Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: the half-way house case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 41 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  V této zprávě prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro naplnění dlouhodobého cíle projektu " Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Cílem tohoto projektu je porozumět standardům, jež zákonné úpravy standardů sociálních služeb, a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobé sledování vlivu státní politiky sociálních služeb na kulturu a kvalitu služeb Domů na půli cesty (DPC). Výzkum je koncipována jako případová studie vybraného Domu na půli cesty. První fáze případové studie proběhla v roce 2001, kdy jsme standardy kvality identifikovali a interpretovali především na základě interview s řadovými i vedoucími pracovníky služby. V roce 2002 případová studie pokračovala výzkumem klientů daného DPC. Vycházeli jsme ze stejných klíčových pojmů - standardy kvality, kultura organizace, dilemata v přístupech - přičemž jsme předpokládali, že z hlediska klientů budou nabývat jiných významů.
 
Anotace v angličtině:  This report gives an overview of the findings of the second research stage that contribute to meeting the long-term aim of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The project's aim is to improve the understanding of the functioning of a selected social service, prior to the implementation of the legislation on the standards of quality in social services. The groundwork will thus be laid for the long-term monitoring of the impact of governmental policy on the culture and quality of this concrete type of service. The research has been designed as a case study of a selected Half-way house (HWH). The first research stage was carried out in 2001 when the standards of quality were identified and interpreted primarily on the basis of interviews with the staff and the management of the HWH. In 2002, the case study continued with a research on the HWH clients. This stage centred around the same key concepts - the standards of quality, organisational culture, dilemmas of work
performance - and was based on the assumption that these concepts will take on different meanings in the views of the clients.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty

Klíčová slova v angličtině: social services; personal social services; quality of social services; standards of social services quality; culture of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? Závěrečná zpráva z případové studie. [The Standards of Quality and the Culture of Social Services. What tensions might arise between the policy of social services and the culture of work with clients in half-way houses with respect to the quality of social services? A case study final report.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 74 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Prezentovaná zpráva je výstupem případové studie prováděné v jednom z českých Domů na půli cesty (DPC) v letech 2001- 2003. Při výzkumu jsme si kladli dva základní cíle. V dlouhodobé perspektivě jsme získávali výchozí data pro longitudinální sledování změn kultury práce s klientem, které by v českých DPC mohla vyvolat případná aplikace Standardů kvality sociálních služeb. Poznatky získané před schválením očekávaného zákona upravujícího oblast sociálních služeb a monitoring vývoje jeho působení na kulturu práce s klientem v DPC, mohou v budoucnu pomoci koncipovat zamýšlené novelizace Standardů kvality. Druhým, krátkodobějším cílem případové studie je anticipovat ty oblasti praxe DPC, ve kterých vyvolá snaha o aplikaci Standardů kvality obtí-že. Právě tímto úkolem se zabýváme v předkládané závěrečné zprávě.
 
Anotace v angličtině:  This report is an outcome of a case study carried out in a selected Czech half-way houses (HWH) between 2001 and 2003. The study pursued two basic goals. We were gathering data over a period of time in order to be able to longitudinally study changes in the culture of work with clients that could occur upon introducing the Standards of Quality of Social Services in the work of Czech HWHs. Gathering information before the awaited law that shall regulate the area of social services is approved and monitoring the impact of the law on the culture of work with clients in HWHs may later facilitate the designing of the intended amendments to the Standards of Quality. The second and more short-term aim of the case study was to anticipate those areas of HWHs' practice where efforts to implement the Standards of Quality are likely to cause difficulties. It is this very task that is dealt with in this final report.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty; standardy kvality

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; quality standards; culture of provision of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT