Publikační činnost: 2012
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Financování služeb sociální péče v ČR - teoretická východiska a skutečnost [Financing of Social Care Services in the Czech Republic ľ Theoretical Starting-points and Reality]. / Ladislav Průša - In: Ekonomické rozhĺady (Economic Review). - ISSN 0323-262X - Roč. 41, č. 4 (2012), s. 418-438 (21 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  V roce 2007 vstoupil v platnost dlouho očekávaný nový zákon o sociálních službách. Jednou z nejvýznamnějších změn zavedených tímto zákonem byl nový systém financování služeb sociální péče. Cílem tohoto příspěvku, který je založen na aktuálních údajích o struktuře financování služeb sociální péče, je dokumentovat základní teoretické východisko tohoto systému. Cíl nebyl naplněn, což má za následek, že systém financování je neefektivní a systém služeb sociální péče stagnuje. Tato skutečnost je obzvláště alarmující s ohledem na očekávaný demografický vývoj. V závěru jsou nastíněna základní opatření, která by mohla přispět k překonání stávajících problémů.
 
Anotace v angličtině:  In 2007 there came into force a long-awaited new Act on social services. One of the most significant changes introduced by this Act was a new system of funding of social care services. The aim of the paper , which is based on current data on the structure of the funding of social care services, is to document the basic theoretical background of this system. The aim has not been fulfilled, with the result that the financing system is inefficient and the system of social care services has stagnated. This fact is particularly alarming in view of anticipated demographic trends. In the conclusion there are outlined basic measures that could contribute to overcoming existing problems.
Klíčová slova: služby sociální péče; financování služeb sociální péče; příspěvek na péči; dotace

Klíčová slova v angličtině: social care services; funding of social care services; care allowance; subsidies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Financování služeb sociální péče v ČR - teorie a praxe [Financing of social care services in the Czech Republic - theory and practice]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 3 (2015), s. 2-9 (8 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Po zhruba 15 letech očekávání vstoupil v r. 2007 v platnost zákon o sociálních službách. Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou tento zákon zavedl, byl nový systém financování sociálních služeb. Cílem tohoto příspěvku je na základě aktuálních dat o struktuře financování služeb sociální péče dokumentovat, že základní teoretická východiska tohoto systému nebyla naplněna, což má za následek, že systém financování je neefektivní a celý systém sociálních služeb i nadále stagnuje. Tato skutečnost je alarmující především z hlediska očekávaných demografických trendů. V závěru příspěvku jsou proto naznačena některá klíčová opatření, která by přispěla k odstranění dnes existujících problémů.
 
Anotace v angličtině:  After a wait of approximately 15 years, the Social Services Act came into effect in 2007. One of the most significant changes to be introduced by this act was the new social services financing system. Using current data on the structure of the social services financing system, this paper aims to document the fact that the system's fundamental theoretical starting points have not been fulfilled, resulting in the financing system being inefficient and the entire social services system continuing to stagnate. This is alarming, especially in light of the anticipated demographic trends. In its conclusion, the paper therefore indicates several key measures contributing towards eliminating the problems that exist today.
Klíčová slova: služby sociální péče; financování služeb sociální péče; příspěvek na péči; dotace; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: social care services; financing of social services; care allowance; subsidy; compensation payment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice [Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic]. / Ondřej HORA, Ondřej DVOULETÝ - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 68, č. 2 (2020), s. 142-167 (26 stran).

[ HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek si klade za cíl analyzovat dopady dotačního programu start-up pro nezaměstnané v České republice, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zkoumali jsme, do jaké míry se účastníci programu v roce 2014 vrátili k nezaměstnanosti tři roky po skončení programu, tj. 2014ľ2017. Metodicky jsme provedli kontrafaktuální analýzu dopadů, kde jsme srovnali účastníky programu s těmi, kteří nebyli podporováni žádnými opatřeními aktivní politiky trhu práce. Výsledky ukazují, že účastníci programu se v menší míře vracejí k nezaměstnanosti. Celkově během sledovaného období strávili v nezaměstnanosti méně dní a v porovnání s neúčastníky se k nezaměstnanosti vrátili méněkrát. Celkově se 91,3% účastníků během analyzovaného období k nezaměstnanosti nikdy nevrátilo. Tyto výsledky lze interpretovat jako pozitivní výsledek programu. Článek rovněž nabízí důsledky pro zacílení programu a pro budoucí výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The article aims to analyse the effects of the start-up subsidy programme for unemployed in the Czech Republic, which is provided by the Ministry of Labour and Social Affairs. We explored to what extent participants in the programme in 2014 returned to unemployment three years after the end of the programme, i.e., 2014ľ2017. Methodologically, we conducted counterfactual impact analysis, where we matched participants in the programme with those who were not supported by any measures of active labour market policy. The results show that participants in the programme return to unemployment to a lesser extent. In total, they spent fewer days in unemployment during the follow-up period, and they returned to unemployment fewer times when compared with non-participants. Overall, 91.3% of participants never returned to unemployment during the analysed period. These results can be interpreted as a positive outcome of the programme.
The article also offers implications for targeting the programme and for future research.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; OSVČ; nezaměstnanost; dotace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; self-employed persons; unemployment; subsidy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT