Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná studie navazuje na předchozí obdobné výzkumné studie zpracované VÚPSV. Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let 2000 - 2005 a jejich srovnání s předchozím obdobím. Analýza je provedena podle jednotlivých typů domácností (domácnosti celkem a domácnosti s minimálními příjmy) Statistiky rodinných účtů a šetření Mikrocenzus nebo EU-SILC. Třídící charakteristikou pro zařazení domácnosti je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti nebo na spotřební jednotku. Pro analýzu jsou taktéž použita data o příjemcích sociálního příplatku za roky 2000 až 2005.
 
Anotace v angličtině:  This research is linked to the previous similar studies elaborated by RILSA. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and social benefits during the given period 2000 - 2005 as well as to compare the mentioned features with previous period. The analysis is outlined according to the family type of households (all households and low-income households), Household Budget Survey and Microcensus or EU-SILC research. A net money income per person in household or per ôequivalencyö is the main attribute of households sorting characteristics. Data on the social supplementĺs beneficiaries (state social benefits) from 2000 to 2003 are also used to complete this analysis.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; šetření; mikrocenzus; příjmy-domácnosti; systém sociálního zabezpečení; dávky sociální; příjemci sociálních dávek; minimum životní; domácnosti s dětmi

Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 - 2009. [Trends in icomes, expenditure and consumpČtion of low-income households with children according Household Budget Survey during 2006 - 2009.]. / Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 72 s. - ISBN 978-80-7416-068-4

[ Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit informace o příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy v ČR na základě dat ze šetření Statistika rodinných účtů (2006-2009), a to především v těchto směrech: a) prezentovat trendy a tendence vývoje vydání domácností s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání, především vydání v oblasti potravin a bydlení; b) analyzovat faktory, které souvisí s výše uvedeným vývojem; c) získat poučení o životní situaci, zejména trendech v možnostech spotřeby a životního standardu domácností s nízkými příjmy a nezaopatřenými dětmi mezi roky 2006 až 2009. Ve sledovaném období nedošlo k výraznému poklesu vydání domácností s nízkými příjmy. Prohlubuje se však zaostávání standardu vydání mezi domácnostmi s nízkými příjmy a domácnostmi celkem. Analýza ukázala na relativně významný nárůst vydání domácností s nízkými příjmy na bydlení.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to analyze data on incomes, expenditure and consumpČtion of low-income households in the CR, based on data Household Budget Survey , above all in these respects: a) present trends and tendencies of development of household expenditures with a closer look at the evolution of consumer expenditure, especially in part of food and housing; b) analyze the factors related to the above development; c) obtain information about the living situation, in particular, trends in consumption opportunities and living standards of low income households and dependent children between the years 2006 to 2009. In the period under review there was not a significant decline of expenditures of low income households. Increases the gap between standard expenditure of low-income households and households total. Analysis showed a relatively significant increase of expenditure on housing of households with low income.
Klíčová slova: domácnosti; domácnosti s dětmi; příjmy; příjmy nízké; výdaje; spotřeba

Klíčová slova v angličtině: households; households with children; low - income households; incomes; expenditure; consumption
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT