Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-zdravotní služby, poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu. [Health-social services for clients of nursery departments in pensioners´ houses and in institutes for long-term patients according to their social situation and health condition.]. / Anna Červenková, Daniela Bruthansová, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2006. - 85 s. - ISBN 80-87007-35-2

[ Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Stárnutí populace je celosvětovým jevem. Především jde o ekonomicky vyspělé země, Českou republiku nevyjímaje. V důsledku nepříznivých demografických trendů narůstá potřeba kapacity lůžek ošetřovatelské a následné péče a to jak v domovech důchodců (od 1. 1.2007 domovech pro seniory), tak v resortu zdravotnictví. Předmětem práce je porovnání struktury pacientů/klientů podle věku a diagnóz u obou typů zařízení, rozbor stávajícího systému financování a návrh na jeho zlepšení.
 
Anotace v angličtině:  The ageing of population is a world-wide problem, especially in high developed countries including Czech Republic. Due to unfavourable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in pensioners´ houses and health institutes (hospitals) for long-term patients. This work compares the age and diagnosis structure of patients/clients in both types of establishments, compares also the present financing system and proposes renewing it.
Klíčová slova: služby zdravotní; služby sociální; péče dlouhodobá; péče ošetřovatelská; domovy pro seniory; ústavy dlouhodobé péče

Klíčová slova v angličtině: health services; social services; long-term patients; nursing and after-care beds; pensioners´ houses; health institutes for long-term patients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče. [Certain problems of financing of social and health bed care.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: The XIIth International Conference .Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. - ISBN 978-80-245-1188-7. - nestr. (9 s.) - CD.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Akce: Praha, 13.-14.4.2007, EUR
Anotace:  Stárnutí populace představuje celosvětový jev. Nárůst podílu starých osob v populaci je zvláště patrný v ekonomicky vyspělých evropských zemích. V důsledku nepříznivého demografického vývoje roste potřeba kapacity lůžek ošetřovatelské následné péče jak v domovech pro seniory, tak i v léčebnách dlouhodobě nemocných. Ačkoli věková struktura, základní diagnózy a úroveň samoobsluhy klientů jsou v obou typech zařízení podobné, ekonomické a personální podmínky ošetřovatelské péče se značně liší. V léčebnách dlouhodobě nemocných hradí zdravotní pojišťovny téměř všechnu péči (zdravotní i sociální). Finanční spoluúčast pacienta neexistuje. Naproti tomu v domovech pro seniory zdravotní pojišťovny pouze nepatrně přispívají na zdravotní péči a domovy ošetřovatelskou péči financují z běžného rozpočtu, tj. na úkor sociálních služeb. Doporučení: Zavést v obou typech zařízení vícezdrojové financování s účastí zdravotních pojišťoven, státu a pacientů/klientů.
 
Anotace v angličtině:  The ageing of population is a world-wide problem, especially in high developed countries. Due to unfavourable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in homes for ageing people and health institutes (hospitals) for long-term patients. However the age structure, the basic diagnoses and the level of self-sufficiency of patients/clients of both types of institutions are essentially similar, economical and personal conditions of nursery care offered in the two types of institutions are very different. In institutes for long-term patients health insurance companies pay almost for all the care (medical and social). Financial participation of patient does not exist. On the other hand the health insurance companies give to houses for ageing people only a tiny contribution on the health care and the pensioners houses mostly finance the nursery care from the current budget i.e. at the expense of social services. Recommendations for future: To finance services in these institutions from multiple sources with participation of health insurance companies, government and patients/clients.
Klíčová slova: senioři; staří; stárnutí; péče zdravotní; služby pečovatelská; domovy pro seniory; financování

Klíčová slova v angličtině: the elderly; ageing of population; health care; nursery care; homes for ageing people; financing from multiple sources
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik poznámek k lůžkové péči o seniory v regionech ČR. [Several remarks on bed care of senior citizens in Czech Republic according to regional differences.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: Regiony - Měsíčník krajů, měst, obcí pro rozvoj regionů, podnikání a turistického ruchu. - ISSN 1802-6672 - Roč. 1, č. 10 (2007), s. 39-41 (3 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Anotace:  Demografický vývoj v České republice ukazuje na nezadržitelné stárnutí populace. Díky pokrokům v medicíně a změně životního stylu roste průměrný věk, a tak se v populaci zvyšuje podíl seniorů (osob nad 65 let). V této skupině pak narůstá i počet velmi starých osob (85 let a více). Přestože řada seniorů zůstává soběstačná i do poměrně vysokého věku a není tudíž odkázána na ústavní péči, společnost se neobejde bez dostatečné zdravotně sociální lůžkové kapacity.
 
Anotace v angličtině:  Demographic development in the Czech Republic shows inevitable aging of population. Thanks to medical advances and lifestyle changes the average age is increasing and senior citizens (age 65 and over) are becoming an increasingly large part of the population. In this group the number of very old people (age 85 and over) is especially increasing. Despite the fact that many senior citizens remain self-sufficient even until rather old age and do not therefore need institutionalized care, the need for social-health bed capacity will be further increasing.
Klíčová slova: senioři; domovy pro seniory; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: seniors; houses for seniors; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rozbor neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r. 2001. [The analysis of noninvestment expenditure in residential facilities in 2001.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2002. - 16 s.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Nejvýznamnější otázkou nově připravovaného systému sociálních služeb je otázka jejich financování. V rámci projektu byla věnována pozornost struktuře neinvestičních nákladů v domovech důchodců a v ústavech sociální péče. Důraz byl položen na to, zda je výše průměrných neinvestičních výdajů v přepočtu na 1 klienta závislá na tom, zda zřizovatelem zařízení je okresní úřad, obec nebo nestátní nezisková organizace a na to, zda se s rostoucí velikosti zařízení snižuje výše průměrných neinvestičních výdajů v přepočtu na 1 klienta.
 
Anotace v angličtině:  The issue of social services financing is the most important question in a newly prepared system. Within the project the attention was paid to a noninvestment expenditure structure in homes for the elderly and social care facilities. Stress was put on that an amount of average noninvestment expenditure per one client depends on that fact that a founder of a facility is a district authority, a community or a non state non-profit organization. It was also analysed if a growing capacity of a facility decreases the amount of average noninvestment expenditure per one client.
Klíčová slova: služby sociální; systém; financování; péče ústavní; domovy pro seniory

Klíčová slova v angličtině: social services; social services system; financing of social services; institutional care; houses for seniors
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Systém financování domovů pro seniory v České republice. / Ladislav Průša - In: Péče o seniory v České republice a Rakousku : Sborník z konference. - Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2010. - 4 s. .

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Tábor, 18.3.2010, EUR
Anotace:  Výdaje na sociální služby. Struktura příjemců příspěvku na péči. Možné přístupy a kritéria hodnocení efektivnosti financování sociálních služeb.
Klíčová slova: služby sociální; senioři; domovy pro seniory; financování; výdaje sociální; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: social services; seniors; homes for seniors; financing; care allowance; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1548
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT