Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. [Availability of childcare of preschool children.]. / Sylva Ettlerová - Praha: MPSV, 2007. - s. 90-102 - (Mezinárodní konference o Rodinné politice)

[ Ettlerová, Sylva ]

Akce: Praha, 28.-29.11. 2006, EUR Externí odkaz
Anotace:  Služby péče o děti patří k významným nástrojům umožňujícím lepší sladění pracovních a rodinných povinností. Jejich dostupnost do jisté míry ovlivňuje časování návratu pečujícího rodiče z rodičovské dovolené do zaměstnání. Preference delší domácí rodičovské péče o děti způsobuje, že zájem rodičů o služby péče o děti roste až od 3 let věku dítěte. Příspěvek pojednává o nabídce a reálném využívání různých typů služeb péče o děti předškolního věku. Dále se podrobněji věnuje časové, cenové a místní dostupnosti mateřských škol v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The childcare services are one of the significant implements that enable better work-life balance for parents. Childcare availability influenced to a certain extent timing of parentĺs return from parental leave to work. The preference of longer parentĺs childcare at home caused that parents interest of childcare services is increasing from three years of age of child. The paper is focused both on availability and on actual attendance of different kind of childcare services of preschool children. Time, local and price availability of kindergarten in the Czech Republic is discussed in detail.
Klíčová slova: rodina; péče o děti; zařízení předškolní; dostupnost služeb; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; childcare; nursery care; kindergarten; time availability; local availability; price availability; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do_1457
celý sborník - uložené 913
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Regionální dostupnost sociálních služeb. : Zpráva z výzkumných šetření mezi pracovníky krajských úřadů a pracovníky obcí s pověřeným obecním úřadem. [The regional availability of social services.]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 61 s. - ISBN 978-80-7416-047-9

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje zjištění dvou samostatných substudií, z nichž první mapovala dostupnost sociálních služeb v krajích ČR z pohledu pracovníků krajských úřadů a druhá zjišťovala na informace o poskytování sociálních služeb na území vybraných obcí z pohledu pracovníků obcí s pověřeným obecním úřadem. Obě šetření měla poněkud odlišná východiska a zaměření. Jejich cílem nebylo sledovat totožné informace z krajské, respektive následně z obecní perspektivy. Záměrem obou šetření bylo shromáždit odlišné, ale vzájemně se doplňující informace o regionální dostupnosti sociálních služeb (krajské šetření), respektive o jejich poskytování ve vybraných lokalitách a faktorech, které situaci v těchto lokalitách ovlivňují (šetření mezi pracovníky obecních úřadů).
 
Anotace v angličtině:  The study presents the findings of two separate substudies the first one of which attempted to map the availability of social services in the various regions of the Czech Republic. This substudy reflected the points of view of regional authority employees. The second substudy focused on information on the provision of social services in selected municipalities and reflected the perspective of employees of respective municipal authorities. The focus of the two substudies differed slightly. The aim was to collect two different but complementary sets of information 1) on the regional availability of social services (the regional survey) and 2) on the provision of social services in selected areas and the key factors which influence that provision in respective area (the municipal survey).
Klíčová slova: služby sociální; dostupnost služeb; kraje; obce; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb; péče sociální; prevence sociální; péče zdravotní

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; mid-term social services development plan; municipalities; regions; health care; services providing social care; services of social prevention
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Služby sociální a zdravotní péče očima pracovníků vybraných obcí: situace před nabytím účinnosti zákona o sociálních službách a po jeho uzákonění. / Pavel Bareš - In: Aktuální otázky sociální politiky 2010 - teorie a praxe: sborník příspěvků. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2010. - ISBN 978-80-7395-299-0. - s. 9-14 (6 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Pardubice, 10.6.2010, CST
Anotace:  Článek se věnuje otázce poskytování sociálních služeb ve vybraných obcích. Analyzovaná data byla získána od pracovníků obecních úřadů, nejprve v roce 2006 a následně v roce 2008. Prvním cílem tohoto článku je zachytit informace o situaci v oblasti sociálních služeb v těchto obcích a o podmínkách pro jejich poskytování. Druhým cílem je srovnání dat získaných v obou sledovaných obdobích a zhodnotit vývoj situace v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents information on the provision of services providing social care and health care in selected municipalities. The data was gathered from employees of identical municipal authorities in 2006 and 2008. The first aim of the paper is to present information on the provision of selected services in these municipalities and describe existing conditions for their provision. The second aim is to compare data gathered in each round of data collection and assess the development in the area.
Klíčová slova: služby sociální; obce; dostupnost služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; municipality; availability of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT