Publikační činnost: 2001
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Social Services in the Czech Republic. [Sociální služby v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: Daseinsvorsorge in Europa heute und morgen - die Zukunft der kommunalen und freigemeinnutzigen sozialen Dienste. / D. Jarré, A. Amrhein, (eds.). - Frankfurt am Main : ISS, 2001. - s. 164-170.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Článek je text vystoupení na konferenci äSocial services of general interest in prezent and future Europe - The future of municipal and charitable social servicesô. Informuje o změnách působení sociálních služeb v ČR v devadesátých letech, jejich pozadí a směřování. Zaměřuje se především na administraci, řízení a decentraliazaci systému sociálních služeb, zmiňuje též financování a dostupnost služeb.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; správa; dostupnost sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; administration of social services; accessability social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Predictors of the Availability and Variety of Social Care Services for Older Adults: Comparison of Central European Countries [Prediktory dostupnosti a variability služeb sociální péče zamřených na seniory: srovnání Středoevropských zemí]. / Štěpánka Lehmann, Jana Havlíková - In: Journal of Social Service Research. - ISSN 0148-8376 - Roč. 41, č. 1 (2015), s. 113-132 (20 s.).

[ Lehmann, Štěpánka - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Stárnutí evropské populace představuje výzvu pro současné systémy sociální péče a zejména dostupnost individualizované formální sociální péče o seniory. Tento článek analyzuje 8 středoevropských zemí a zkoumá kontextové faktory, které podporují nebo brání rozvoji těchto služeb. Kvalitativní a kvantitativní data z Eurostatu a mezinárodního projektu Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European byla analyzována pomocí vícerozměrného škálování a vícenásobné korespondenční analýzy. Výsledky ukazují, že dostupnost a variabilita služeb sociální péče především souvisí s ekonomickými ukazateli, věkovou strukturou populace a mírou ne/zaměstnanosti. Dosažená zjištění dále naznačují, že místní vlády by měly, zamýšlejí-li restrukturalizaci svého systému sociální péče, brát v úvahu současné působení více faktorů na utváření tohoto sektoru.
 
Anotace v angličtině:  The aging of the European population represents a challenge for the current systems of social care services and in particular for the availability of individualized formal social care for older people. This article looks at 8 Central European countries and explores the contextual factors that boost or inhibit the development of these services, identifies the most important among them, and describes the specific contexts that are conducive to the development of social care services for older adults. Qualitative and quantitative data from Eurostat and the international project Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities were analyzed using multidimensional scaling and multiple correspondence analysis. The results indicate that the availability and variety of social care services are above all linked to economic indicators, the age structure of the population, and un/employment rates. Moreover, the contextual factors tend to have a combi
ned influence on the social care system. These findings imply that before restructuring the systems of social care services, local governments should take into consideration the simultaneous effect of multiple factors. However, the exploratory results of this study need to be verified in a larger number of diverse countries.
Klíčová slova: starší dospělí; služby sociální péče; dostupnost sociálních služeb; rozmanitost; Evropa sttřední; kontextové faktory; analýza proměnných

Klíčová slova v angličtině: older adults; social care services; availability; variety; contextual factors; Central Europe; analysis of covariates
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Článek nebyl zpracován v rámci činností VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností [The availability of social care services in the administrative districts of municipalities with extended competencies]. / Ladislav Průša, Martin Holub, Milan Šlapák - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 11, č. 4 (2015), s. 163-185 (23 s.).

[ Průša, Ladislav - Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Anotace:  Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Hodnocení vybavenosti regionů službami sociální péče. Faktory determinující dostupnost sociálních služeb v jednotlivých regionech. Základní teoretická východiska při koncipování sítě sociálních služeb. Vyhodnocení dostupnosti služeb sociální péče v jednotlivých obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2013.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to characterize the availability of social care services in the administrative districts of municipalities with extended competences. These districts were created in 2003 providing social services is a key challenges that these communities providing. The availability of social services in these districts, it was never analyzed. The results indicate that some previously presented conclusions about the availability of social services in the individual regions or districts on the basis of the analysis reconsider.
Klíčová slova: služby sociální; dostupnost sociálních služeb; obce s rozšířenou působností

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; municipalities with extended competencies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Dostupné 1.3.2016 z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji [Availability of social welfare services in the administrative districts of municipalities with extended powers in the South Bohemia Region]. / Pavel Bareš, Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 1 (2016),

[ Bareš, Pavel - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. Tyto regiony vznikly v r. 2003 a poskytování sociálních služeb patří mezi stěžejní úkoly, které mají ve své kompetenci. Ucelenému srovnání a zhodnocení dostupnosti sociálních služeb v těchto regionech však bylo doposud věnováno málo pozornosti. V rámci zpracování Dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 byla vyhodnocena dostupnost těchto služeb na území Jihočeského kraje a na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Toto srovnání umožnilo identifikovat příležitosti pro rozvoj jednotlivých typů sociálních služeb na Písecku.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to describe the availability of social welfare services in the administrative districts of municipalities with socalled extended powers in the South Bohemia region. These regions were created in 2003 and the provision of social services makes up one of their key administrative responsibilities. However, to date, no coherent comparison and evaluation has been conducted of the availability of social services in these areas. In the context of the preparation of a long-term strategy for the development of social services in the city of Písek, a municipality with extended powers, to 2030 an evaluation was made of the availability of these services both in the South Bohemia region and in various administrative districts of municipalities with extended powers. This comparison allowed the identification of opportunities for the development of various types of social services in the Písek district.
Klíčová slova: obce s rozšířenou působností; služby sociální; dostupnost sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; municipalities with extended competencies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020330 Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vybavenost správních obvodů obcí s rozšířenou působností službami sociální péče [Social care services in the administrative wards of municipalities with extended competence and their availability]. / Ladislav Průša - In: Sborník z konference Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. - ISBN 978-80-245-2112-1. - s. 268-278 (11 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: RELIK - Reprodukce lidského kapitálu, 12,-13.11.2015
Anotace:  Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Tyto regiony vznikly v r. 2003, poskytování sociálních služeb patří mezi stěžejní úkoly, které mají ve své kompetenci. Dostupnost sociálních služeb v těchto regionech však doposud nebyla nikdy sledována ani vyhodnocována. Poznatky, získané v rámci realizace tohoto šetření, ukazují, že některé dříve prezentované závěry o dostupnosti sociálních služeb v jednotlivých krajích nebo okresech je nutné na základě těchto údajů přehodnotit. Zatímco dříve provedená hodnocení dostupnosti sociálních služeb ukázala, že s rostoucí vzdáleností od velkých center jednotlivých krajů se dostupnost těchto služeb snižovala, z hodnocení vybavenosti jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností sociálními službami vyplývají dvě protichůdné tendence. Na území některých bývalých okresů se potvrzují dříve uváděná hodnocení hovořící o tom, že s rostoucí vzdáleností od přirozených center jednotlivých
regionů se snižuje dostupnost veřejných služeb, na území jiných bývalých okresů jsou však hodnoty dostupnosti některých (zejména pobytových) sociálních služeb vyšší na území "nových" správních obvodů obcí s rozšířenou působností než na území, kde roli obce s rozšířenou působností plní v současné době dřívější okresní města. Tato skutečnost může svědčit o snaze některých bývalých okresních úřadů vytěsnit řešení některých sociálních otázek na "periférie" mimo nejbližší okolí těchto měst.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to characterise the availability of social care services in the administrative wards of municipalities with extended competence. These administrative wards were established in 2003, and the provision of social services is one of the main duties they have. The availability of socialservices in these administrative wards has never been mapped or assessed, however. The findings obtained during this research reveal that some previously presented conclusions about the availability of social services in regions or districts have to be re-evaluated on the basis of these data. Whereas previously performed assessments of the availability of social services showed that availability declined as the distance from the big centres of regions grew, two contradictory tendencies are indicated by an assessment of the capacities of the social services of different administrative wards of municipalities with extended competence. In the territories of certain former districts, the aforementioned assessmen
t that the availability of social services declines with increasing distance from the natural centres of the regions is confirmed. In the territories of other former districts, however, the availability of certain (especially residential) social services is greater in the territories of the "new" administrative wards of municipalities with extended competence than in territories where the status of municipality with extended competence is currently held by the former district capitals. This fact may be evidence of efforts by certain former district authorities to squeeze out certain social issues to the "periphery", away from these citiesĺ immediate surroundings.
Klíčová slova: služby sociální; dostupnost sociálních služeb; obce s rozšířenou působností

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; municipalities with extended competencies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Dostupné z: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/download/pdf/49-Prusa-Ladislav-paper.pdf
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 [The fundamental basis for creating long-term development strategy of social services in the city Pisek as a municipality with extended competences in 2030]. / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Jana Langhamrová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 127 s. - ISBN 978-80-7416-233-6

[ Průša, Ladislav - Bareš, Pavel - Langhamrová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Jednou z klíčových kompetencí, kterou Město Písek má jako obec s rozšířenou působností, je poskytování celého spektra sociálních služeb osobám, které v tomto regionu žijí. Pro realizaci těchto činností však město nemá k dispozici dostatek informací především z hlediska dlouhodobých vizí, koncepcí a strategií. Cílem předložené monografie je proto shromáždit stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030, na jejichž základě by město Písek mohlo v předstihu reagovat na očekávané sociální a ekonomické jevy a skutečnosti.
 
Anotace v angličtině:  One of major responsibilities, which have been committed to the town Písek as a municipality with extended competency, is to provide a wide range of social services for people who live in this region. However, the town does not have sufficient information to implement these activities in terms of long-term visions, conceptions and strategies. The aim of this monograph is therefore to gather knowledge which is suitable for the purpose of forming a long-term strategy of social servicesĺ development in the administrative ward of the town Písek as municipality with extended competency, which will represent an overarching document for mid-term regional development strategies till 2030 and according to which the town Písek will be able to react to expected social and economic phenomena and facts in advance.
Klíčová slova: obce s rozšířenou působností; služby sociální; plánování sociálních služeb; dostupnost sociálních služeb; vývoj demografický

Klíčová slova v angličtině: municipalities with extended competencies; social services; social services planning; availability of social services; demographic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020399 Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAV

Spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce: Podklad pro Hneleg [Interaction between self-government and the delegated power of public administration bodies (municipalities and regions) in ensuring the availability of social services and social work: Resources for Hneleg]. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Hlavní výsledek projektu
Legislativní analýza
Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016
Sekundární analýza kvalitativních dat
Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií
Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí
Fokusní skupiny ORP: celkové shrnutí
Dotazníkové šetření zaměřené na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu a ve správních obvodech hl. m. Prahy
Sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb

Anotace:  Předložený text představuje hlavní výsledek projektu aplikovaného výzkumu "Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce". Tato závěrečná studie navazuje na dílčí studie, které jsou uvedeny jako přílohy, a významnou měrou z nich čerpá. Z důvodu limitovaného rozsahu této závěrečné studie však nebylo možné zahrnout dostatečně obsažný obecný popis stavu výkonu sociální práce v přenesené působnosti na obecních a krajských úřadech, tento je ostatně obsažen ve zmiňovaných průběžných výstupech. Při prezentaci hlavních poznatků je pak záměrně věnována větší pozornost identifikovaným slabším místům systému, které v praxi v řadě obcí (nikoliv však ve všech) limitují dostupnost sociální práce pro tamní občany. Na tato zjištění následně navazuje formulace návrhů inovací nelegislativní i legislativní povahy, které směřují k zajištění základního rozsahu výkonu této agendy na všech obcích III. a II. typu dle jejich pověřenostní p
ůsobnosti (směřují zejména k omezení potenciálního vlivu samosprávy na výkon agendy) a ke zvýšení efektivity a kvality výkonu sociální práce v přenesené působnosti realizované na základě zákona 108/2006 Sb. a zákona 111/2008 Sb. Závěrečná studie je členěna následovně: 1. Syntéza dosavadních zjištění v členění dle zadání projektu; 2. Doporučení nelegislativní a případně i legislativní povahy vztahující se k úpravě výkonu sociální práce v přenesené působnosti; 3. Shrnutí ve formě tabulky propojující doporučení uvedená v části 2 s výzkumnou evidencí obsaženou v průběžných výstupech.
Dílčí studie jsou uedeny v přílohách.
Klíčová slova: služby sociální; práce sociální; dostupnost sociálních služeb; správa veřejná; působnost přenesená

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; municipalities; delegated power
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT