovni a typu domácnosti, počtu ekonomicky aktivních členů domácnosti, sociodemografickým charakteristikám a velikosti obce.
Klíčová slova: ČR; chudoba; domácnosti; domácnosti nízkopříjmové; sociologie rodiny; příjmy-domácnosti

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; households; low incomes; sociology of a family; income of households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 1996 - 2000 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001 (analysis of family budgets statistics).]. / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 56 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit obecnější a dlouhodobější trendy v redistribuci prostřednictvím dávek sociálního zabezpečení v České republice v letech 1996-2000 na základě analýzy dat Statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu. Analýza je provedena podle typů rodinných domácností a podle příjmové úrovně domácností; věnuje pozornost vývoji reálné výše sociálních příjmů, vývoji jejich cílenosti do různých skupin a podle jejich přínosu k celkovým příjmům těchto skupin. Přitom posuzujeme roli systému sociálních dávek zejména z hlediska sociální ochrany příjmů a životního standardu domácností s nízkými příjmy. Výsledky ukazují na dlouhodobý nárůst reálné výše celkových sociálních příjmů i jejich přínosu k příjmům domácností - což je zejména vlivem nárůstu důchodů (narostl počet vyplácených mj. i předčasných důchodů).
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study was to evaluate the more general and long-term trends in redistribution through social security transfers in the Czech Republic in years 1996-2000, based on the analysis of Family budget surveys data (Czech Statistical Office). The analysis was outlined according the family types of households and their income level; attention is paid to the dynamic of the real level of social transfers, their targeting and their contribution to the total incomes of the households. Doing that we consider the role of social benefits to protect the income and living standard of low-income households. The results show that the real value of total social benefits and their share in total incomes of families increased - due to the increase of pensions (mainly the number of the beneficiaries including early retirement pensioners increased). On the other hand children related benefits decreased.
Klíčová slova: dávky sociální; domácnosti nízkopříjmové; minimum životní; rozpočet rodinný; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum; family budget; stabdard of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2001 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 39 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie navazuje na výzkumnou zprávu "Domácnosti a sociální dávky v letech 1996- 2000 (analýza statistik rodinných účtů), VÚPSV Brno 2002". Cílem studie je ukázat změny v oblasti příjmů a roli sociálních dávek včetně jejich dopadu na životní standard jednotlivých typů domácností v letech 2000 a 2001. Data o vývoji peněžních příjmů domácností za rok 2001 ukazují, že se oproti roku 2000 celková příjmová situace domácností (v reálných příjmech) zlepšila. Naopak reálné příjmy domácností s minimálními příjmy a nezaopatřenými dětmi mírně poklesly. Reálný nárůst pracovních příjmů byl rozhodujícím faktorem pro příznivý vývoj kupní síly domácností s ekonomicky aktivními členy. Prokazují to jak makroekonomická data, tak i vývoj ukazatelů na mikroúrovni (statistika rodinných účtů).
 
Anotace v angličtině:  The study is linked to the previous research report "Households and Social Benefits in 1996 - 2000 (Analysis of the Household Budget Survey)", VÚPSV Brno 2002. The aim of the present study is to show the changes in in-comes and the role of social benefits including the impact of social transfers on the living standard of the indivi-dual types of households in 2000 and 2001. Data on household´s real incomes for the whole year 2001 have shown that, compared with 2000, the total inco-mes of households has improved, except households with lowest incomes with dependent children. Real growth of earnings was the decisive contributing factor for the favourable development of the purchasing power of households consisting from the economicaly active members. This statement can be supported both by macro-economic data and by the trends in selected indicators at microlevel ( Household Budget Survey). At the same time all types of household faced a slight decrease or stagnation of social incomes, probably due to the decre
a-sing real level of the subsistence minimum (measured with respect to the costs of living) and consequently of the benefits assigned to children. On the other hand pensions grew in real terms, even less than wages.
Klíčová slova: dávky sociální; domácnosti nízkopříjmové; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky (shrnující přehledová zpráva). [Low-income households and social benefits (summary report)]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Účelem zprávy je konfrontovat různé zdroje dat a poskytnout tak co možná plastický obraz o skupinách populace s nízkými příjmy a význam systémů sociálních dávek pro tyto skupiny z hlediska kompenzace jejich nedostatečných příjmů. Zpráva zahrnuje: 1 Analýzy domácností a jejich příjmů podle Statistik rodinných účtů za roky 1996-2001, s důrazem na domácnosti s nízkými příjmy. 2 Analýzu vybraných údajů ze Šetření sociální situace domácností v roce 2001 se zaměřením na chudé domácnosti. 3 Analýzu domácností s nízkými příjmy podle jednorázového šetření na referátech sociální péče v roce 2002 a podle statistik příjemců dávek státní sociální podpory. 4 Mezinárodní srovnání statistických šetření i administrativních údajů o příjemcích dávek. Zpráva ukazuje, že v důsledku reálného i relativního zaostání vývoje životního minima za vývojem mezd a v důsledku růstu diferenciace postavení na trhu práce se v druhé polovině devadesátých let mírně zhoršila relativní pozice domácností s nejnižšími příjmy oproti ostatním domá
cnostem.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of the report is to confront the various data sources to provide the most possible illustrative picture about the groups of population with low incomes and about the impacts of social benefit systems on these groups. The report includes: 1 Analyses of households incomes according to Family Budget Surveys in years 1996-2001 with focus on low income households. 2 Analysis of selected data from Social Situation Survey from 2001 with focus on the poor households. 3 Analysis of social assistance benefit recipients from 2002 as well as analysis of recipients of state social support benefits. 4 International comparisons of statistical as well as of administrative data. The report show that the relative position of low income households to the other households worsened in the second half of nineties due to the slower lagging of the level of minimum subsistence behind the wage development and due to the differentiation of labour market position.
Klíčová slova: domácnosti nízkopříjmové; situace sociální; šetření; efektivnost; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: low - income households; social situation survey; effectiveness of social benefit system
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Česká rodina a sociální dávky. [Czech family and social benefits]. / Tomáš Sirovátka, Mirka Wildmannová, Andrea Bubnová - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 8, č. 2 (2000), s. 8-12.

[ Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea ]

Anotace:  Stať se zabývá funkcí rodinných dávek v ČR v letech 1989-1999.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the functions of fanmily related benefits in the Czech Republic in years 1989-1999.
Klíčová slova: ČR; podpora sociální; přídavky rodinné; daně; příjmy-domácnosti; deti; domácnosti nízkopříjmové; úroveň životní; rodina neúplná

Klíčová slova v angličtině: CR; social support; family allowances; taxes; income of households; children; low income; standard of living; one parent family
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Využít databáze příjemců dávek sociální péče k monitorování chudoby. [How to use the database of social assistance benefits recipients for poverty monitoring.]. / Tomáš Sirovátka, Robert Trbola - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - ISSN - - ISSN 0962 - Roč. 29, č. 5 (2003), s. 10 - 12.

[ Sirovátka, Tomáš - Trbola, Robert ]

Anotace:  Stať o možnostech využití údajů z databází vybraných sociálních referátů k analýze problému chudoby je shrnutím poznatků z výzkumné zprávy äPříjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô, v níž analýza předkládá data z 28 lokalit různých velikostních typů s přiměřeným zastoupením lokalit s rozdílnou mírou nezaměstnanosti. Tato je studie podkladem pro dlouhodobý záměr projektu, jímž je vytvoření předpokladů pro periodické sledování takových charakteristik populace příjemců dávek sociální péče jako jsou jejich počty a struktura, délka evidence v systému dávek, struktura jejich příjmů apod. Odborný článek dále pojednává o průběžných výstupech shora uvedeného projektu.
 
Anotace v angličtině:  The article refers to the outcomes of the project ôRecipients of social assistance benefits: numbers, structure, incomes (Evidence based on database files of social departments) - Report on research project äMonitoring of Povertyô. It reflects the possibility how to use the databases of the social administration offices to analyse the issue of poverty. Analysis is based on the data from 28 localities of different size and different unemployment rates. At the same time the study creates the basis for the long-term project, which aims to set preconditions for monitoring the numbers and structure of the clients of social benefit scheme, duration of their evidence in the scheme, their incomes etc.
Klíčová slova: ČR; chudoba; příjmy-domácnosti; rodina; domácnosti nízkopříjmové; příjmy sociální; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income of households; family; low income; social income; clients of social benefit scheme
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady na bydlení českých domácností. : Studie k ochranným funkcím životního minima. [Housing Costs of Czech Households. : Study on Subsistence Minimum Protective Functions.]. / Miroslava Obadalová, Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2000. - 83 s.

[ Obadalová, Miroslava - Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je rozdělena do tří samostatných částí. 1. část je věnována vývoji výše a struktury nákladů na bydlení v nájemních bytech domácností důchodců a zaměstnanců v období let 1989 až 1998 a jejich vzájemnému srovnání. 2. část popisuje úroveň a strukturu výdajů na bydlení v ČR z různých úhlů pohledu. 3. část se zabývá problematikou bydlení domácností oficiálně chudých domácností.
 
Anotace v angličtině:  The study is divided into three independent parts. The first part is addicted to the trend of housing cost amount and structure in rented flats in pensioners' and employees' households in 1989 - 1998 and their comparison. The second part concentrates on the housing cost analysis in households of basic and supplementary describes housing expenditures in the Czech Republic from different corners. The third part deals with the housing issue of officially poor households.
Klíčová slova: výdaje-domácnosti; vádaje na bydlení; domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; domácnosti nízkopříjmové

Klíčová slova v angličtině: housing expenditure; households of pensioners; households of employees; poor households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IBS7028004 - Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima [Verification of the objective content and design of living and subsistence minimum]. / Jan Vlach, Ivo Baštýř, Simona Severová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 242 s. - ISBN 978-80-7416-202-2

[ Vlach, Jan - Baštýř, Ivo - Severová, Simona ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie shrnuje a) metodické přístupy rozborů a hodnocení, shromážděných kvalitativních a kvantitaČtivních informací (dosavadní právní úpravy, číselné údaje, zejména ze statistiky rodinných účtů) v oblasti spotřebních vydání nízkopříjmových domácností ohrožených chudobou, b) vyhodnocení zásadních koncepčních změn ve struktuře a konstrukci životního minima uplatňovaných od počátku roku 2007, zvláštní pozornost věnuje výhodám a negativům samostatného režimu sociální pomoci v oblasti bydlení, c) výstupy minimalizačních rozborů empirických údajů spotřebních vydání na výživu a ostatní okruhy základních osobních potřeb.
 
Anotace v angličtině:  The monograph summarizes a) methodical approaches of analysis and evaluation of collected qualitative and quantitative information (existing legislation, the numeric data, especially from the Household Budget Survey) in the consumption expenditures of low-income households threatened by poverty, b) Evaluation the fundamental conceptual changes in the structure and design of the subsistence minimum applied from the beginning of 2007; particular attention is paid to the advantages and disadvantages of a separate mode the social assistance in housing, c) outputs of minimization empirical data analysis of consumption expenditures on nutrition and other basic personal needs.
Klíčová slova: minimum životní; minimum existenční; referenční hodnoty pro příjem živin; domácnosti nízkopříjmové; výdaje spotřební

Klíčová slova v angličtině: living minimum; subsistence minimum; reference values for nutrient intake; low-income households; consumer spending
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010065 Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT